• SPOTKANIE W FIRMIE OPTEX !!!

  Data dodania:16.12.2013

  Na wniosek Kol. Andrzeja Pieczyńskiego oraz dzięki staraniom przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego w dniu 16-12-2013 r. odbyło się spotkanie z zarządem oraz właścicielami firmy OPTEX S.A w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prezydium Federacji  Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes.
  Podczas spotkania Zbigniew Kaniewski przedstawił związkowe oczekiwania dotyczące realizacji bieżącej polityki firmy wobec pracowników.
  Przedstawiciele firmy poinformowali o realizacji związkowych postulatów i zamierzeniach związanych z działalnością firmy w przyszłym roku. Realizacja części zakładowych postulatów związkowych wiąże się z dodatnim wynikiem finansowym firmy za ostatnie miesiące.


  Więcej

 • Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska

  Data dodania:20.12.2013


  W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej IndustriALL Polska.
  W imieniu naszej Federacji wziął udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

  Więcej

 • Dialog dwustronny

  Data dodania:20.12.2013

  W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
  Rozmowy dotyczyły :
  a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
  b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
  c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
  d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
  W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

  Więcej

 • Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy 22.11.2013 r.

  Data dodania:17.12.2013

  Materiały szkoleniowe

  Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy

  Więcej

 • Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21.11.2013

  Data dodania:21.11.2013

  21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

  W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
  1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
  Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
  2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
  Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
  Delegatami zostali:
  Kol. Grażyna Wesołowska
  Kol. Wiesława Licha
  Kol. Zbigniew Kaniewski
  Kol. Michał Menes


  Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

  Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


  Wszystkim serdecznie gratulujemy!!
  Więcej

 • Propozycje Zw. Zaw. zmian w dialogu społecznym przedstawione Prezydentowi RP i pracodawcom

  Data dodania:04.12.2013

  OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz FZZ - wspólne stanowisko dotyczące nowej formuły dialogu społecznego!!!


  cyt. za OPZZ

  Więcej

 • Spotkanie koordynacyjne INDUSTRIALL 23-25.10.2013

  Data dodania:28.10.2013
  W Pradze w dniach 23-25 odbyło się spotkanie koordynacyjne Industriall.
  W obradach uczestniczyli Zbigniew Kaniewski przewodniczący FNSZZPL oraz jego zastępca Michał Menes.
  Spotkanie skoncentrowane było na problemach nurtujących branże szeroko rozumianego przemysłu ( chemicznego, lekkiego, metalowego etc.) Podczas obrad przedstawiono bieżącą sytuację związków zawodowych  na Węgrzech, w Czechach na Słowacji i Słowenii oraz w Polsce.

  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim

  Data dodania:22.10.2013  W Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

  Więcej

 • Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 17.10.2013

  Data dodania:17.10.2013  Obrady Krajowej Rady Federacji połączone z
  informacją
  Państwowej Inspekcji Pracy

  Więcej

 • Informacja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 17.10.2013 r. nt. przestrzegania przepisów prawa pracy

  Data dodania:17.10.2013


  Informacje przedstawił przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi inspektor Paweł Szymański .


  Więcej