Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

Zespół dokonał niezbędnych korekt w Regulaminie swojej pracy związanymi zarówno z dotychczasową jego działalnością  , powstaniem nowych organizacji pracodawców jak i aktualnie obowiązującą ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Zespół ponownie  zaakceptował  dotychczasowych współprzewodniczących tego Zespołu  z ramienia związków pracodawców T.Wawrzyniaka i z ramienia naszej Federacji Z.Kaniewskiego . W związku ze zmianami w rządzie, współprzewodniczącym  Zespołu ze strony rządowej została Jadwiga Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W wyniku dyskusji Zespół potwierdził też  potrzebę   dalszego funkcjonowania grupy roboczej do spraw edukacji zawodowej i grupy roboczej do spraw sektorowych zamówień publicznych. Zgodnie ze  zmienionym regulaminem Zespół zaakceptował wniosek Związków Pracodawców Przemysłu Tekstylnego o przyjęcie tego Związku w skład Zespołu Trójstronnego . Wniosek ten poparty został stosownym uzasadnieniem przez Z.Kaniewskiego . Zespół wysłuchał prezentacji  przygotowanej przez T.Wawrzyniaka dotyczącej aktualnej sytuacji przemysłu tekstylnego i odzieżowego na tle jego pozycji w gospodarce unijnej i globalnej .Pracodawcy przedstawili też swoje oczekiwania pod adresem strony rządowej  kierując się potrzebą  współdziałania w zakresie projektów dotyczących innowacyjnego włókiennictwa,  spójnej polityki w zakresie promocji eksportu , walki z nieuczciwą konkurencją , zwłaszcza na całym rynku unijnym , poszukiwania nowych instrumentów ekonomiczno-finansowych i prawnych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dostępie do środków unijnych . Wnioski te zostały wsparte przez Z.Kaniewskiego oraz uzyskały wstępną pozytywną opinię ze strony Pani Minister J.Emilewicz .Zespół postanowił kontynuować prace w tym zakresie na kolejnych swych posiedzeniach. Szczególnie burzliwa dyskusja dotyczyła zamówień publicznych. Zarówno przedstawiciele pracodawców jak i Z.Kaniewski w ostrych słowach dokonali negatywnej oceny dotychczasowych działań gestorów zamówień publicznych , w tym zwłaszcza Resortu Obrony Narodowej , które na dzień dzisiejszy doprowadziły część przedsiębiorstw na skraj bankructwa, łącznie z trwającymi zwolnieniami pracowników. Ze względu na dużą skalę  poruszanych problemów , Zespół postanowił, że w trybie pilnym zwołane zostanie kolejne jego  posiedzenie , na którym uprawomocnieni przedstawiciele poszczególnych resortów skonkretyzują swoje zamierzenia w sferze zaopatrzenia mundurowego na rok 2016 , oraz przedłożą swoje zamiary związane z przyszłością zamówień publicznych adresowanych do naszego przemysłu. Dotychczasowa praktyka obecnej ekipy rządowej wywołuje dużą niepewność co do przyszłego kształtu zamówień publicznych , co w zasadniczym stopniu uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z przyszłością naszych firm .