Painstwowa Inspekcja Pracy ws. warunków pracy podczas upałówPIP przypomina o obowiązku zapewnienia pracownikom napojów podczas upałów
Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa apeluje do pracodawców o przestrzeganie
przepisów gwarantujących pracownikom napoje podczas upałów. Obowiązek taki powstaje
przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C na
stanowisku pracy w pomieszczeniu.
Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu
całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.
W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej
temperaturze, pozbawionych dostępu do bieżącej wody, pracodawca zobowiązany jest
zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.
Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed
nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez np. rolety, żaluzje).
Główny inspektor pracy przypomina o obowiązku zwrócenia szczególnej uwagi na
warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej
sprawności psychofizycznej, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy pamiętać o
zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza - 65%.
Nieprzestrzeganie wymienionych obowiązków jest wykroczeniem przeciwko prawom
pracownika.
Należy przy tym dodać, że nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas
pracy podczas upałów. Mogą też wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. Powinni
jednak pamiętać, że w takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


Podstawa prawna:

  •  kodeks pracy
  •  rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  •  rozporządzenie RM z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.
/mat. cyt. za pip.gov.pl/

zobacz listę aktualności