Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego z udziałem przedstawicieli Rządu i Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
W dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w formie wideokonferencji , zwołane na wniosek Tadeusza Wawrzyniaka –Współprzewodniczącego Zespołu ze strony Pracodawców oraz Wiesławy Lichej – Współprzewodniczącej Zespołu ze strony związkowej.
W spotkaniu ze strony rządowej wzięła udział Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii Współprzewodnicząca Zespołu.
Z ramienia Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego uczestniczyła także Wiceprzewodnicząca naszej Federacji Grażyna Wesołowska – członek Zespołu Trójstronnego.
Na spotkaniu poruszono następujące tematy:

1. Instrumenty pomocy i wsparcia przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tekstylnego w związku z pandemią Covid-19.
2. Zamówienia publiczne dedykowane dla przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tekstylnego. Kary umowne z tytułu realizacji zamówień publicznych.
3. Polityka przemysłowa wobec sektora tekstylnego i odzieżowego.
4. Realizacja projektów ze środków UE w świetle pandemii Covid-19. Konieczność weryfikacji umów w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu, możliwość zawieszenia realizacji działań.

Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z pracodawcami wnioskowała   o uruchomienie pomocy i wsparcia przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tekstylnego w związku z pandemią Covid-19 poprzez objęcie ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 …. w trybie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy - przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach kodów:

14.13.Z - produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
14.14.Z - produkcja bielizny
14.19.Z - produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 
14.31.Z - produkcja wyrobów pończoszniczych,
14.39.Z - produkcja pozostałej odzieży dzianej.

Zwróciliśmy też uwagę na potrzebę rzetelnej informacji ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej co do polityki Państwa, dotyczącej zamówień publicznych na wyroby sektora odzieżowego i tekstylnego.