Krajowa Rada Federacji 8.11.2017r


 


Krajowej Rady Federacji

NSZZ Przemysłu Lekkiego

 

          W dniu 8.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji , obradom przewodniczyła Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha, na obrady zostali też zaproszeni Dyrektor J.Pamuła, Dyr. P.Wawrzko ,Gł.Księgowa Sanatorium „Włókniarz” Pani L.Wrona. Na posiedzenie zaproszona została przedstawicielka Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi Pani Marta Kwiatkowska. Wygłosiła ona wykład na temat „Stres i sposób radzenia sobie z nim” oraz „Mobbing w miejscu pracy”, obydwa tematy wzbudziły duże zainteresowanie członków KRF . Na posiedzeniu przystąpiono też do przygotowań do X Zjazdu Federacji , który odbędzie się za rok, powołując komisję statutową do zmian w Statucie Federacji . Kierowanie pracami tej komisji KRF powierzyła Wiceprzewodniczącemu KRF kol. Andrzejowi Pieczyńskiemu. KRF zatwierdziła też wybór delegatów na zebranie branżowe dokonujące wyboru członków Rady OPZZ województwa łódzkiego z branży II Przemysł . Wybrany do prac w tej strukturze OPZZ został kol. Zbigniew Rudnicki – przewodniczący NSZZP ZUE „Zeltech” S.A. Przewodnicząca Federacji zapoznała też zebranych z bieżącymi pracami OPZZ, w tym z przygotowaniami do Kongresu OPZZ , który ma się odbyć 24-25 maja 2018 r. oraz z bieżącymi pracami Federacji. Przekazała też informacje z udziału w konferencji w dniu 17.10.2017 branży odzieżowo tekstylnej zorganizowanej w ramach projektu „Internacjonalizacja nowoczesnego włókiennictwa i przemysłu mody regionu łódzkiego „ oraz konferencji , która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w dniu 27.10.br. na temat ”Zrównoważonych łańcuchów dostaw „. Przewodnicząca zapoznała członków KRF z apelem jaki Federacja wystosowała do Ministra Rozwoju i Finansów Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , popierając stanowisko OPZZ aby odmrozić odpis i zwiększyć go do kwoty 1434,00 . Na tym obrady KRF Przewodnicząca zakończyła i podziękowała za udział w posiedzeniu.

 

zobacz listę aktualności