Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Szczególnie dużo miejsca zajęła dyskusja dotycząca oceny aktualnego stanu realizacji zamówień publicznych , zwłaszcza ze strony resortu obrony narodowej, który w zasadzie wstrzymał proces wdrażania wcześniej ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących umundurowania i ekwipunku polskich żołnierzy . Z tego tytułu przedsiębiorstwa poniosły znaczne koszty w związku z potrzebą wyprzedzających koniecznych zamówień materiałów i surowców, związanych z terminową  realizacją przyszłych kontraktów . Do czasu posiedzenia wspomnianego Zgromadzenia,  nie zapadły żadne wiążące decyzje ze strony gestorów zamówień publicznych , co w konsekwencji powoduje destabilizację w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw , niepewność co do dalszej  ich przyszłości, stopniową utratę płynności finansowej , a w niektórych przypadkach rozpoczęcie procesu zwolnienia pracowników . Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski poinformował zebranych o współpracy pomiędzy zarządem Związku i naszą Federacją , ze szczególnym uwzględnieniem :

  •      Wspólnych wystąpień w sprawie zamówień publicznych , między innymi do Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów , Ministerstwa Rozwoju, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

  •      Wspólnego udziału w posiedzeniach Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych, przy Radzie Dialogu Społecznego

  •     Poinformowania Prezydium OPZZ o aktualnych problemach dotyczących zamówień publicznych w sferze zaopatrzenia mundurowego

  •     Poinformowania przez Przewodniczącego OPZZ Jana Guza o wyżej wymienionej sytuacji członków Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W wyniku ożywionej dyskusji związanej z niezrozumiałym zachowaniem gestorów zamówień publicznych ze strony resortu obrony narodowej Zgromadzenie Ogólne Związku w trosce o miejsca pracy i przyszłość przedsiębiorstw podjęło Uchwałę o rozpoczęciu przygotowań dla akcji protestacyjnej, która będzie się odbywać we współdziałaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w zainteresowanych przedsiębiorstwach , a także naszą Federacją. Ostateczne decyzje w powyższej sprawie będą zależały od ewentualnych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej na planowanym posiedzeniu Zespołu do spraw Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. O postępach prac w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.