• Krajowa Rada Federacji 10.06.2015

  Data dodania:18.06.2015

  Więcej

 • Manifestacja 18 kwietnia fotorelacja

  Data dodania:27.04.2015

  18 Kwietnia 2015 odbyła się manifestacja OPZZ w Warszawie. Nasza branża złożyła swoją petycję w Ministerstwie Gospodarki.


  Wraz z nami w manifestacji uczestniczyli pracodawcy ze Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego.

  Prezydium Federacji składa szczególnie  serdeczne podziękowania za wsparcie organizacyjne, czynny udział i zaangażowanie :

  Kol. Grażynie Krawentkowskiej 

  Kol. Grażynie Wesołowskiej

  Kol. Wiesławie Lichej 

  Kol. Gabrieli Zmudzie 

  Kol. Waldemarowi Kupnemu 

  Kol. Czesławowi Kuleszy 
   
  Więcej

 • 19 kwietnia dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

  Data dodania:29.04.2015


  19 kwietnia 2015 r. 
  obchodzimy 
  Dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego
  wszystkim pracownikom naszej branży składamy serdeczne życzenia!!! 
    Prezydium FNSZZPL

  Więcej

 • Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Środowiska

  Data dodania:16.04.2015

  Rada Koordynacyjna IndustriALL Polska wystąpiła do pani Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w celu omówienia polityki rządu wobec polskiego przemysłu w świetle zapisów dotyczących polityki klimatycznej Unii Europejskiej . Do odbycia takiego spotkania został zobowiązany przez Panią Premier Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pan Minister Marcin Korolec. W ostatnich dniach takie spotkanie odbyło się przedstawicieli Rady Koordynacyjnej IndustriALL z Ministrem Korolcem. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. Związkowcy zgłosili pod adresem rządu wiele problemów , które z punktu widzenia przedsiębiorstw mogą mieć istotne znaczenie dla ich przyszłości w związku z unijnym pakietem klimatycznym. Zbigniew Kaniewski zwracał szczególną uwagę na to, iż wdrożenie proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań w ramach tzw. Pakietu Klimatycznego doprowadzi do znaczącego wzrostu cen energii . W konsekwencji, wobec ogromnej konkurencji jaka ma miejsce na globalnym rynku tekstyliów, odzieży i obuwia wpłynie to na pogorszenie konkurencyjnej pozycji firm przemysłu lekkiego a w konsekwencji utratę kolejnych miejsc pracy. Spotkanie wykazało, że w sprawach polityki klimatycznej jest wiele niejasności a w ślad za tym braku czytelnego sprecyzowania krajowej polityki klimatycznej, a tym samym trudnych do oszacowania skutków gospodarczych w poszczególnych sektorach. Wobec wielu nie wyjaśnionych problemów podczas spotkania podjęto wspólną decyzję o zorganizowaniu w ciągu miesiąca kolejnej narady z udziałem ekspertów mających przedstawić szczegółowe materiały analityczne dotyczące różnych aspektów polityki klimatycznej w odniesieniu do sektora gospodarki. Strona rządowa zgodziła się na analizę szeregu konkretnych propozycji zgłaszanych  ze strony związkowców i udzielenia na nie odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Wobec faktu, że Unia Europejska stoi jeszcze przed ważnymi decyzjami dotyczącymi globalnej polityki klimatycznej , które będą zapadały zarówno w drugiej połowie bieżącego roku jak i w roku przyszłym to konsultacje wewnątrz naszego kraju w tym z udziałem związków zawodowych mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu stanowiska Polski w odniesieniu do  tej problematyki. Strona rządowa zwróciła się do związkowców o wspieranie interesów Polski na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie tzw. Pakietu Klimatycznego. W związku z tym  związkowcy poinformowali o przygotowywanym przez Radę Koordynacyjną IndustriALL Polska spotkaniu na temat polityki klimatycznej ze wszystkimi Polskimi Europarlamentarzystami w celu wypracowania spójnego poglądu tych parlamentarzystów niezależnie  do jakiego ugrupowania politycznego należą.

  Więcej

 • Kształcenie wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

  Data dodania:17.04.2015

  Z inicjatywy związków pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego oraz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
  odbyła się w Łodzi debata mająca na celu wypracowanie  kompleksowej strategii działania 
  na rzecz  kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu mody. 
  Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego, 
  Urzędu Miasta Łodzi a także  szeroko rozumianych władz oświatowych, dyrektorów szkół  i przedsiębiorców. 
  Obrady prowadzili współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego - 
  Zbigniew Kaniewski i Tadeusz Wawrzyniak. 
  W toku dyskusji, zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół kształcących młodzież pod kątem ich pracy w przemyśle lekkim, 
  przedłożyli swoje oczekiwania, zarówno pod kątem zapotrzebowania przemysłu lekkiego na wykwalifikowane kadry,
  jak i wspólnego zachęcania młodzieży  do uczenia się w tych szkołach,  
  zwłaszcza  mając na uwadze fakt, że w  programie regionalnym województwa łódzkiego na najbliższe lata,
  przemysł lekki został uwzględniony jako branża priorytetowa.
  Przedstawiciele władz poinformowali o różnych możliwościach wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, kształcącego kadry dla  naszej branży. 
  Wnioski wynikające z tej debaty zostaną w najbliższym czasie sformułowane na piśmie i przesłane do wszystkich zainteresowanych. 
  Po uwzględnieniu ewentualnych uwag dokument taki zostałby podpisany  przez wszystkie strony, 
  stanowiąc podstawę wspólnych działań władz regionalnych, oświatowych i pracodawców, na rzecz kształcenia kadr dla przemysłu mody.

  Więcej

 • Inauguracyjne posiedzenie władz statutowych Federacji 18-19 marca 2015 r.

  Data dodania:27.03.2015

   
  18-19 marca 2015 r. odbyła swoje pierwsze posiedzenie Krajowa Rada Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
  Pierwsze uroczyste posiedzenie  wybranych na IX Zjeździe organów statutowych FNSZZ PL miało miejsce w 
  Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „ Prząsniczka”  w Arturówku. 
  W dniu 18 marca po raz pierwszy obradowała Komisja Rewizyjna Federacji.  
  Członkowie Komisji dokonali wyboru ze swego grona wiceprzewodniczącej w osobie Kol. Genowefy Rybickiej oraz 
  sekretarza  Kol. Adama Pietrzaka. Spotkanie poprowadziła kol. Małgorzata Zachara.  
  Komisja Rewizyjna już na swoim pierwszym posiedzeniu rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała długofalowy plan zmian strukturalnych w naszej Federacji. 
  W dniu 19 marca Prezydium Federacji  z okazji inauguracyjnego posiedzenia KRF wręczyło oficjalne notyfikację 
  dla członków wybranych w skład tak Komisji Rewizyjnej jak i Krajowej Rady Federacji. 
  Prezydium Federacji uhonorowano odznaką „zasłużony dla przemysłu lekkiego” 
  kol. Waldemara Kupnego – członka KRF, przewodniczącego zw. zaw. w firmie HAFT w Kaliszu 
  za szczególny wkład we wsparcie struktur  Federacji w problematyce organizacyjnej, tak ważnej  dla każdej sprawnie funkcjonującej instytucji. 
  Krajowa Rada Federacji na swych obradach 18 oraz 19 marca, omówiła problematykę zmian strukturalnych w samej instytucji.
  Poruszono także istotne problemy dotyczące sytuacji strajkowej panującej w całym kraju, w tym funkcjonowania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
  Istotnym elementem poruszanym podczas obrad KRF była także problematyka zamówień publicznych oraz kształtu przyszłych instytucji dialogu społecznego. 
   

   
  Wszystkim Koleżankom i Kolegom uczestniczącym w tym ważnym posiedzeniu 
  K R F oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękujemy. 
  Gratulujemy kol. Waldemarowi Kupnemu  otrzymanego wyróżnienia.
   

  Prezydium FNSZZPL

  Więcej

 • Rada OPZZ ws. Rady Dialogu Społecznego

  Data dodania:25.03.2015   

  Rada OPZZ 25 marca 2015 r.


  25 marca 2015 r. obradowała Rada OPZZ jednym z najistotniejszych elementów 
  było przyjęcie w ostatecznym brzmieniu projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 
  Na wniosek władz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego , kol. M. Menesa oraz  Kol. Z. Kaniewskiego w zapisach projektu ustawy 
  w sposób szczególny zaznaczono konieczność utrzymania i rozwoju branżowego dialogu społecznego, realizowanego poprzez  Trójstronne Zespoły Branżowe. 

  Więcej

 • Działalność Prezydium Federacji w lutym 2015.

  Data dodania:16.03.2015

   
   
  Prezydium Federacji w lutym br. odbyło szereg spotkań konsultacyjnych z szefami 
  zakładowych organizacji związkowych oraz członkami Krajowej Rady Federacji. W toku konsultacji omówiono bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną oraz przedstawiono założenia funkcjonowania ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego. 
  Istotnym elementem prowadzonych spotkań było, także przybliżenie funkcjonowania struktury organizacyjnej naszej Federacji.
   

  Wszystkim koleżankom kolegom dziękujemy za wspaniałe spotkania i owocną dyskusję. 

  Więcej

 • Wizyta Prezydium Federacji w

  Data dodania:13.01.2015

  W dniu 13-01-2015 Prezydium Federacji odbyło spotkanie z zarządem naszej organizacji związkowej działającej w firmie Wólczanka w Grupie Vistula. Kol. Grażyna Krawętkowska poinformowała o poszerzeniu struktury działania związku do struktury ogólnopolskiej.
  Poszerzenie działalności związku związane jest z dużą aktywnością zarządu organizacji oraz rosnącym zainteresowanie przynależności do związków pracowników z branży przemysłu lekkiego.
  Prezydium Federacji odbyło, także spotkanie z zarządem firmy w osobie Pani dyrektor Grażyny Bors.  

  Więcej

 • Nadzwyczajne Prezydium OPZZ 14 stycznia 2015

  Data dodania:14.01.2015

   14 stycznia 2015 w Katowicach obradowało Prezydium OPZZ wspólnie z Radą Wojewódzką związku. 
  Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia była kryzysowa sytuacja w górnictwie. 
  W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski przewodniczący naszej Federacji oraz członek Prezydium OPZZ.
  Z. Kaniewski w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność szerokiego współdziałania wszystkich branż we wsparciu dla górnictwa w tak trudnym momencie. Prezydium OPZZ podjęło w tym zakresie stosowne uchwały. 

  Więcej