Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej

Jednym z tematów tego posiedzenia było dokonanie oceny funkcjonowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sektorze obrony narodowej i wynikających z niej wniosków na przyszłość. Zbigniew Kaniewski w swoim wystąpieniu zwracał uwagę , w oparciu o wcześniej wypracowane wspólnie ze związkami pracodawców materiały ,  na dużą dowolność w podległych Ministerstwu Obrony Narodowej jednostkach organizacyjnych w stosowaniu tzw. klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych .Podkreślał tez nieprecyzyjność zapisów w ogłaszanych przetargach , które są często powodem eliminowania części firm krajowych z naszego sektora, na rzecz producentów azjatyckich. Wskazywał też na potrzebę uszczelnienia przepisów ustawowych i zmiany nastawienia gestorów zamówień publicznych w sektorze obrony narodowej , uwzględniających potrzebę stosowania klauzul społecznych , które promowałyby nie tylko cenę, ale przede wszystkim wysoką jakość dostaw dla wojska, ich terminowość , zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i przestrzeganie prawa pracy. Przedstawiciele strony społecznej  podzielali te punkty widzenia mając na uwadze przeznaczenie środków budżetowych , którymi dysponuje wojsko do  wykorzystania ich na rzecz wzrostu  potencjału produkcyjnego firm krajowych .Nie wszystkie odpowiedzi ze strony przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej były satysfakcjonujące , ponieważ odnosiły się  tylko do działań w zakresie zamówień publicznych , ograniczonych do samego ministerstwa , a nie do podległych mu jednostek terytorialnych w skali kraju. W tej sytuacji uznano potrzebę kontynuowania prac w tym zakresie w trybie roboczym. W związku z powyższym Zbigniew Kaniewski zapowiedział na posiedzeniu Zespołu złożenie w najbliższym czasie stosownego materiału, który byłby podstawą do dalszego kontynuowania prac dotyczących zamówień publicznych , w szeroko pojętym  sektorze obrony narodowej.