• VIII Kongres OPZZ 29-31 maja 2014 r.

  Data dodania:02.06.2014



  W trzydziestą rocznice powstania OPZZ obradował VIII Kongres Związku.

    

  W trakcie obrad dokonano podsumowania bieżącej działalności organizacyjnej instytucji.  
   

  W pierwszym dniu obrad Kongresu
  delegaci wybrani w ramach poszczególnych branż w tym i naszej branży  VII „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY” dokonali wyboru przewodniczącego OPZZ.
  Na kolejną kadencję funkcję tę objął kol.  JAN GUZ otrzymując przeważającą większość głosów. Dokonano także wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ w osobie kol. Jarosława Czarnowskiego.

  Drugi dzień obrad VIII Kongresu
  skoncentrowany był na kwestiach programowych i statutowych.
  Delegaci przyjęli program na lata 2014-2018 oraz dokonali zmian w statucie OPZZ .
  Z okazji XXX –lecia OPZZ organizacje członkowskie w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego ufundowały nowy sztandar dla związku, jednym z fundatorów sztandaru była także firma Enkev. W uroczystości przekazania sztandaru oraz wbicia w drzewiec pamiątkowych gwoździ uczestniczył
  kol. Zbigniew Kaniewski – który jako przewodniczący branży prowadził obrady  II dnia Kongresu OPZZ.
  Na zakończenie II dnia Kongresu OPZZ, przewodniczący Jan Guz  wręczył nielicznej grupie osób zasłużonych dla organizacji złote odznaki. W gronie uhonorowanych tym zaszczytnym odznaczeniem znalazł się kol. Zbigniew Kaniewski.  W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczył pierwszy przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz.

  Trzeci dzień Kongresu
  skoncentrowany został wokół  panelu dyskusyjnego prowadzonego przez red. Jacka Żakowskiego dotyczącego m.in. roli państwa w kwestiach  socjalnych, w dobie kryzysu gospodarczego.

  Gośćmi Kongresu byli m.in.: Władysław Kosiniak Kamysz - minister pracy i polityki społecznej,
  Jacek Mencina sekretarz stanu w MPIPS, Leszek Miler przewodniczący SLD, Jerzy Wenderlich wicemarszałek sejmu oraz szerokie grono naukowców, posłów i senatorów.
   
  Składamy serdecznie podziękowania dla delegatów naszej branży

  Kol. Grażynie Wesołowskiej
  Kol. Wiesławy Lichej
  Kol. Zbigniewowi Kaniewskiemu
  Kol. Michałowi Menesowi

  zaangażowanych w prace VIII Kongresu OPZZ


  Więcej

 • Wólczanka” - spotkanie z zarządem związku oraz dyrekcją firmy

  Data dodania:15.05.2014

  13 maja 2014 r. prezydium Federacji odbyło spotkanie z zarządem związku zawodowego działającego w zakładach Wólczanka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Naszym strukturą  związkowym  przewodniczy tam  Kol. Grażyna Krawętkowska , wspaniały działacz społeczny , oddany pracownik, szanowany tak przez pracowników firmy jak i jej zarząd.  W firmie aktywnie działa także społeczny inspektor pracy w osobie kol. Wiesławy Rudzińskiej.
  Wizyta prezydium Federacji objęła m.in. spotkanie z zarządem związku połączone z dyskusją na temat form kształtowania polityki płacowej.  
  Zbigniew Kaniewski i Michał Menes przedstawili bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania przemysłu odzieżowego tak w skali kraju jak i Unii Europejskiej.

  Dyrektor zakładu Pani Grażyna Bors podkreśliła ciągle rosnące znaczenie marki „Wólczanka” pozytywnie oceniła ciągle rosnącą tendencję w zamówieniach , wynikająca z terminowości realizacji produkcji połączonego z niezwykłą  jakością produkowanych wyrobów. Dyrekcja podkreśliła także  wielkie zaangażowanie  pracowników dzięki czemu udaje się utrzymać niezwykle wysokie parametry produkcji.   Te elementy wynikające  z ogromnego zaangażowania załogi, jej fachowości i kompetencji wpływają na niezwykle pozytywny obraz firmy.

  W imieniu prezydium Federacji NSZZ PL składamy serdeczne gratulacje
  kol. Grażynie Krawętkowskiej w związku z wyborem do rady wojewódzkiej OPZZ.
  Dziękujemy całemu zarządowi związku za spotkanie, niezwykle cenne uwagi oraz owocną dyskusję.  






   
   

  Więcej

 • Wspólne obchody święta 1-go maja !!!

  Data dodania:02.05.2014

  Jak co roku  wspólnie obchodziliśmy dzień 1 maja. (poniżej fotorelacja)







  Więcej

 • Wizyta w zakładach BYTOM

  Data dodania:24.04.2014

  W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz naszych struktur związków zawodowych w zakładach przemysłu odzieżowego Bytom.

  Kierownictwo Federacji gościła kol. Danuta Piekarec oraz kol. Urszula Lisoń,  m.in. dzięki staraniom i aktywności kol. Danusi dziś firma istnieje, związki zawodowe posiadają rzeczowe i oparte na wzajemnie wypracowanym kompromisie relacje z pracodawcą. Należy podkreślić iż firma po zmianach właścicielskich działa prężnie, aktywnie i rozwija się, świadczą o tym m.in. nowo przyjmowani pracownicy. W trakcie spotkania z dyrektorem firmy Panią Gabrielą Dziurą można było zauważyć nie tylko ogromne zaangażowanie w tworzenie prężnej firmy ale także troskę o kwestie związane z budowaniem dobrych relacji ze środowiskiem pracowniczym.
  Nieocenione relacje w budowaniu twardego ale i rzeczywistego dialogu społecznego w firmie wnosi kol. Danusia Piekarec , nie tylko oddany związkowiec ale i szeroko uznany m.in. wśród władz miejskich Bytomia  działacz społeczny.
  Firma Bytom stanowi niezwykle interesujący przykład wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą, a związkami, nieraz trudny ale zawsze oparty na konstruktywnym budowaniu dialogu dla dobra ludzi pracy oraz dla dobra przedsiębiorstwa.

  Władze Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego składają serdeczne podziękowania dla kol. Danusi Piekarec za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie stanowiące głęboki wyraz tak rzadko już spotykanej bezinteresowności i aktywności społecznej.





  Więcej

 • Z. Kaniewski ws. klimatu w imieniu Industriall

  Data dodania:08.04.2014

  W dniach 6-8 kwietnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie Industriall. Kluczowym zagadnieniem jakie zdominowało obrady było stanowisko świata pracowniczego europy wobec koncepcji klimatycznej kreowanej przez UE.

   

  Zbigniew Kaniewski – przewodniczący Federacji NSZZ PL w sposób jednoznaczny przedstawił Polskie stanowisko ws. „ pakietu klimatycznego” prezentowana analiza Z. Kaniewskiego oparta została na szeregu konsultacji m.in. z Prezesem Polskiej Akademii Nauk oraz szerokim kręgiem środowisk gospodarczych i związkowych.

  W konferencji oprócz sekretarza EKZZ uczestniczyli szefowie trzech ogólnopolskich central związkowych

   

  NSZZ „ Solidarność” – Piotr Duda

  Forum Związków Zawodowych – Tadeusz Chwałka

  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz

   

  W prezentacji poniżej znajdują się kluczowe elementy wystąpienia 


   

   

  Zbigniew Kaniewski ws. Klimatu




  Więcej

 • Wybory w branży OPZZ : „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY”

  Data dodania:10.04.2014

  W dniu 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie OPZZ odbyły się wybory w ramach rady branży OPZZ.
  Pragniemy poinformować iż branża dokonała wyboru ,
  przewodniczącego w osobie Zbigniewa Kaniewskiego.
   
  Ponadto dokonano wyborów w ramach struktur branżowych do ciał statutowych OPZZ
   
  Do Prezydium OPZZ wybrano Kol. Zbigniewa Kaniewskiego , w skład Rady OPZZ wybrano
  Kol. Zbigniewa Kaniewskiego oraz Kol. Michała Menesa.
  Ze strony branży do Komisji Rewizyjnej OPZZ wybrana została kol. Wiesława Licha , w skład Komisji Mandatowej wybrana została natomiast kol. Grażyna Wesołowska.
   
  Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!



  Więcej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radz Federacji 27-28 marca 2014r.

  Data dodania:11.04.2014

  W dniach 27 oraz 28 marca 2014 r.  obradowały organa statutowe Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

  W dniu 27 marca 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym omówiono bieżące sprawy organizacyjne funkcjonowania naszej Federacji .  Dokonano podsumowania ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w Ustce.

  Komisja dokonała także  oceny procesu weryfikacji organizacji członkowskich oraz ich liczebności.  Rekomendacje i wnioski   Przewodnicząca komisji kol. Małgorzata Zachara przedstawiła na posiedzeniu KRF w dniu 28 marca.

  Obrady Krajowej Rady Federacji  w dniu 28 marca 2014 r.

   

  Krajowa Rada Federacji w pierwszej części wysłuchała wystąpienia Prezesa Zarządu ZPPM Lewiatan  Bogusława Słabego dotyczącego problematyki rozwoju edukacji zawodowej przystosowanej do potrzeb branży tekstylno- odzieżowej.
  Członkowie KRF wnieśli wiele cennych uwag do prezentowanego modelu reformy szkolnictwa zawodowego zarysowanego na posiedzeniu KRF.

  Na szczególna uwagę zasługują niezwykle trafne komentarze ze strony kol. Grażyny Krawętkowskiej  i Kol. Grażyny Wesołowskiej nt. konieczności wyrównywania  poziomów płacowych w ramach czytelnie  ustalonych systemów wynagradzania pracowników z różnym stażem pracy .

   

  Ze strony Federacji Michał Menes zaprezentował i przekazał jako przykład dobrej współpracy podręcznik dotyczący edukacji zawodowej w firmie  opracowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego w którym Federacja brała aktywny udział .

  W drugiej części obrad poświęconej kwestią organizacyjnym, KRF podjęła uchwałę o

  zwołaniu zwyczajnego  IX Zjazdu Federacji zgodnie ze statutem  w terminie 17 października 2014 r.

  KRF przyjęła ponadto informację i stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz ordynację wyborczą wraz z uchwałą  dotyczącą  kwestii majątkowych Federacji.

   



   

  Krajowa Rada Federacji na wniosek Przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego minutą ciszy uczciła

  zmarłego kolegę członka KRF

  Ludwika Nowaka

   


   

   

  Nadzwyczajna sytuacja w Andropolu !!!!

  Krajowa Rada Federacji w związku z nadzwyczajną  sytuacją w zakładach Andropol  d. „Fasty„ z siedzibą w Białymstoku po wysłuchaniu niezwykle ważnej  informacji ze strony

  Kol Aleksandra Muśki

  (członka KRF oraz członka zarządu związku zawodowego w zakładach Andropol) upoważniła prezydium Federacji do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do wyjaśnienia  problemów dotyczących niejasnych procedur przy zamówieniach publicznych.


  Problem referuje kol. Aleksander Muśko



   



   


  Więcej

 • Spotkania w zakładach Andropol i Fasty

  Data dodania:21.03.2014

  Wizyty robocze w zakładach Andropol oraz „Fasty” w Białymstoku.  

   

  W drugiej połowie marca prezydium Federacji NSZZ PL ( Z. Kaniewski i M. Menes) odbyło szereg spotkań m.in. w zakładach Andropol i Fasty .


  Tematem rozmów z Kol . Marcelą Babikoraz kol. Aleksandrem Muśko (członkiem władz KRF) była problematyka funkcjonowania grupy kapitałowej , która obejmuje obydwie firmy. Szczególnie istotną rolę odegrały kwestię dotyczące zamówień publicznych w zakresie, których Federacja zobowiązała się podjąć szczególne działania w celu przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji z krajów azjatyckich.




   

  Fotorelacja ze spotkania w Andropolu.



  Więcej

 • Wizyty w firmach Befado oraz Lenko

  Data dodania:11.04.2014

  W marcu br. kierownictwo Federacji odbyło spotkania z szefami zakładowych organizacji związkowych w Befado – ( firma jest znaczącym producentem obuwia)  oraz Lenko. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w Befado  kol. Zdzisław Marszałek  oraz przewodnicząca Związku Zawodowego w Lenko S. A.  kol. Bogumiła Oleńkiewicz  przedstawili obecną sytuację w zakładach pracy, omówiono także sprawy bieżące dotyczące problematyki związkowej oraz płacowej.



  Fotorelacja z wizyty w Zakładach Lenko




  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach C A M E L A w Wałbrzychu

  Data dodania:05.03.2014

  W dniu 5 marca 2014r. kierownictwo Federacji gościło w zakładowej organizacji związkowej w Zakładach Camela Wałbrzych.
  Kol. Danuta Wasiak przewodniczącą naszej zakładowej organizacji związkowej szeroko poinformowała o działalności organizacyjnej związku. Prezes firmy Pan Michał Gaździński poinformował o sytuacji firmy jej osiągnięciach, zwracając szczególną uwagę na potrzeby ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją. 
  Na uwagę zasługuję fakt iż Camela jest spółką pracowniczą, która pomimo dużej konkurencji na rynku skutecznie radzi sobie w utrzymaniu się na rynku. Warto zaznaczyć iż w firmie panują niezwykle partnerskie relacje pomiędzy zarządem przedsiębiorstwa a nasza zakładową organizację związkową.



  Więcej