• Działalność Prezydium Federacji w lutym 2015.

  Data dodania:16.03.2015

   
   
  Prezydium Federacji w lutym br. odbyło szereg spotkań konsultacyjnych z szefami 
  zakładowych organizacji związkowych oraz członkami Krajowej Rady Federacji. W toku konsultacji omówiono bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną oraz przedstawiono założenia funkcjonowania ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego. 
  Istotnym elementem prowadzonych spotkań było, także przybliżenie funkcjonowania struktury organizacyjnej naszej Federacji.
   

  Wszystkim koleżankom kolegom dziękujemy za wspaniałe spotkania i owocną dyskusję. 

  Więcej

 • Wizyta Prezydium Federacji w

  Data dodania:13.01.2015

  W dniu 13-01-2015 Prezydium Federacji odbyło spotkanie z zarządem naszej organizacji związkowej działającej w firmie Wólczanka w Grupie Vistula. Kol. Grażyna Krawętkowska poinformowała o poszerzeniu struktury działania związku do struktury ogólnopolskiej.
  Poszerzenie działalności związku związane jest z dużą aktywnością zarządu organizacji oraz rosnącym zainteresowanie przynależności do związków pracowników z branży przemysłu lekkiego.
  Prezydium Federacji odbyło, także spotkanie z zarządem firmy w osobie Pani dyrektor Grażyny Bors.  

  Więcej

 • Nadzwyczajne Prezydium OPZZ 14 stycznia 2015

  Data dodania:14.01.2015

   14 stycznia 2015 w Katowicach obradowało Prezydium OPZZ wspólnie z Radą Wojewódzką związku. 
  Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia była kryzysowa sytuacja w górnictwie. 
  W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski przewodniczący naszej Federacji oraz członek Prezydium OPZZ.
  Z. Kaniewski w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność szerokiego współdziałania wszystkich branż we wsparciu dla górnictwa w tak trudnym momencie. Prezydium OPZZ podjęło w tym zakresie stosowne uchwały. 

  Więcej

 • XXX-Lecie Związkowców w „RUNOTEKSIE”

  Data dodania:18.12.2014

  Z okazji  XXX-Lecia powstania Zakładowej Organizacji Związkowej FWR „Runotex”, a także utworzenia Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się okolicznościowe spotkanie związkowców w tym przedsiębiorstwie.
  Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników FWR „Runotex” Grażyna Wesołowska. Spotkanie było okazją do refleksji bogatej historii działalności związku , wynikającego między innymi z głębokich przemian jakim przechodziło przedsiębiorstwo w wyniku ogromnej presji rynku. Uczestniczący w obradach 
  Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odznaczyli zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Federacji odznakami „Zasłużony dla Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego ”, związkowców o długoletnim stażu i aktywnej działalności na rzecz związku i przedsiębiorstwa.

  Więcej

 • Negatywne zjawiska na rynku pracy w Polsce

  Data dodania:29.12.2014

  W OPZZ odbyła się konferencja na temat kryminologicznych aspektów funkcjonowania rynku pracy w Polsce. W konferencji wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy  oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy. Z wiodącego tematu o kryminologicznych aspektach w funkcjonowaniu rynku pracy, dyskusja przerodziła się na temat patologicznych zjawisk występujących w tym zakresie w naszym kraju. Wnioski wynikające z tej konferencji zostaną ujęte w specjalnym raporcie i przekazane do wykorzystania przez stronę rządową, pracodawców oraz związki zawodowe. Część  zagadnień poruszanych na konferencji odpowiadało naszej ocenie, tego co dzieje się w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego. Na problemy te zwrócił uwagę, biorący udział w konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. W swoim wystąpieniu podkreślił między innymi potrzebę współdziałania pracodawców i związków zawodowych w zakresie realizacji wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mającej między innymi na celu poszanowanie w przedsiębiorstwach prawa pracy, partnerskiego stosunku pracodawców do związków zawodowych i przestrzegania przez przedsiębiorców tzw. dobrych praktyk handlowych. Obecna rzeczywistość daleko odbiega od tych norm, co najczęściej odbija się na pogorszeniu sytuacji samych pracowników. 

  Więcej

 • Gala 25-lecia Pracodawców RP

  Data dodania:16.12.2014

  Gala 25-lecia Pracodawców  RP
  W związku z powołaniem do życia w 1989 r. pierwszego związku pracodawców pod nazwą Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącego ważny  element ćwierćwiecza przemian ustrojowych, ekonomicznych i społecznych w naszym kraju - odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie Gala będąca okazją do podsumowania tego ważnego w historii Polski okresu.
  W uroczystości obok władz państwowych na czele z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, wzięli udział  przedstawiciele pracodawców , związków zawodowych, organizacji społecznych. Podczas Gali wręczone zostały Super Wektory 25-lecia. Wektory te otrzymali między innymi ministrowie Skarbu Państwa w uznaniu zasług za aktywny udział w transformacji ustrojowej i gospodarczej w ostatnim 25-leciu. Wśród wyróżnionych znalazł się również Minister Skarbu Państwa, obecny Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski 


  Więcej

 • Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

  Data dodania:12.12.2014

    


  Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

  Związek Rzemiosła Polskiego 
  Więcej

 • Kształcenie kadr na potrzeby przemysłu włókienniczego

  Data dodania:10.12.2014

   
  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi /d. Zespół Szkół Włókienniczych / odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej tej szkoły z łódzkimi władzami oświatowymi z przedstawicielami przedsiębiorstw włókienniczych z regionu łódzkiego.  W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. 
  Spotkanie było okazją do dokonania oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a zarządami przedsiębiorstw, 
  w zakresie stopnia realizacji oczekiwań pracodawców na konkretnych fachowców dla przemysłu włókienniczego. 
  Z wystąpień przedstawicieli przedsiębiorstw wynikało, że jest większe zapotrzebowanie na kadry dla potrzeb włókiennictwa w stosunku do liczby uczniów opuszczających mury szkoły. 
  Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosunkowo mały nabór uczniów do tej szkoły.
  Podczas spotkania uzgodniono potrzebę współdziałania wszystkich środowisk, zarówno w zakresie naboru uczniów do szkół, jak i promocji w łódzkiej społeczności zmiany tradycyjnego wizerunku postrzegania przemysłu  włókienniczego. 
  Obecny na spotkaniu Zbigniew Kaniewski poinformował o przebiegu i wynikach prac 
  Grupy  do spraw Edukacji powołanego przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego, 
  wskazując zwłaszcza na działania podejmowane na rzecz poprawy wizerunku przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego, zgodnego z oczekiwaniem przedsiębiorców. 
   

  Więcej

 • Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX -lecia istnienia organizacji

  Data dodania:02.12.2014

  2 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX-lecia istnienia związku. 
  ze strony Federacji Przemysłu Lekkiego w uroczystości uczestniczyli ;
  Wiesława Licha - członek komisji rewizyjnej OPZZ, członek KRF 
  Zbigniew Kaniewski - przewodniczący Federacji 
  Michał Menes - wiceprzewodniczący Federacji.


   
   
   

  Więcej

 • IX ZJAZD FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 17-10-2014

  Data dodania:24.10.2014  IX Zjazd Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 17.10.2014


   

  Więcej