Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w dniu 8.02.2017 r.


Posiedzeniu Krajowej Rady Federacji przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Federacji –Wiesława Licha. W obradach,  na zaproszenie członków KRF, wziął udział  Przewodniczący OPZZ Jan Guz. Przybliżył szeroko  członkom KRF bieżące problemy jakimi zajmuje się obecnie OPZZ . Szczegółowo przedstawił  też  prace jakie obecnie trwają  w Radzie Dialogu Społecznego jak i bieżącą  współpracę z rządem . Zapoznał też obecnych z działalnością i  pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy , bowiem  zmiany  , które mają nastąpić w prawie pracy i prawie związkowym są bardzo ważne dla naszych zakładowych organizacji związkowych. W toku dyskusji wyrażono duże zaniepokojenie zmianami tworzenia regulaminów pracy  i wynagradzania , które nie mogłyby powstawać w zakładach zatrudniających od 20 do 49 pracowników. Przewodniczący zwrócił uwagę, na główne kierunki pracy związkowej tj. pomoc prawną, organizację  szkoleń z zakresu prawa pracy i prawa związkowego , oraz umiejętność współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie ochrony praw związkowców.  Członkowie KRF zgłosili wniosek,  aby OPZZ zajął się niesprawiedliwą wysokością kwoty wolnej od podatku dla zasiłków i zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego i funduszu związków zawodowych. Poruszono też kwestię jak największego zaangażowania  młodych związkowców do prac w związkach zawodowych w kontekście nowej ustawy o związkach zawodowych oraz Kongresu Młodych OPZZ. Przewodniczący Jan Guz zaproponował też podwyższenie kwoty wolnej do poziomu minimum 50% średniego wynagrodzenia za pracę, oraz poinformował o postulacie OPZZ zwiększenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni roboczych . Zwrócił też uwagę na potrzebę zachowania reprezentatywności przez centrale związkowe  OPZZ, Forum ZZ oraz Solidarność.     W dalszej części obrad  podsumowano i omówiono bieżącą działalność Federacji , wysłuchano też bieżących sprawozdań z prac ośrodków Federacji .


zobacz listę aktualności