• Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

  Data dodania:12.12.2014

    


  Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

  Związek Rzemiosła Polskiego 
  Więcej

 • Kształcenie kadr na potrzeby przemysłu włókienniczego

  Data dodania:10.12.2014

   
  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi /d. Zespół Szkół Włókienniczych / odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej tej szkoły z łódzkimi władzami oświatowymi z przedstawicielami przedsiębiorstw włókienniczych z regionu łódzkiego.  W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. 
  Spotkanie było okazją do dokonania oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a zarządami przedsiębiorstw, 
  w zakresie stopnia realizacji oczekiwań pracodawców na konkretnych fachowców dla przemysłu włókienniczego. 
  Z wystąpień przedstawicieli przedsiębiorstw wynikało, że jest większe zapotrzebowanie na kadry dla potrzeb włókiennictwa w stosunku do liczby uczniów opuszczających mury szkoły. 
  Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosunkowo mały nabór uczniów do tej szkoły.
  Podczas spotkania uzgodniono potrzebę współdziałania wszystkich środowisk, zarówno w zakresie naboru uczniów do szkół, jak i promocji w łódzkiej społeczności zmiany tradycyjnego wizerunku postrzegania przemysłu  włókienniczego. 
  Obecny na spotkaniu Zbigniew Kaniewski poinformował o przebiegu i wynikach prac 
  Grupy  do spraw Edukacji powołanego przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego, 
  wskazując zwłaszcza na działania podejmowane na rzecz poprawy wizerunku przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego, zgodnego z oczekiwaniem przedsiębiorców. 
   

  Więcej

 • Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX -lecia istnienia organizacji

  Data dodania:02.12.2014

  2 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX-lecia istnienia związku. 
  ze strony Federacji Przemysłu Lekkiego w uroczystości uczestniczyli ;
  Wiesława Licha - członek komisji rewizyjnej OPZZ, członek KRF 
  Zbigniew Kaniewski - przewodniczący Federacji 
  Michał Menes - wiceprzewodniczący Federacji.


   
   
   

  Więcej

 • IX ZJAZD FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 17-10-2014

  Data dodania:24.10.2014  IX Zjazd Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 17.10.2014


   

  Więcej

 • Bieżąca aktywnosć prezydium FNSZZ PL

  Data dodania:10.11.2014

   7 listopada odbyło się spotkanie robocze w siedzibie PIOT ( Polskiej Izby Odzieżowo Tekstylnej) w spotkaniu uczestniczyli Z. Kaniewski i M. Menes.  Na spotkaniu omówiono dalsze działania dotyczące prowadzenia autonomicznego dialogu społecznego w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. 


   6 listopada 2014r. z okazji 30-lecia powstania OPZZ  Łódzka Rada zorganizowała uroczystość, na której między innymi gościli: Artur Ostrowski - poseł na Sejm RP, Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ, radni Sejmiku Wojewódzkiego i Miasta Łodzi, Agnieszka Nowak – wiceprezydent Łodzi, przedstawiciele PIP, przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, pracodawcy, Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes reprezentujący  Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego.  

  Wiesława Taranowska ( wiceprzewodnicząca OPZZ ) oraz Zbigniew Kaniewski  ( przedstawiciel prezydium OPZZ) wręczyli odznaczenia dla zasłużonych członków wojewódzkich struktur  OPZZ   23-24 października spotkanie Mediatorów w Ministerstwie Pracy.

  Spotkanie połączone było z konferencją z okazji światowego dnia mediacji.  W trakcie spotkania omówiono m.in. nowe zasady prawne dla stosowania mediacji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  W spotkaniu uczestniczył dr Michał Menes wiceprzewodniczący FNSZZPL

   


   

   

   

   

   

  Więcej

 • Konferencja PIP nt. Bezpieczeństwa Pracy

  Data dodania:05.11.2014

  Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 
   Pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” odbyła się druga z tego cyklu konferencja organizowana przez Okręgowy Inspektorat  Pracy w Łodzi . W konferencji uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Podczas konferencji poruszono wiele aspektów związanych z bezpiecznymi warunkami pracy , ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku pracy i systemowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem pracy .Uczestnicy konferencji zwracali dużą uwagę na to , aby pracodawcy podejmowali niezbędne wysiłki , aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy . Podczas prezentacji materiałów oraz dyskusji zwracano uwagę ,że nie zawsze środki ochronne przeznaczone dla pracowników  ( np. ubrania i obuwie) spełniają niezbędne normy jakościowe . Do problemu tego, w trakcie dyskusji , odniósł się Zbigniew Kaniewski , który wskazywał na to, iż część pracodawców zaopatruje pracowników w ubrania i buty robocze, nabywane po stosunkowo niskich cenach , w celu maksymalnego obniżania kosztów produkcji . Trudno oczekiwać , aby tak zakupione wyroby spełniały niezbędne normy jakościowe. W konsekwencji pogarsza to bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników. Sytuacja taka ma miejsce w różnych branżach. Pomimo, że w Unii Europejskiej obowiązują niezbędne standardy tego rodzaju wyrobów , to nie wszyscy producenci ich przestrzegają. Statystykę tą ponadto psuje import tych wyrobów , zwłaszcza z krajów azjatyckich , które co prawda cenowo są konkurencyjne , ale w 40 % nie spełniają norm obowiązujących na naszym rynku. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy powinniśmy dążyć do tego , aby zachęcać pracodawców do kupowania odzieży i obuwia na potrzeby pracowników spełniające niezbędne wymogi jakościowe . Powinniśmy to robić wszyscy  w ramach poszerzania idei tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomóc też w tej sprawie może zmieniona Ustawa o Zamówieniach Publicznych, która nie nakazuje gestorom zamówień publicznych wyboru najtańszego oferenta. Często bowiem najtańsza oferta związana jest  z obniżaniem warunków płacowych i nieprzestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w tego rodzaju firmach.   

  Więcej

 • Bezpieczeństwo Pracy - Materialy szkoleniowe PIP /2014/

  Data dodania:27.06.2014


  Koleżanki i Koledzy

  Publikujemy interesujące i ważne z punktu widzenia pracy, zwłaszcza  Społecznych Inspektorów Pracy materiały z ostatniego szkolenia PIP , które odbyło się we Wrocławiu.

  Materiały te stanowią doskonałe uzupełnienie do przekazanych podczas ostatnich posiedzeń KRF podręczników dla SIP-owców.

  1. mobbing

  2. wypadki przy pracy

  3. wypadki przy pracy procedury postępowania

  Więcej

 • Apel OPZZ ws. Wyborów Samorządowych

  Data dodania:21.07.2014


  KOLEŻANKI I KOLEDZY
  publikujemy poniżej apel OPZZ ws. zbliżających się wyborów samorządowych

   OPZZ ws.Wyborów Samorządowych
   

  Więcej

 • Painstwowa Inspekcja Pracy ws. warunków pracy podczas upałów

  Data dodania:30.07.2014  PIP przypomina o obowiązku zapewnienia pracownikom napojów podczas upałów
  Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa apeluje do pracodawców o przestrzeganie
  przepisów gwarantujących pracownikom napoje podczas upałów. Obowiązek taki powstaje
  przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C na
  stanowisku pracy w pomieszczeniu.
  Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu
  całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.
  W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej
  temperaturze, pozbawionych dostępu do bieżącej wody, pracodawca zobowiązany jest
  zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.
  Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń
  wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed
  nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez np. rolety, żaluzje).
  Główny inspektor pracy przypomina o obowiązku zwrócenia szczególnej uwagi na
  warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej
  sprawności psychofizycznej, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy pamiętać o
  zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura
  powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza - 65%.
  Nieprzestrzeganie wymienionych obowiązków jest wykroczeniem przeciwko prawom
  pracownika.
  Należy przy tym dodać, że nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas
  pracy podczas upałów. Mogą też wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. Powinni
  jednak pamiętać, że w takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  •  kodeks pracy
  •  rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  •  rozporządzenie RM z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.

  /mat. cyt. za pip.gov.pl/

  Więcej

 • Obrady Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji

  Data dodania:16.06.2014

  Odbyło się ostatnie w upływającej kadencji posiedzenie Krajowej Rady Federacji.
  Dyskusję zdominowały sprawy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Federacji. Dokonano podsumowania przebiegu i wyniku VIII Kongresu OPZZ. 

  Krajowa Rada Federacji z inicjatywy kol. Grażyny Wesołowskiej i Kol. Wiesławy Lichej,  przekazała gratulacje dla przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego, w związku z otrzymaniem „złotej odznaki OPZZ”.
  W dalszej części obrad przyjęto uchwałę dotycząc ufundowania nowego sztandaru Federacji w związku z obchodami XXX- lecia naszej organizacji. Ponadto na wniosek Kol. Bogusława Gabary przyjęto uchwałę dotyczącą weryfikacji możliwości partycypacji ZOZ w IX Zjeździe Federacji w kontekście płatności składek. Ustalono iż problemem tym zajmie się Komisja Rewizyjna.
  Z. Kaniewski omówił działania związane z przygotowaniami do IX zjazdu Delegatów na Zjazd FNSZZPL oraz kwestię preliminarza budżetowego na nowy rok kalendarzowy.
   
  W bieżącym tygodniu obradowała na dwudniowym posiedzeniu,  także Komisja Rewizyjna Federacji.
  Komisja dokonała analizy szeregu spraw istotnych dla Naszej Federacji.
  Kluczowymi elementami była ocena sprawozdania finansowego badanego uprzednio przez biegłego rewidenta.

  Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Krajowej Rady Federacji oraz Komisji Rewizyjnej

  składamy serdeczne podziękowania za trud i wkład wniesiony w pracę Federacji bieżącej Kadencji.
  Więcej