Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji

Szczególnie dużo miejsca uczestnicy posiedzenia poświęcili zaproponowanej przez rząd nowelizacji Ustawy o Związkach Zawodowych . Nowelizacja ta związana jest z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2.06.2015 r. otwierającego drogę do zrzeszania się w związkach  zawodowych osób wykonujących pracę zarobkową , a w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych .W praktyce oznacza to ,że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i zrzeszać  się w nich na zasadach przewidzianych w statutach w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe. Orzeczenie Trybunału wynikało z wniosków jakie w tym zakresie kierowane były pod adresem tego Trybunału przez OPZZ. Rząd był zobowiązany wyrokiem Trybunału do stosownych zmian w Ustawie o związkach zawodowych. Zmiany te od dawna były oczekiwane przez ruch zawodowy po to, aby w praktyce można było urzeczywistnić zrzeszanie się w/w osób w związkach zawodowych .Rząd jednak w przedłożonej do konsultacji społecznej ustawie o związkach zawodowych wyszedł znacznie szerzej ponadto co wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ,powodując tym duży niepokój wśród związkowców. Propozycje rządowe w istocie będą utrudniały prowadzenie działalności związkowej na co nie można się zgodzić .Krajowa Rada Federacji wyraziła pogląd , że zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, powinny ograniczać się  do zaleceń wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Problematyka ta była również przedmiotem prac  Prezydium OPZZ , które również na wniosek naszej Federacji wyraziło podobny pogląd  negatywnie opiniując te rozwiązania, które w istocie mogą utrudniać działania związkowe.
Krajowa Rada zajęła się również omówieniem aktualnych  prac nad różnymi inicjatywami zmierzającymi  do obniżenia wieku emerytalnego .W wyniku dyskusji związkowcy wyrazili generalny pogląd, aby bronić obywatelskiego projektu , pod którym wszyscy podpisaliśmy się między innymi co do  możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn. Wnioski nasze zostały przekazane na ostatnim posiedzeniu Prezydium OPZZ , które postanowiło wspierać prezydencki projekt  przechodzenia na emeryturę w przypadku kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn wieku 65 lat, ale z jednoczesnym uwzględnieniem stażu pracy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
KRF zapoznała się  także z planami rozbudowy sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju.
 Dzień wcześniej  odbyło się szkolenie dla działaczy związkowych prowadzone przez Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy na temat aktualnych zmian w prawie pracy .