Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.


W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie prowadził Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Zespołu.

W trakcie posiedzenia, OPZZ zaprezentował swój wniosek, dotyczący udzielenia przez rząd pomocy firmom przemysłu lekkiego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z inicjatywą w tym temacie wystąpiła Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, organizacja członkowska OPZZ.
Wiesława Licha, przedstawiając w imieniu OPZZ, argumenty za przyjęciem stanowiska Zespołu w tej sprawie wskazała, że polski rynek odzieżowy i tekstylny uważany jest za jeden z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jesteśmy jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, w którym działają szwalnie i znaczącym miejscem produkcji odzieżowej na tle państw unijnych.

Czasowe wyłączenie handlu detalicznego w galeriach handlowych, zamknięcie restauracji, zakaz organizacji imprez okolicznościowych oraz zamrożenie turystyki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 spowodowały, że sytuacja sektora przemysłu lekkiego jest bardzo trudna.

Przewodnicząca Licha powołała się na badania rynku detalicznego, według których spadek sprzedaży odzieży w 2020 r. wyniósł aż 6 mld zł.

Za kryzys zapłacili jak zwykle pracownicy: obniżono im czas pracy o 80% i zawieszono fundusz świadczeń socjalnych, pojawiły się także zwolnienia grupowe.

Federcja Przemysłu Lekkiego dwukrotnie występowała do premiera Jarosława Gowina z wnioskami o wsparcie dla naszych firm, ale rząd nie podjął żadnych działań. Stąd nasza determinacja, aby nie dopuścić do upadku firm. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom.

Przedsiębiorcy znajdują się dzisiaj w wyjątkowo trudnym położeniu i muszą zdecydować, czy przeprowadzić w swoich zakładach masowe redukcje zatrudnienia. 
Choć sektor produkujący odzież sygnalizował negatywny wpływ pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie, wsparcie publiczne kierowane było jedynie do importerów prowadzących działalność hurtową i detaliczną w zakresie sprzedaży odzieży i tekstyliów.

Takie działania - podkreśliła Przewodnicząca Federacji - jest wyjątkowo szkodliwe i godzące w interes wszystkich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Mówimy o tym fakcie nie tylko jako związkowcy, ale mamy poparcie wszystkich organizacji zrzeszajacych pracodawców.

W obliczu dramatycznej sytuacji zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców zaakceptowali wniosek OPZZ i zwrócili się do strony rządowej z apelem o uruchomienie pomocy państwa dla przedsiębiorstw sektora odzieżowego, która ochroni firmy przed upadłością a pracowników przed utratą zatrudnienia.

Związkowcy i pracodawcy wnioskowali ponadto o podjęcie przez stronę rządową pilnych działań w powyższej sprawie i przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego informacji o planowanych formach wsparcia przemysłu lekkiego.

zobacz listę aktualności