Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

Federację naszą reprezentował Zbigniew Kaniewski . Podczas posiedzenia omówiono politykę zakupową  prowadzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej , Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów i podległe im jednostki kierowane do sektora przemysłu lekkiego na rok bieżący. Z informacji przedstawionych przez Ministrów poszczególnych resortów najwięcej znaków zapytania pojawiało się po informacji przedłożonej przez resort Obrony Narodowej. Do rozstrzygnięcia na które oczekują nasze przedsiębiorstwa pozostaje decyzja w sprawie unieważnienia przetargów na umundurowanie i sposobu zadysponowania środkami finansowymi na realizację zamówień mundurowych w 2016r. na kwotę 40 mln. zł. Minister Obrony Narodowej zobowiązał się do podjęcia stosownych decyzji w tej sprawie do 15 września . Ministerstwo Obrony Narodowej pomimo oczekiwań strony społecznej nie przedstawiło też wstępnych planów polityki zakupowej na 2017r. Do kwestii tej mamy powrócić na jesieni bieżącego roku. W przypadku pozostałych resortów realizacja polityki zakupowej w roku bieżącym i 2017 będzie odbywać się na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Zespół postanowił ponownie wrócić do polityki zakupowej na 2017r. na jednym z kolejnych swoich posiedzeń. Strona społeczna Zespołu ponowiła swój wniosek , aby strona rządowa w możliwie w jak najkrótszym czasie delegowała swoich przedstawicieli do Zespołu Roboczego ds. Zamówień Publicznych , aby na jego posiedzeniach na bieżąco omawiać problemy przetargów mundurowych skierowanych pod adresem naszego przemysłu. Strona społeczna Zespołu zwracała uwagę pod adresem Rządu aby polityka zakupowa w 2017r. mogła być omawiana z naszym sektorem z dużym wyprzedzeniem czasowym, aby nie dochodziło do sytuacji jaka ma miejsce w roku bieżącym ,gdzie część przedsiębiorstw poniosła duże straty finansowe i zwolniła część pracowników. W drugiej części posiedzenia Minister Skarbu przedłożył informację o skonsolidowaniu dwóch Łódzkich Spółek „Teofilów” i "Textilimpex " w jedna grupę oraz podobnie Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe i Z.P.O. „Coratex” w drugą grupę w celu wzmocnienia pozycji rynkowej tych firm w dalszej perspektywie.