Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

W Konferencji oprócz przedstawicieli rządu,  na czele z Wicepremierem rządu Mateuszem Morawieckim , szerokiej reprezentacji OECD uczestniczyli przedsiębiorcy , przedstawiciele organizacji związkowych , instytutów naukowo-badawczych , uczelni i organizacji pozarządowych. Konferencja miała wielowątkowy charakter  próbujący odpowiedzieć na współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, stojące przed globalnym społeczeństwem z uwzględnieniem polskich doświadczeń. Sporo miejsca podczas dyskusji poświęcono poszanowaniu praw człowieka , ochronie środowiska, interesom konsumenta i nieuczciwej konkurencji . Przedstawiciele OECD wskazywali  w swoich wystąpieniach na coraz częstsze przykłady stosowania przez międzynarodowy biznes przestrzegania wyżej wymienionych zasad . Podczas dyskusji często pojawiał się temat przywoływania , zarówno pozytywnych , jak i negatywnych przykładów występujących w tym zakresie w przemyśle tekstylno-odzieżowym. Biorący udział w konferencji Zbigniew Kaniewski zwrócił uwagę swoim wystąpieniem na potrzebę   szerszego upowszechniania dotychczasowych doświadczeń OECD w przestrzeganiu przez wszystkie firmy uczestniczące w tzw.  „łańcuchu dostaw”  szans rozwojowych. Podkreślił też potrzebę przestrzegania  w tych firmach niezbędnych praw pracowniczych , uwzględniających niezbędne świadczenia płacowe i socjalne. Spora część polskich firm odzieżowych uczestniczy w tym łańcuchu dostaw , świadcząc swoje  usługi przerobowe . Nie wszystkie jednak ponad narodowe przedsiębiorstwa odzieżowe , z którymi współpracują nasze firmy chcą uwzględniać niezbędny  coroczny wzrost kosztów utrzymania , a w ślad za tym wzrost wynagrodzeń zwłaszcza w kontekście wzrostu  ustawowego minimalnego wynagrodzenia . Ponadto w układzie globalnym  tolerowany jest  znaczny udział w obrocie handlowym produktów tekstylnych i  odzieżowych  wytwarzanych w krajach , gdzie nie przestrzega się podstawowych norm pracowniczych, co zdecydowanie utrudnia powszechne rozwiązanie tego problemu . W odpowiedzi na problemy poruszone przez Zbigniewa Kaniewskiego , przedstawiciele OECD zapowiedzieli przygotowanie specjalnych wytycznych OECD dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego , które powinny w praktyce  być powszechnie przestrzegane zarówno przez rządy wszystkich państw, a także odpowiedzialny biznes   .

zobacz listę aktualności