Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Kształcenie wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

Z inicjatywy związków pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego oraz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
odbyła się w Łodzi debata mająca na celu wypracowanie  kompleksowej strategii działania 
na rzecz  kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu mody. 
Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta Łodzi a także  szeroko rozumianych władz oświatowych, dyrektorów szkół  i przedsiębiorców. 
Obrady prowadzili współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego - 
Zbigniew Kaniewski i Tadeusz Wawrzyniak. 
W toku dyskusji, zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół kształcących młodzież pod kątem ich pracy w przemyśle lekkim, 
przedłożyli swoje oczekiwania, zarówno pod kątem zapotrzebowania przemysłu lekkiego na wykwalifikowane kadry,
jak i wspólnego zachęcania młodzieży  do uczenia się w tych szkołach,  
zwłaszcza  mając na uwadze fakt, że w  programie regionalnym województwa łódzkiego na najbliższe lata,
przemysł lekki został uwzględniony jako branża priorytetowa.
Przedstawiciele władz poinformowali o różnych możliwościach wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, kształcącego kadry dla  naszej branży. 
Wnioski wynikające z tej debaty zostaną w najbliższym czasie sformułowane na piśmie i przesłane do wszystkich zainteresowanych. 
Po uwzględnieniu ewentualnych uwag dokument taki zostałby podpisany  przez wszystkie strony, 
stanowiąc podstawę wspólnych działań władz regionalnych, oświatowych i pracodawców, na rzecz kształcenia kadr dla przemysłu mody.