Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Strona związkowa interesowała się  szczególnie  doświadczeniami , które wynikają z wymogu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przedstawiciele ministerstwa wskazali przykłady przetargów , w których zawierano wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oraz wynikających z tego wymogu odpowiednich zapisów w umowach wraz z przewidzianymi karami umownymi . Podkreślali tez zmienione podejście do kryterium ceny , które stanowiło 60 % całej kwoty zamówienia. Uczestniczący w posiedzeniu Zbigniew Kaniewski wskazał na dotychczasowe doświadczenie w realizacji zamówień publicznych , które daleko odbiegają od  nowych doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji , z których powinni korzystać zgodnie ze znowelizowana Ustawą o Zamówieniach Publicznych wszyscy gestorzy. Zespół przyjął sugestie Zb. Kaniewskiego, aby doświadczenie w tym zakresie Ministerstwa Cyfryzacji były upowszechniane  w pozostałych ministerstwach.
W dalszej części obrad   Zespół do spraw Zamówień Publicznych przyjął osobne stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy , w którym między innymi wzywa zamawiających do zagwarantowania przy realizacji zamówienia publicznego przestrzegania prawa pracy. Prawo to bowiem zobowiązuje zamawiających do wymagania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę tam, gdzie będą realizowane czynności wypełniające znamiona art. 22 ust 1 Kodeksu pracy, co ma między innymi na celu przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku i poprawienie warunków świadczenia pracy przez osoby realizujące zamówienia publiczne. Zespół tez podkreśla swój sprzeciw wobec praktyk polegających na akceptowaniu  w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów   zamówienia , w tym kosztów pracy , bez względu na formę ich wykonania . Stanowisko to powinno być między innymi wykorzystane do eliminowania uchybień , które na tym polu miały miejsce przy realizacji zamówień publicznych skierowanych pod adresem przedsiębiorców  z przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Problematyka ta powinna być przedmiotem prac na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, zwłaszcza pod kątem przygotowywanych zamówień na rok 2017 .