• Bieżąca aktywnosć prezydium FNSZZ PL

  Data dodania:10.11.2014

   7 listopada odbyło się spotkanie robocze w siedzibie PIOT ( Polskiej Izby Odzieżowo Tekstylnej) w spotkaniu uczestniczyli Z. Kaniewski i M. Menes.  Na spotkaniu omówiono dalsze działania dotyczące prowadzenia autonomicznego dialogu społecznego w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. 


   6 listopada 2014r. z okazji 30-lecia powstania OPZZ  Łódzka Rada zorganizowała uroczystość, na której między innymi gościli: Artur Ostrowski - poseł na Sejm RP, Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ, radni Sejmiku Wojewódzkiego i Miasta Łodzi, Agnieszka Nowak – wiceprezydent Łodzi, przedstawiciele PIP, przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, pracodawcy, Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes reprezentujący  Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego.  

  Wiesława Taranowska ( wiceprzewodnicząca OPZZ ) oraz Zbigniew Kaniewski  ( przedstawiciel prezydium OPZZ) wręczyli odznaczenia dla zasłużonych członków wojewódzkich struktur  OPZZ   23-24 października spotkanie Mediatorów w Ministerstwie Pracy.

  Spotkanie połączone było z konferencją z okazji światowego dnia mediacji.  W trakcie spotkania omówiono m.in. nowe zasady prawne dla stosowania mediacji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  W spotkaniu uczestniczył dr Michał Menes wiceprzewodniczący FNSZZPL

   


   

   

   

   

   

  Więcej

 • Konferencja PIP nt. Bezpieczeństwa Pracy

  Data dodania:05.11.2014

  Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 
   Pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” odbyła się druga z tego cyklu konferencja organizowana przez Okręgowy Inspektorat  Pracy w Łodzi . W konferencji uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Podczas konferencji poruszono wiele aspektów związanych z bezpiecznymi warunkami pracy , ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku pracy i systemowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem pracy .Uczestnicy konferencji zwracali dużą uwagę na to , aby pracodawcy podejmowali niezbędne wysiłki , aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy . Podczas prezentacji materiałów oraz dyskusji zwracano uwagę ,że nie zawsze środki ochronne przeznaczone dla pracowników  ( np. ubrania i obuwie) spełniają niezbędne normy jakościowe . Do problemu tego, w trakcie dyskusji , odniósł się Zbigniew Kaniewski , który wskazywał na to, iż część pracodawców zaopatruje pracowników w ubrania i buty robocze, nabywane po stosunkowo niskich cenach , w celu maksymalnego obniżania kosztów produkcji . Trudno oczekiwać , aby tak zakupione wyroby spełniały niezbędne normy jakościowe. W konsekwencji pogarsza to bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników. Sytuacja taka ma miejsce w różnych branżach. Pomimo, że w Unii Europejskiej obowiązują niezbędne standardy tego rodzaju wyrobów , to nie wszyscy producenci ich przestrzegają. Statystykę tą ponadto psuje import tych wyrobów , zwłaszcza z krajów azjatyckich , które co prawda cenowo są konkurencyjne , ale w 40 % nie spełniają norm obowiązujących na naszym rynku. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy powinniśmy dążyć do tego , aby zachęcać pracodawców do kupowania odzieży i obuwia na potrzeby pracowników spełniające niezbędne wymogi jakościowe . Powinniśmy to robić wszyscy  w ramach poszerzania idei tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomóc też w tej sprawie może zmieniona Ustawa o Zamówieniach Publicznych, która nie nakazuje gestorom zamówień publicznych wyboru najtańszego oferenta. Często bowiem najtańsza oferta związana jest  z obniżaniem warunków płacowych i nieprzestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w tego rodzaju firmach.   

  Więcej

 • Bezpieczeństwo Pracy - Materialy szkoleniowe PIP /2014/

  Data dodania:27.06.2014


  Koleżanki i Koledzy

  Publikujemy interesujące i ważne z punktu widzenia pracy, zwłaszcza  Społecznych Inspektorów Pracy materiały z ostatniego szkolenia PIP , które odbyło się we Wrocławiu.

  Materiały te stanowią doskonałe uzupełnienie do przekazanych podczas ostatnich posiedzeń KRF podręczników dla SIP-owców.

  1. mobbing

  2. wypadki przy pracy

  3. wypadki przy pracy procedury postępowania

  Więcej

 • Apel OPZZ ws. Wyborów Samorządowych

  Data dodania:21.07.2014


  KOLEŻANKI I KOLEDZY
  publikujemy poniżej apel OPZZ ws. zbliżających się wyborów samorządowych

   OPZZ ws.Wyborów Samorządowych
   

  Więcej

 • Painstwowa Inspekcja Pracy ws. warunków pracy podczas upałów

  Data dodania:30.07.2014  PIP przypomina o obowiązku zapewnienia pracownikom napojów podczas upałów
  Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa apeluje do pracodawców o przestrzeganie
  przepisów gwarantujących pracownikom napoje podczas upałów. Obowiązek taki powstaje
  przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C na
  stanowisku pracy w pomieszczeniu.
  Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu
  całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.
  W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej
  temperaturze, pozbawionych dostępu do bieżącej wody, pracodawca zobowiązany jest
  zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.
  Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń
  wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed
  nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez np. rolety, żaluzje).
  Główny inspektor pracy przypomina o obowiązku zwrócenia szczególnej uwagi na
  warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej
  sprawności psychofizycznej, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy pamiętać o
  zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura
  powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza - 65%.
  Nieprzestrzeganie wymienionych obowiązków jest wykroczeniem przeciwko prawom
  pracownika.
  Należy przy tym dodać, że nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas
  pracy podczas upałów. Mogą też wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. Powinni
  jednak pamiętać, że w takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  •  kodeks pracy
  •  rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  •  rozporządzenie RM z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.

  /mat. cyt. za pip.gov.pl/

  Więcej

 • Obrady Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji

  Data dodania:16.06.2014

  Odbyło się ostatnie w upływającej kadencji posiedzenie Krajowej Rady Federacji.
  Dyskusję zdominowały sprawy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Federacji. Dokonano podsumowania przebiegu i wyniku VIII Kongresu OPZZ. 

  Krajowa Rada Federacji z inicjatywy kol. Grażyny Wesołowskiej i Kol. Wiesławy Lichej,  przekazała gratulacje dla przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego, w związku z otrzymaniem „złotej odznaki OPZZ”.
  W dalszej części obrad przyjęto uchwałę dotycząc ufundowania nowego sztandaru Federacji w związku z obchodami XXX- lecia naszej organizacji. Ponadto na wniosek Kol. Bogusława Gabary przyjęto uchwałę dotyczącą weryfikacji możliwości partycypacji ZOZ w IX Zjeździe Federacji w kontekście płatności składek. Ustalono iż problemem tym zajmie się Komisja Rewizyjna.
  Z. Kaniewski omówił działania związane z przygotowaniami do IX zjazdu Delegatów na Zjazd FNSZZPL oraz kwestię preliminarza budżetowego na nowy rok kalendarzowy.
   
  W bieżącym tygodniu obradowała na dwudniowym posiedzeniu,  także Komisja Rewizyjna Federacji.
  Komisja dokonała analizy szeregu spraw istotnych dla Naszej Federacji.
  Kluczowymi elementami była ocena sprawozdania finansowego badanego uprzednio przez biegłego rewidenta.

  Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Krajowej Rady Federacji oraz Komisji Rewizyjnej

  składamy serdeczne podziękowania za trud i wkład wniesiony w pracę Federacji bieżącej Kadencji.
  Więcej

 • VIII Kongres OPZZ 29-31 maja 2014 r.

  Data dodania:02.06.2014  W trzydziestą rocznice powstania OPZZ obradował VIII Kongres Związku.

    

  W trakcie obrad dokonano podsumowania bieżącej działalności organizacyjnej instytucji.  
   

  W pierwszym dniu obrad Kongresu
  delegaci wybrani w ramach poszczególnych branż w tym i naszej branży  VII „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY” dokonali wyboru przewodniczącego OPZZ.
  Na kolejną kadencję funkcję tę objął kol.  JAN GUZ otrzymując przeważającą większość głosów. Dokonano także wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ w osobie kol. Jarosława Czarnowskiego.

  Drugi dzień obrad VIII Kongresu
  skoncentrowany był na kwestiach programowych i statutowych.
  Delegaci przyjęli program na lata 2014-2018 oraz dokonali zmian w statucie OPZZ .
  Z okazji XXX –lecia OPZZ organizacje członkowskie w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego ufundowały nowy sztandar dla związku, jednym z fundatorów sztandaru była także firma Enkev. W uroczystości przekazania sztandaru oraz wbicia w drzewiec pamiątkowych gwoździ uczestniczył
  kol. Zbigniew Kaniewski – który jako przewodniczący branży prowadził obrady  II dnia Kongresu OPZZ.
  Na zakończenie II dnia Kongresu OPZZ, przewodniczący Jan Guz  wręczył nielicznej grupie osób zasłużonych dla organizacji złote odznaki. W gronie uhonorowanych tym zaszczytnym odznaczeniem znalazł się kol. Zbigniew Kaniewski.  W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczył pierwszy przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz.

  Trzeci dzień Kongresu
  skoncentrowany został wokół  panelu dyskusyjnego prowadzonego przez red. Jacka Żakowskiego dotyczącego m.in. roli państwa w kwestiach  socjalnych, w dobie kryzysu gospodarczego.

  Gośćmi Kongresu byli m.in.: Władysław Kosiniak Kamysz - minister pracy i polityki społecznej,
  Jacek Mencina sekretarz stanu w MPIPS, Leszek Miler przewodniczący SLD, Jerzy Wenderlich wicemarszałek sejmu oraz szerokie grono naukowców, posłów i senatorów.
   
  Składamy serdecznie podziękowania dla delegatów naszej branży

  Kol. Grażynie Wesołowskiej
  Kol. Wiesławy Lichej
  Kol. Zbigniewowi Kaniewskiemu
  Kol. Michałowi Menesowi

  zaangażowanych w prace VIII Kongresu OPZZ


  Więcej

 • Wólczanka” - spotkanie z zarządem związku oraz dyrekcją firmy

  Data dodania:15.05.2014

  13 maja 2014 r. prezydium Federacji odbyło spotkanie z zarządem związku zawodowego działającego w zakładach Wólczanka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Naszym strukturą  związkowym  przewodniczy tam  Kol. Grażyna Krawętkowska , wspaniały działacz społeczny , oddany pracownik, szanowany tak przez pracowników firmy jak i jej zarząd.  W firmie aktywnie działa także społeczny inspektor pracy w osobie kol. Wiesławy Rudzińskiej.
  Wizyta prezydium Federacji objęła m.in. spotkanie z zarządem związku połączone z dyskusją na temat form kształtowania polityki płacowej.  
  Zbigniew Kaniewski i Michał Menes przedstawili bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania przemysłu odzieżowego tak w skali kraju jak i Unii Europejskiej.

  Dyrektor zakładu Pani Grażyna Bors podkreśliła ciągle rosnące znaczenie marki „Wólczanka” pozytywnie oceniła ciągle rosnącą tendencję w zamówieniach , wynikająca z terminowości realizacji produkcji połączonego z niezwykłą  jakością produkowanych wyrobów. Dyrekcja podkreśliła także  wielkie zaangażowanie  pracowników dzięki czemu udaje się utrzymać niezwykle wysokie parametry produkcji.   Te elementy wynikające  z ogromnego zaangażowania załogi, jej fachowości i kompetencji wpływają na niezwykle pozytywny obraz firmy.

  W imieniu prezydium Federacji NSZZ PL składamy serdeczne gratulacje
  kol. Grażynie Krawętkowskiej w związku z wyborem do rady wojewódzkiej OPZZ.
  Dziękujemy całemu zarządowi związku za spotkanie, niezwykle cenne uwagi oraz owocną dyskusję.  


   
   

  Więcej

 • Wspólne obchody święta 1-go maja !!!

  Data dodania:02.05.2014

  Jak co roku  wspólnie obchodziliśmy dzień 1 maja. (poniżej fotorelacja)  Więcej

 • Wizyta w zakładach BYTOM

  Data dodania:24.04.2014

  W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz naszych struktur związków zawodowych w zakładach przemysłu odzieżowego Bytom.

  Kierownictwo Federacji gościła kol. Danuta Piekarec oraz kol. Urszula Lisoń,  m.in. dzięki staraniom i aktywności kol. Danusi dziś firma istnieje, związki zawodowe posiadają rzeczowe i oparte na wzajemnie wypracowanym kompromisie relacje z pracodawcą. Należy podkreślić iż firma po zmianach właścicielskich działa prężnie, aktywnie i rozwija się, świadczą o tym m.in. nowo przyjmowani pracownicy. W trakcie spotkania z dyrektorem firmy Panią Gabrielą Dziurą można było zauważyć nie tylko ogromne zaangażowanie w tworzenie prężnej firmy ale także troskę o kwestie związane z budowaniem dobrych relacji ze środowiskiem pracowniczym.
  Nieocenione relacje w budowaniu twardego ale i rzeczywistego dialogu społecznego w firmie wnosi kol. Danusia Piekarec , nie tylko oddany związkowiec ale i szeroko uznany m.in. wśród władz miejskich Bytomia  działacz społeczny.
  Firma Bytom stanowi niezwykle interesujący przykład wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą, a związkami, nieraz trudny ale zawsze oparty na konstruktywnym budowaniu dialogu dla dobra ludzi pracy oraz dla dobra przedsiębiorstwa.

  Władze Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego składają serdeczne podziękowania dla kol. Danusi Piekarec za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie stanowiące głęboki wyraz tak rzadko już spotykanej bezinteresowności i aktywności społecznej.

  Więcej