Informacje

 • 2016-09-30


  Co z kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego ?

  Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, który w ramach nowej formuły dialogu społecznego ponownie powołał Grupę  Roboczą  do spraw Edukacji Zawodowej odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie tej grupy . W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny , Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Kultury i Dziedzictwa Narodowego , związków pracodawców na czele z Bogusławem Słabym , dyrektorzy szkół kształcących kadry dla naszej branży z Sosnowca, Częstochowy , Białegostoku . Posiedzenie grupy otworzył współprzewodniczący Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego Zbigniew Kaniewski . Podczas posiedzenia dokonano reasumpcji  dotychczasowych prac  , wskazując na potrzebę kontynuowania tych prac , pod kątem dalszego doskonalenia kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego . Podczas dyskusji pojawiło się szereg nowych problemów związanych między innymi z rosnącym zapotrzebowaniem na kadry przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , zwłaszcza w kontekście wprowadzania nowych technologii, rosnących wymogów rynku, przygotowywanymi zmianami ,  zgodnie z nową reformą szkolnictwa, brakiem stosownych podręczników , popularyzowaniem wśród młodzieży  przemysłu włókienniczego i odzieżowego jako przemysłu nowoczesnego. Podczas posiedzenia uzgodniono potrzebę zidentyfikowania wszystkich przeszkód , jakie stoją na drodze kształcenia nowoczesnych kadr dla naszej branży. Przedstawiciele obecnych na posiedzeniu ministerstw, zadeklarowali w tej sprawie niezbędną współpracę. Po zebraniu kompleksowego materiału w tej sprawie odbędzie  się kolejne posiedzenie grupy celem  jego ostatecznego przyjęcia i skierowania go do wszystkich uczestników odpowiedzialnych w naszym kraju za edukację zawodową.
  27.09.2016 r.   


  więcej

 • 2016-09-30


  Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Strona związkowa interesowała się  szczególnie  doświadczeniami , które wynikają z wymogu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przedstawiciele ministerstwa wskazali przykłady przetargów , w których zawierano wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oraz wynikających z tego wymogu odpowiednich zapisów w umowach wraz z przewidzianymi karami umownymi . Podkreślali tez zmienione podejście do kryterium ceny , które stanowiło 60 % całej kwoty zamówienia. Uczestniczący w posiedzeniu Zbigniew Kaniewski wskazał na dotychczasowe doświadczenie w realizacji zamówień publicznych , które daleko odbiegają od  nowych doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji , z których powinni korzystać zgodnie ze znowelizowana Ustawą o Zamówieniach Publicznych wszyscy gestorzy. Zespół przyjął sugestie Zb. Kaniewskiego, aby doświadczenie w tym zakresie Ministerstwa Cyfryzacji były upowszechniane  w pozostałych ministerstwach.
  W dalszej części obrad   Zespół do spraw Zamówień Publicznych przyjął osobne stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy , w którym między innymi wzywa zamawiających do zagwarantowania przy realizacji zamówienia publicznego przestrzegania prawa pracy. Prawo to bowiem zobowiązuje zamawiających do wymagania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę tam, gdzie będą realizowane czynności wypełniające znamiona art. 22 ust 1 Kodeksu pracy, co ma między innymi na celu przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku i poprawienie warunków świadczenia pracy przez osoby realizujące zamówienia publiczne. Zespół tez podkreśla swój sprzeciw wobec praktyk polegających na akceptowaniu  w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów   zamówienia , w tym kosztów pracy , bez względu na formę ich wykonania . Stanowisko to powinno być między innymi wykorzystane do eliminowania uchybień , które na tym polu miały miejsce przy realizacji zamówień publicznych skierowanych pod adresem przedsiębiorców  z przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Problematyka ta powinna być przedmiotem prac na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, zwłaszcza pod kątem przygotowywanych zamówień na rok 2017 . 

  więcej