Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

Krajowa Rada Federacji na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z opinią Biegłej Rewident i opinią Komisji Rewizyjnej podjęła Uchwałę o przyjęciu Sprawozdania Finansowego naszej Federacji za 2015 r. Krajowa Rada Federacji w wyniku dyskusji i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwaliła Prognozę budżetową Federacji na 2016 r. Członkowie KRF wysłuchali informacji Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju Jerzego Pamuły ,na temat planów inwestycyjno-modernizacyjnych sanatorium, w tym zwłaszcza dotyczących rozbudowy zakładu przyrodoleczniczego, mającego na celu poprawę jakości usług leczniczych oferowanych naszym kuracjuszom . Członkowie KRF wysłuchali też informacji Dyrektora „Prząśniczki” Piotra Wawrzko na temat podejmowanych prac modernizacyjnych i remontowych , mających na celu zarówno poprawę wizerunku obiektu jak i poszerzenie oferty hotelowo-żywieniowej po kątem poszukiwania nowych klientów . Obie te informacje zostały pozytywnie przyjęte przez członków KRF . Krajowa Rada wysłuchała informacji ze strony Zbigniewa Kaniewskiego i Wiesławy Lichy o bieżących pracach OPZZ i naszej Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów organizacyjnych  i finansowych Federacji.  Szczególnie gorącą dyskusję ze strony członków Krajowej Rady , wzbudziła informacja o przedłożonych  przez stronę rządową założeniach do budżetu państwa na 2017 r.  i zawartych tam powiązaniach obniżenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn z jednoczesnym powiązaniem ze stażem pracy 35 lat dla kobiet i 4o lat dla mężczyzn /dotyczy  tylko okresów składkowych/.Propozycja ta jest całkowicie sprzeczna z dotychczasowymi oczekiwaniami  OPZZ , mówiącymi  tylko o możliwości przejścia na emeryturę , po uzyskaniu przez kobietę 35 lat stażu pracy składkowego i 40 lat dla mężczyzn. Ponadto projekt prezydencki , w którym kandydat na prezydenta Andrzej Duda proponował na spotkaniu z Prezydium OPZZ obniżenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn nie był powiązany z innymi uwarunkowaniami . W tej sytuacji członkowie KRF zdecydowanie przeciwstawili się obecnym propozycjom rządowym w formie zaproponowanej w założeniach do Budżetu Państwa na 2017 r. Członkowie KRF z dezaprobatą odnieśli się też do aktualnej sytuacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, w tym zwłaszcza umundurowania naszych żołnierzy w związku z wycofaniem się gestorów zamówień publicznych resortu obrony narodowej ze swoich wcześniejszych zobowiązań ogłoszonych jeszcze w grudniu 2015 r. Ta sytuacja pomimo , zarówno naszych protestów jak i Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylnego na posiedzeniach Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego  trwa nadal skutkując jednocześnie pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw uczestniczących w tym procesie , łącznie z trwającymi aktualnie zwolnieniami pracowników . Rozwiązanie tych problemów będzie przedmiotem najbliższych prac wspomnianego Zespołu wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, o czym informować będziemy na bieżąco .