• Z. Kaniewski ws. klimatu w imieniu Industriall

  Data dodania:08.04.2014

  W dniach 6-8 kwietnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie Industriall. Kluczowym zagadnieniem jakie zdominowało obrady było stanowisko świata pracowniczego europy wobec koncepcji klimatycznej kreowanej przez UE.

   

  Zbigniew Kaniewski – przewodniczący Federacji NSZZ PL w sposób jednoznaczny przedstawił Polskie stanowisko ws. „ pakietu klimatycznego” prezentowana analiza Z. Kaniewskiego oparta została na szeregu konsultacji m.in. z Prezesem Polskiej Akademii Nauk oraz szerokim kręgiem środowisk gospodarczych i związkowych.

  W konferencji oprócz sekretarza EKZZ uczestniczyli szefowie trzech ogólnopolskich central związkowych

   

  NSZZ „ Solidarność” – Piotr Duda

  Forum Związków Zawodowych – Tadeusz Chwałka

  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz

   

  W prezentacji poniżej znajdują się kluczowe elementy wystąpienia 


   

   

  Zbigniew Kaniewski ws. Klimatu
  Więcej

 • Wybory w branży OPZZ : „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY”

  Data dodania:10.04.2014

  W dniu 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie OPZZ odbyły się wybory w ramach rady branży OPZZ.
  Pragniemy poinformować iż branża dokonała wyboru ,
  przewodniczącego w osobie Zbigniewa Kaniewskiego.
   
  Ponadto dokonano wyborów w ramach struktur branżowych do ciał statutowych OPZZ
   
  Do Prezydium OPZZ wybrano Kol. Zbigniewa Kaniewskiego , w skład Rady OPZZ wybrano
  Kol. Zbigniewa Kaniewskiego oraz Kol. Michała Menesa.
  Ze strony branży do Komisji Rewizyjnej OPZZ wybrana została kol. Wiesława Licha , w skład Komisji Mandatowej wybrana została natomiast kol. Grażyna Wesołowska.
   
  Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!  Więcej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radz Federacji 27-28 marca 2014r.

  Data dodania:11.04.2014

  W dniach 27 oraz 28 marca 2014 r.  obradowały organa statutowe Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

  W dniu 27 marca 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym omówiono bieżące sprawy organizacyjne funkcjonowania naszej Federacji .  Dokonano podsumowania ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w Ustce.

  Komisja dokonała także  oceny procesu weryfikacji organizacji członkowskich oraz ich liczebności.  Rekomendacje i wnioski   Przewodnicząca komisji kol. Małgorzata Zachara przedstawiła na posiedzeniu KRF w dniu 28 marca.

  Obrady Krajowej Rady Federacji  w dniu 28 marca 2014 r.

   

  Krajowa Rada Federacji w pierwszej części wysłuchała wystąpienia Prezesa Zarządu ZPPM Lewiatan  Bogusława Słabego dotyczącego problematyki rozwoju edukacji zawodowej przystosowanej do potrzeb branży tekstylno- odzieżowej.
  Członkowie KRF wnieśli wiele cennych uwag do prezentowanego modelu reformy szkolnictwa zawodowego zarysowanego na posiedzeniu KRF.

  Na szczególna uwagę zasługują niezwykle trafne komentarze ze strony kol. Grażyny Krawętkowskiej  i Kol. Grażyny Wesołowskiej nt. konieczności wyrównywania  poziomów płacowych w ramach czytelnie  ustalonych systemów wynagradzania pracowników z różnym stażem pracy .

   

  Ze strony Federacji Michał Menes zaprezentował i przekazał jako przykład dobrej współpracy podręcznik dotyczący edukacji zawodowej w firmie  opracowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego w którym Federacja brała aktywny udział .

  W drugiej części obrad poświęconej kwestią organizacyjnym, KRF podjęła uchwałę o

  zwołaniu zwyczajnego  IX Zjazdu Federacji zgodnie ze statutem  w terminie 17 października 2014 r.

  KRF przyjęła ponadto informację i stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz ordynację wyborczą wraz z uchwałą  dotyczącą  kwestii majątkowych Federacji.

      

  Krajowa Rada Federacji na wniosek Przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego minutą ciszy uczciła

  zmarłego kolegę członka KRF

  Ludwika Nowaka

   


   

   

  Nadzwyczajna sytuacja w Andropolu !!!!

  Krajowa Rada Federacji w związku z nadzwyczajną  sytuacją w zakładach Andropol  d. „Fasty„ z siedzibą w Białymstoku po wysłuchaniu niezwykle ważnej  informacji ze strony

  Kol Aleksandra Muśki

  (członka KRF oraz członka zarządu związku zawodowego w zakładach Andropol) upoważniła prezydium Federacji do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do wyjaśnienia  problemów dotyczących niejasnych procedur przy zamówieniach publicznych.


  Problem referuje kol. Aleksander Muśko      


  Więcej

 • Spotkania w zakładach Andropol i Fasty

  Data dodania:21.03.2014

  Wizyty robocze w zakładach Andropol oraz „Fasty” w Białymstoku.  

   

  W drugiej połowie marca prezydium Federacji NSZZ PL ( Z. Kaniewski i M. Menes) odbyło szereg spotkań m.in. w zakładach Andropol i Fasty .


  Tematem rozmów z Kol . Marcelą Babikoraz kol. Aleksandrem Muśko (członkiem władz KRF) była problematyka funkcjonowania grupy kapitałowej , która obejmuje obydwie firmy. Szczególnie istotną rolę odegrały kwestię dotyczące zamówień publicznych w zakresie, których Federacja zobowiązała się podjąć szczególne działania w celu przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji z krajów azjatyckich.
   

  Fotorelacja ze spotkania w Andropolu.  Więcej

 • Wizyty w firmach Befado oraz Lenko

  Data dodania:11.04.2014

  W marcu br. kierownictwo Federacji odbyło spotkania z szefami zakładowych organizacji związkowych w Befado – ( firma jest znaczącym producentem obuwia)  oraz Lenko. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w Befado  kol. Zdzisław Marszałek  oraz przewodnicząca Związku Zawodowego w Lenko S. A.  kol. Bogumiła Oleńkiewicz  przedstawili obecną sytuację w zakładach pracy, omówiono także sprawy bieżące dotyczące problematyki związkowej oraz płacowej.  Fotorelacja z wizyty w Zakładach Lenko
  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach C A M E L A w Wałbrzychu

  Data dodania:05.03.2014

  W dniu 5 marca 2014r. kierownictwo Federacji gościło w zakładowej organizacji związkowej w Zakładach Camela Wałbrzych.
  Kol. Danuta Wasiak przewodniczącą naszej zakładowej organizacji związkowej szeroko poinformowała o działalności organizacyjnej związku. Prezes firmy Pan Michał Gaździński poinformował o sytuacji firmy jej osiągnięciach, zwracając szczególną uwagę na potrzeby ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją. 
  Na uwagę zasługuję fakt iż Camela jest spółką pracowniczą, która pomimo dużej konkurencji na rynku skutecznie radzi sobie w utrzymaniu się na rynku. Warto zaznaczyć iż w firmie panują niezwykle partnerskie relacje pomiędzy zarządem przedsiębiorstwa a nasza zakładową organizację związkową.  Więcej

 • Spotkanie w firmie WIGOLEN

  Data dodania:27.02.2014

  W dniu 27 lutego 2014r. Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odbyli spotkanie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Wigolenie S.A. w Częstochowie.
  Podczas spotkania omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz bieżące sprawy jaki zajmuję się związek.
  Warto zauważyć iż firma posiada stabilną sytuację na rynku zaś relację pomiędzy pracodawcą, a naszą organizacją związkową należy uznać za prawidłowe.
  Serdecznie dziękujemy za spotkanie i owocną dyskusję kol. Gabrieli Żyle przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej.  Więcej

 • Spotkanie w Zakładach Stradom w Częstochowie

  Data dodania:27.02.2014

  27 lutego br. odbyło się spotkanie z zarządem naszej zakładowej organizacji związkowej w Stradomiu.
  Kol. Stanisław Jarosz – członek KRF oraz Kol. Andrzej Bartel– członek komisji rewizyjnej Federacji zapoznali kierownictwo Federacji z bieżącą sytuacją firmy i działalnością statutową związku.
  W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, który wskazał na stabilną sytuację firmy i poinformował o wielu przedsiębiorstwach inwestycyjnych , poprawiających m.in. warunki pracy.
  Podczas spotkania kierownictwo przekazało informację o bieżących pracach Federacji oraz OPZZ jak i planach na najbliższy okres.

  Więcej

 • Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego- ekspertami ds. energii

  Data dodania:26.02.2014

  Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , odbył koleją rundę spotkań i rozmów w związku z przygotowaniami do konferencji Industriall Polska w Gdańsku poświęconej problematyce „pakietu klimatycznego” rozmówcami przewodniczącego byli :
  Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. UW Ekspert ds. gospodarka zasobami naturalnymi.
  Ponadto w ostatnim czasie Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szerokiego grona ekspertów zajmującego się podobną problematyką

  Więcej

 • Obrady Komisji Statutowej OPZZ

  Data dodania:21.02.2014


  W dniu 21 lutego br. w Warszawie po trzeci  obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
  Komisja Statutowa w najbliższym czasie na posiedzeniach rad poszczególnych branż przedstawi propozycje zmian do statutu OPZZ
  Ostatnie posiedzenie Komisji Statutowej przewidziano po zakończeniu sektorowych  spotkań delegatów na VIII Kongres OPZZ z poszczególnych branż.
  Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

  Więcej