Array ( [0] => crawl ) Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.Federacja NSZZPL stanowi Ogólnokrajowe Zrzeszenie Międzybranżowe pracowników sektora przemysłu tekstylnego, odzieżowego, skórzanego obecnie także sektora mody.
Nadrzędnym celem Federacji jest reprezentowanie interesów pracowników poprzez : prowadzenie negocjacji  oraz mediacji, zawieranie układów zbiorowych, ochronę  interesów swoich członków prowadzoną przy pomocy instrumentów prawnych, socjalny i ekonomicznych. 
 
W organizacjach zrzeszonych w ramach Federacji reprezentowani są pracownicy wszystkich szczebli przedsiębiorstw sektora tekstylno-odzieżowego i skórzanego poczynając od pracowników produkcji, poprzez pracowników administracji, handlowców, a na kadrze kierowniczej kończąc.
 
Federacja jako jedyna organizacja w Polsce szczyci się tym  iż posiada szeroką reprezentację wśród pracowników znanych i cenionych firm sektora tekstylno-odzieżowego reprezentuje także interesy pracowników instytutów badawczych, jednostek naukowych oraz uczelni wyższych o charakterze technicznym.  
 
Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z naszym serwisem internetowym
 

   Wiesława Licha                                  Grażyna Wesołowska

Statut FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 

Statut FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO PRZYJĘTY NA XI KADENCJĘ: POBIERZ

Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego - trochę historii


8 października 1983 r. Sejm przyjął Ustawę o Związkach Zawodowych. Ustawa ta stała się podstawowym dokumentem programowym i organizacyjnym dla odnowy polskiego ruchu związkowego . W tym też roku, zarejestrowanych zostało ok 20 tys zakładowych organizacji związkowych  z czterema milionami członków , aby wzmocnić  skuteczność ich działań powstawały branżowe struktury ponadzakładowe. 26 października 1983 r. 325 delegatów wybranych przez zakładowe organizacje związkowe na I Krajowym Zjeździe w Łodzi , powołało Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego. Zjazd ten uchwalił Statut Federacji, przyjął program wybrał 106 osobową Krajową Radę Federacji oraz Komisję Rewizyjną .
Do końca 1983 r. powstało już 106 Federacji zrzeszających zakładowe organizacje związkowe z różnych branż . W celu silnego reprezentowania interesów związkowców branżowego ruchu związkowego , w grudniu 13 największych / w tym nasza Federacja/ powołało Kolegium Przewodniczących Ogólnopolskich Organizacji Związkowych , jako platformę jedności ruchu związkowego, reprezentanta ludzi pracy wobec władz państwowych, politycznych i administracyjnych w sprawach wspólnych dla wszystkich związkowych struktur i organizacji . Było to również koniecznością dla określenia oblicza ruchu zawodowego w Polsce jako całości .We wrześniu 1984 r. Kolegium Przewodniczących Ogólnokrajowych Organizacji Związkowych wybrało grupę inicjatywną do przygotowania ogólnopolskiego spotkania związków zawodowych. Spotkanie to odbyło się   24 i 25 listopada 1984 r. w Kopalni „Szombierki” w Bytomiu. Tam też 1068 delegatów powołało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i przekształciło się w jego I Zgromadzenie. II Zgromadzenie OPZZ, które odbyło się 26 listopada w Sali Kongresowej w Warszawie przekształciło się w I Kongres OPZZ .

Duży wkład w rozwój i dorobek polskiego odrodzonego ruchu związkowego wniosła Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi z przemysłu lekkiego. Od początku swego powstania Federacja nasza przyjęła na siebie sumę cennych doświadczeń z branżowego ruchu związkowego włókniarzy, który liczy już ponad sto lat działania . Stała się kontynuatorem tradycji i doświadczeń klasowych związków zawodowych. Przeszliśmy trudną drogę organizacyjnego rozwoju odrodzonych związków branżowych. Mimo wielu trudności, następowała odbudowa i integracja ruchu zawodowego. W okresie dwóch pierwszych lat do Federacji przystąpiło 511 organizacji związkowych, do związków zawodowych zapisało się wówczas  282 tys. związkowców.