Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

Poprzedni  Zespół ze względu na brak przedstawicieli resortu obrony narodowej nie mógł skutecznie rozpatrzyć tego problemu .Tym razem w posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  Bartłomiej Grabski. Informacje  o sytuacji przedsiębiorstw uczestniczących w procesie zamówień publicznych dotyczących umundurowania wojska polskiego przedstawił przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i przedstawiciele Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego , na czele z Markiem Ulewiczem. W swoich wystąpieniach wskazywano na to , że wiele przetargów w ramach zamówień publicznych ogłoszono w grudniu 2015 r. , a od lutego 2016 r. czyli od czasu gdy otworzono oferty nie ma ich rozstrzygnięcia i wyboru oferenta . Powoduje to, że produkcja w tych przedsiębiorstwach na rzecz umundurowania wojska jest zawieszona , a znaczne koszty poniesione na tą okoliczność obciążają firmy na tyle , że rozpoczęły się zwolnienia pracowników . Na dzień dzisiejszy jest to już liczba ponad  1 tys osób .   Minister B.Grabski w swoim wystąpieniu stwierdził , że poprzednia ekipa rządowa ogłaszała przetargi , na które w ocenie Ministra nie było zapotrzebowania. Z tego powodu znacząca część przetargów pozostała bez rozstrzygnięcia lub je anulowano . Przetargi jednak ogłoszono już za czasów nowej ekipy rządowej i nikt z przedsiębiorców uczestniczących  w nowo otwartym procesie zamówień publicznych nie przewidywał ,że zamówienia te nie będą zrealizowane . Przedsiębiorcy w związku z tym uporczywie dopominali się  o ponowne przeanalizowanie tego problemu przez Resort Obrony Narodowej przedstawiając swoje argumenty dotyczącej potrzeby dokonania zmian sposobu wydatkowania przez resort  środków publicznych .  Przedsiębiorcy podkreślali również , że podtrzymanie przez resort obrony narodowej dotychczasowego stanowiska , będzie skutkować dalszymi zwolnieniami pracowników , utratą znacznych wpływów budżetowych a w części przypadków rozpoczęciem procesów upadłości lub likwidacji firmy. W wyniku tej argumentacji Minister Grabski obiecał ponownie przeanalizować stan zamówień publicznych w resorcie i przedstawić  w najbliższym czasie Zespołowi stosowną informację w tej sprawie .

zobacz listę aktualności