Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY FEDERACJI

W dniu 14.06.2022 r. w OWH "Prząśniczka" odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ PL.
Posiedzeniu KRF przewodniczyła Wiesława Licha, rozpoczęła obrady witając członków Krajowej Rady Federacji, członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach:  Dyrektora OWH „Prząśniczka” w Arturówku – Iwonę Jakubczyk oraz Dyrektora  Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju - Jerzego Pamułę. Następnie Przewodnicząca zapoznała członków KRF z przewidywanym porządkiem obrad. Po przedstawieniu informacji o bieżących pracach Federacji, Wiceprzewodnicząca Grażyna Wesołowska przedstawiła zebranym projekt Ordynacji Wyborczej Wyboru Delegatów na XI Zjazd Delegatów Federacji NSZZ PL. Ordynacja Wyborcza została przyjęta  jednogłośnie. Następnie Dyrektorzy OWH „Prząśniczka ”oraz  Sanatorium „Włókniarz”  przedstawili członkom KRF bieżącą  sytuację  w  wymienionych ośrodkach.
Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania Finansowego Federacji za rok 2021  oraz omówienie i przyjęcie prognozy budżetowej  Federacji na 2022 r.
Po części spotkania poświęconej finansom Przewodnicząca zapoznała członków KRF z bieżącymi pracami OPZZ. W związku z mającym się odbyć w grudniu tego roku X Kongresem OPZZ, na posiedzeniu KRF członkowie wybrali w glosowaniu tajnym  delegatów na ten Kongres.
Zostali wybrani: Małgorzata Golanowska, Grażyna Krawętkowska, Wiesława Licha oraz Grażyna Wesołowska. Następnie głos zabrał członek KRF Zbigniew Rudnicki i przedstawił informację z bieżącej  działalności Rady OPZZ Województwa Łódzkiego .
W końcowej części posiedzenia,  członkowie  KRF przedstawili  bieżącą sytuację w swoich zakładach pracy po okresie trwającej pandemii COVID-19 i jej wpływu na pracę w przedsiębiorstwach. 

Zdjęcia