Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Krajowa Rada Federacji
w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju
SANATORIUM WŁÓKNIARZ - Sanatorium  - sanatoria.org
W styczniu br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Federacji w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju .Członkowie Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej, a także część pracowników sanatorium zostali szczegółowo zapoznani przez Dyrekcję sanatorium z historią powstania obiektu , jego poszczególnymi etapami rozbudowy oraz planami na najbliższą przyszłość . Uczestnicy posiedzenia  mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń , z których korzystają kuracjusze – zarówno pomieszczeń hotelowych jak i rehabilitacyjno-leczniczych. Zapoznali się także z funkcjonowaniem wielu urządzeń medycznych  służących potrzebom leczniczym kuracjuszy .Uczestnicy posiedzenia obejrzeli  też  całą infrastrukturą techniczną  niezbędną do funkcjonowania sanatorium . Członkowie władz statutowych Federacji mieli okazję w celach porównawczych zapoznać się z funkcjonowaniem dwóch innych obiektów sanatoryjnych w Busku. Niezależnie od ogromu prac , który został wykonany w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju szybko rosnąca konkurencja na rynku uzdrowiskowym narzucać będzie potrzebę kontynuowania w naszym sanatorium dalszych prac inwestycyjno-remontowych zwłaszcza w części leczniczej , mającej na celu podnoszenie standardu usług leczniczych i hotelowych dla kuracjuszy. Dotychczasowa działalność zarówno Dyrekcji jak i pracowników w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju została wysoko oceniona przez organy statutowe Federacji . Obecni podczas posiedzenia pracownicy sanatorium brali udział w dyskusji i zadawali pytania dotyczące zarówno funkcjonowania sanatorium ”Włókniarz” jak i bieżącej działalności Federacji .
Podczas posiedzenia  omówione też zostały problemy bieżącej pracy OPZZ I Federacji , ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dialogu społecznego i jego nowej formuły  prawnej. Związki zawodowe przywiązują sporą wagę do powstałej Rady Dialogu Społecznego w kontekście realizacji szeregu postulatów związkowych , w tym zwłaszcza , zwiększenia dynamiki wzrostu najniższego wynagrodzenia , likwidacji tzw. umów śmieciowych , zwiększenia udziału klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , wprowadzenia systemu podatkowego , zmniejszającego dysproporcje między najbiedniejszymi  a najbogatszymi obywatelami , skutecznej walki z nieuczciwą konkurencją. Przedstawiciele naszego środowiska związkowego będą aktywnie uczestniczyć na różnych szczeblach wspomnianego dialogu społecznego w duchu realizacji naszych postulatów związkowych .

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

W styczniu bieżącego roku odbyło się pierwsze ,w ramach nowej formuły Rady Dialogu Społecznego  ,posiedzenie doraźnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych . W posiedzeniu Zespołu wzięli udział przedstawiciele rządu, pracodawców  i central związkowych . Z ramienia OPZZ w posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski . Zespół  zapoznał się z propozycjami zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych, które muszą być wprowadzone w życie najpóźniej do 18 kwietnia br . zgodnie z dyrektywami unijnymi  przyjętymi jeszcze w 2014 r. Niezależnie od tego zespół pozytywnie zarekomendował oczekiwane od dawna również i przez przedsiębiorców przemysłu tekstylnego bardziej stanowcze przepisy dotyczące tzw. klauzul społecznych , a w tym zwłaszcza wzmocnienie kryteriów poza cenowych i zatrudniania pracowników na umowę o pracę przy realizacji zamówień publicznych . Poprawić to powinno w przyszłości pozycję konkurencyjną naszych przedsiębiorstw , które będą przestrzegać Kodeks pracy , bezpieczeństwo pracowników oraz jakość realizowanych usług w ramach zamówień publicznych . Dotychczasowe bowiem praktyki w tym zakresie stosowane niejednokrotnie przez gestorów zamówień publicznych powodowały , że gestorzy wybierali oferty z najniższą ceną  , co działo się kosztem uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy i niejednokrotnie kosztem jakości oferowanych usług. Na problemy te zwracał uwagę podczas posiedzenia Zespołu  Zbigniew Kaniewski , który podkreślał dużą rozbieżność pomiędzy możliwościami jakie daje ustawa o zamówieniach publicznych , w kwestii tzw. klauzul społecznych , a bieżącą rzeczywistością .Problemy  związane z bieżącą realizacją ustawy o zamówieniach publicznych będą na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego przedmiotem dalszych prac zespołu .

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

             POSTULATY  ZWIĄZKOWE  A  PROGRAM  PRAWA  i  SPRAWIEDLIWOŚCI


Podczas swojego  ostatniego posiedzenia Prezydium OPZZ podjęło  na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego postanowienie o przygotowaniu materiału informacyjnego , wskazującego na dużą zbieżność między częścią programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości a postulatami OPZZ. Postulaty OPZZ zawierają część elementów programowych naszej Federacji .W przygotowanym  przez OPZZ materiałem  informacyjnym , który zamieszczamy poniżej odnajdujemy cały szereg postulatów ,których realizacją zainteresowana jest nasza branża . Materiał ten będziemy wykorzystywać w naszej bieżącej działalności , zarówno we współdziałaniu z OPZZ , rządem jak i parlamentarzystami  Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcamy  nasze zakładowe organizacje związkowe do skorzystania z poniższego materiału .
                                              Jan Guz pisze do Beaty Szydło  
 


Szanowna Pani Premier.
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych gratuluje Pani objęcia funkcji Premiera Rządu RP.
W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości odnajdujemy szereg postulatów OPZZ. Liczymy, że w ciągu najbliższych miesięcy nowy rząd przejdzie do ich realizacji. Deklarujemy w tym zakresie współpracę i współdziałanie.
 
Poniżej zwracamy uwagę na kluczowe  propozycje, które są zbliżone lub tożsame z postulatami OPZZ zawartymi w programie „Godna praca".
 
W zakresie emerytur - skrócenie wieku emerytalnego.
Blisko sześć lat temu OPZZ złożył w Sejmie projekt obywatelski dodatkowego rozwiązania umożliwiającego wcześniejsze przejście na emeryturę w zależności od stażu ubezpieczeniowego – 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn.
 
W zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Pobudzanie popytu wewnętrznego poprzez wzrost wynagrodzeń.
Wprowadzenie zasady, że płaca minimalna nie może być niższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
Likwidacja przepisu pozwalającego wypłacać osobom po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej.
 
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej niezależnie od formy zatrudnienia. Propozycja OPZZ – 15 zł.
 
W zakresie polityki rodzinnej.
Inwestycje w rodzinę, powszechny dodatek rodzinny. Dodatek rodzinny w kwocie 500 złotych na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie dostępności do przedszkoli, wprowadzenie medycyny szkolnej.
 
W zakresie polityki podatkowej.
Obniżenie podatków dla najuboższych poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie trzeciej wyższej stawki podatkowej dla najbogatszych. Dodatkowo OPZZ postuluje zmniejszenie stawek PIT dla najbiedniejszych oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Powrót do niższych stawek podatku VAT, w tym wprowadzenie zerowej stawki na ubranka dziecięce.
Ustanowienie podatku od instytucji finansowych.
 
W zakresie polityki gospodarczej.
Rozbudowa sieci transportowej, w tym dróg zwiększenie nakładów na kolejnictwo. Odbudowa gospodarki morskiej.
Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego i pozostawienie w rękach Skarbu Państwa spółek o znaczeniu strategicznym.
Zmiany w systemie zamówień publicznych.
Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego.
Maksymalnie efektywne wykorzystywanie węgla, jako podstawowego surowca energetycznego.
Wsparcie proinnowacyjne inwestycji.
 
W zakresie prawa pracy.
Deklaracja podjęcia działań w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. Ograniczenie liczby i czasu trwania takich umów.
Jednolite zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na rodzaj umowy.
Przywrócenie poprzednich zasad rozliczania czasu pracy (chodzi tu głównie o likwidację 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego).
Wprowadzenie zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę na piśmie przed przystąpieniem do pracy
Ograniczenie liczby wyjątków dopuszczających pracę w niedziele i święta.
Utrzymanie ochrony przed zwolnieniem z pracy na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Zmiana zasady funkcjonowania i zatrudniania przez Agencje Pracy Tymczasowej, tak aby nie były źródłem omijania prawa pracy.
Wprowadzenie przepisów gwarantujących ochronę wypłaty wynagrodzeń pracownikom;
Usprawnienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Sądów Pracy.
 
W zakresie ochrony zdrowia.
Krótsze kolejki, lepsza dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Tańsze i dostępne leki refundowane.
Podniesienie rangi zawodu pracowników ochrony zdrowia (wynagrodzenia i warunki pracy).
Wyzwania demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem.
 
Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji politycznej, realizacja w/w obietnic będzie się odbywała z poszanowaniem zasad dialogu społecznego i bezkolizyjnej współpracy politycznej w Parlamencie.
Deklaruję wolę dyskusji i współdziałania na rzecz dobrych zmian dla pracowników i społeczeństwa, licząc na spotkanie z Panią Premier w możliwie szybkim czasie.
Łączę wyrazy szacunku,

/- / J   a   n        G  u  z
Przewodniczący OPZZ
  
 Warszawa 16.11.2015 r.
 
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg                        W trosce o bezpieczne warunki pracy


                W Łodzi 18 listopada br.  odbyło się coroczne,  duże spotkanie organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , związane z ogłoszeniem wyników konkursów i różnorodnych inicjatyw  Okręgowej Inspekcji Pracy , mające na celu pobudzanie kolejnych inicjatyw popularyzujących przestrzeganie niezbędnych przepisów i norm związanych z zapewnieniem przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy. Inicjatywy te spotykają się z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców , o czym świadczyła duża ilość firm biorących udział w szeroko rozumianej akcji promującej bezpieczną pracę . W ubiegłym roku na naszej stronie internetowej zachęcaliśmy też do udziału w tym przedsięwzięciu , zarówno nasze przedsiębiorstwa jak i organizacje związkowe . Miło nam poinformować , że w konkursie na najlepszego społecznego inspektora pracy po raz kolejny brał udział Społeczny Inspektor Pracy z „ARIADNY” Pan  Gurdek Ryszard , który został wyróżniony za szczególnie dobre osiągnięcia jako Społeczny Inspektor Pracy . W  konferencji uczestniczył Przewodniczący Zbigniew Kaniewski , który w swoim wystąpieniu podkreślał dobrą współpracę pomiędzy naszą Federacją a Państwową Inspekcją Pracy na rzecz przestrzegania prawa pracy i warunków bezpiecznej pracy. Uczestnicy obrad uzyskali też informację ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwości uzyskania dotacji z ZUS w przypadku podejmowania działań , mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Szerszą informację w tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg
 

Rozmowy z pracodawcami

 

            W siedzibie Federacji odbyło się spotkanie Przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z Pawłem Tkaczykiem , członkiem Zarządu  Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego . Podczas spotkania omówiono tematykę dwustronnej współpracy na najbliższe miesiące dotyczącej między innymi przestrzegania Kodeksu pracy, nie zatrudniania pracowników na tak zwane umowy śmieciowe , a także podejmowania bieżących inicjatyw związanych z przygotowaniami przez gestorów zamówień publicznych, ich praktycznych zamierzeń w związku ze zbliżającym się nowym rokiem budżetowym 2016 .Omówiono też potrzebę podjęcia niezbędnych działań o charakterze organizacyjnym , które będą niezbędne zwłaszcza z punktu widzenia Związków Pracodawców , w celu uruchomienia funkcjonowania Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Rozmówcy  w związku z powyższym zgodzili się co do tego , aby w możliwie najbliższym czasie odbyć wspólne spotkanie wszystkich związków pracodawców  i związków zawodowych funkcjonujących w przemyśle lekkim. Spotkanie to miałoby na celu  omówienie przyszłego kształtu funkcjonowania Zespołu Trójstronnego

 

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


         Z prac Prezydium Federacji

  • Prezydium Federacji w swojej działalności  podkreśla  , zarówno w rozmowach z pracodawcami, jak i na różnych konferencjach gospodarczych potrzebę kontynuowania działań mających na celu ograniczanie nieuczciwej konkurencji, która jest jedną z fundamentalnych przyczyn ograniczania możliwości rozwojowych  poszczególnych przedsiębiorstw , hamowania  wzrostu płac,  i zmniejszania nakładów w nowe technologie . Sytuacja ta z jednej strony skutkuje  niskim  poziomem zarobków naszej branży, a z drugiej zmusza do podejmowania, wspólnie z OPZZ, systematycznych zabiegów o podnoszenie najniższego wynagrodzenia , które dla części pracowników przemysłu lekkiego jest często  jednym sposobem corocznego podnoszenia ich niskich wynagrodzeń . Z tych też między innymi powodów , płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 100zł do wysokości  1850 zł.
  • Prezydium Federacji w związku z ciągle pojawiającymi się sygnałami o próbach cofnięcia dotychczasowych uprawnień związkom zawodowym współpracuje z OPZZ  , aby w ramach nowej formuły dialogu społecznego nie dopuścić do dalszego ograniczania uprawnień związków zawodowych .
  • Prezydium Federacji aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach zarówno w ramach OPZZ, jak i IndustriAll na rzecz systematycznego ograniczania tak zwanych umów śmieciowych. W tym zakresie między innymi  promujemy tych pracodawców, którzy w naszym przemyśle odchodzą o tego rodzaju umów .Skutki tego rodzaju działalności są pozytywne , gdyż w coraz większej części przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , tam gdzie funkcjonują nasze związki zawodowe, tego rodzaju umów jest coraz mniej, lub w ogóle nie występują .

Łódź dn.17.11.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zmiana konta

UWAGA ! zmiana konta
 
Uprzejmie informujemy, iż od 1 grudnia roku 2015 ulega likwidacji konto w PKO nr  05124030311111000034267248

 Wpłatę składki związkowej w związku z powyższym     prosimy kierować na nr konta  Federacji NSZZ PL  
11 1090 2705 0000 0001 2280 6891  w      Banku Zachodnim WBK
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Z prac Prezydium Federacji
                  W związku z przyjętą przez Parlament ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i wejściem jej w   ostatnich dniach w życie, rozpoczęte zostały prace nad jej wdrażaniem .Federacja nasza współpracuje w tej sprawie zarówno z  OPZZ jak i związkami pracodawców. Zgodnie z tą ustawą istnieje możliwość funkcjonowania zespołów branżowych . Prezydium Federacji rozpoczęło w związku z tym prace we współdziałaniu ze związkami pracodawców  nad formami reaktywowania Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego  w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy .Prace nasze zmierzają do tego, aby stosowny wniosek w tej sprawie podpisany przez wszystkie związki pracodawców , związki zawodowe funkcjonujące w naszej branży skierować do Rady Dialogu Społecznego , która ma kompetencje do podejmowania stosownych decyzji w tej sprawie .Pozostajemy w przekonaniu, że będzie to możliwe jeszcze w tym miesiącu , chociaż jest to uzależnione od sprawności organizacyjnej utworzenia Biura Rady Dialogu Społecznego .
                 Niezależnie od tworzenia się od podstaw struktur organizacyjnych Rady Dialogu Społecznego Federacja nasza na bieżąco współpracuje w ramach zespołów roboczych  dotychczas funkcjonującego Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego.
                 Szczególnie intensywna praca ma miejsce w Zespole Roboczym do spraw Zamówień Publicznych .Członkowie Prezydium naszej Federacji podejmują  we współdziałaniu  z e związkami pracodawców cały szereg nowych inicjatyw , mających na celu wymuszanie na gestorach zamówień publicznych  w oferowanych przez nich zamówieniach publicznych  aspektów społecznych  , które dawałyby większą szansę na  coraz większą szansę na wygrywanie przetargów przez  przedsiębiorstwa przemysł u lekkiego .Aktualnie Prezydium Federacji we współpracy z pracodawcami przygotowuje się do szeroko zakrojonych akcji w tym zakresie , po powołaniu nowego rządu .Porozumieliśmy się w tej sprawie z innymi branżami, aby wspólnie zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Zamówieniach Publicznych,  wzmóc wysiłki na rzecz zwiększania społecznych aspektów w zamówieniach publicznych , które będą realizowane w nowym roku budżetowym .
                 Trwają też systematyczne prace dotychczasowej grupy do spraw edukacji zawodowej . Prezydium Federacji uczestniczy w jej wszystkich pracach mających na celu upowszechnianie szkolnictwa zawodowego , kształcenie kadr na konkretne potrzeby naszej branży i propagowanie zmieniającego się wizerunku sektora przemysłu lekkiego , jako branży nowoczesnej , korzystającej z najnowszych osiągnięć  technologicznych, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na dobrze wykształcone kadry .Prace te będą kontynuowane , gdyż  przed naszym przemysłem stoją kolejne wyzwania związane z systematycznie rosnącą konkurencją na rynku.
Łódź, 6.11.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

 

Rada Ministrów w sprawie zamówień publicznych

 

 Rada Ministrów na jednym ze swoich posiedzeń przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych .

 

 Jest to realizacja jednego z naszych postulatów związkowych, dotyczących uwzględniania przez gestorów zamówień publicznych przy dokonywaniu wyboru ofert warunku zatrudniania przez oferenta pracowników na podstawie umowy o pracę. W wyniku tego zalecenia Rady Ministrów stosowanie obecnie klauzul społecznych ma się stać standardem w przetargach organizowanych przez administrację centralną . Fakt ten ma istotne znaczenie dla naszych przedsiębiorstw, które przestrzegając kodeksu pracy i chcąc realizować zamówienia publiczne  w kraju mogą z większym powodzeniem wygrywać przetargi . Najważniejsza jest jednak praktyczna strona realizacji wspomnianych zaleceń Rady Ministrów. Nasza Federacja wspólnie z pracodawcami będzie wnikliwie analizować w tej sprawie wszelkie poczynania dotyczące zamówień publicznych realizowanych przez administrację centralną. Temu celowi mają służyć planowane kolejne nasze spotkania w poszczególnych ministerstwach .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

O zamówieniach publicznych w Ministerstwie Finansów


W dniu 14.07.2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Wiceministra Finansów Jacka Kapicy z przedstawicielami Związku Polskich Producentów  Przemysłu Tekstylnego na czele z Pawłem Tkaczykiem oraz Przewodniczącym Federacji NSZZ PL Zbigniewem Kaniewskim . W toku spotkania przedstawiciele związku producentów i Przewodniczący Federacji dokonali oceny praktycznej strony funkcjonowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych, realizowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu tekstylnego. Podkreślano, że pomimo zmienionej Ustawy o Zamówieniach Publicznych , cena w wyborze oferenta przez gestora zamówień publicznych nadal odgrywa dominującą rolę , co powoduje , że realizacja zamówień publicznych często  dokonywana jest poza granicami naszego kraju , na przykład w Chinach . Pozorne oszczędności z tego tytułu , powodują  duży ubytek wpływów podatkowych do budżetu państwa , a nasze firmy tracą zamówienia na swoje wyroby. W konsekwencji grozi to stopniowym eliminowaniem przedsiębiorstw tekstylnych z rynku.  Argumenty przedstawicieli   przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego spotkały się ze zrozumieniem Ministra J.Kapicy.
Uzgodniono, iż pracodawcy w najbliższym czasie przedłożą propozycje adresowane do gestorów zamówień publicznych , które w większym stopniu uwzględniałyby społeczną funkcję zamówień publicznych , z uwzględnieniem oczekiwań krajowych producentów , ale mieszczących się w regułach określonych przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych . Ostateczne uwzględnienie wspomnianych propozycji będzie uzależnione od ich prawnej oceny , w kontekście zgodności  z Ustawą o Zamówieniach Publicznych .

 

Więcej