Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenia Komisji Programowej i Statutowej  Federacji NSZZ PL
 

W dniach 29-30  września 2022 r. w siedzibie Federacji w Łodzi odbyły się posiedzenia powołanych przez Krajową Radę Federacji w dniu 4.03.2022 r. Komisji Programowej i Statutowej.
Komisja Programowa pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Federacji Grażyny Wesołowskiej w składzie Grażyna Krawętkowska, Kupny Waldemar, Licha Wiesława, Rudnicki Zbigniew ,Rudzińska Wiesława  na swoim posiedzeniu zaopiniowała przygotowane  Tezy Programowe  wytyczające  kierunek działań Federacji na kolejną XI kadencję. Członkowie  Komisji  zwrócili  szczególną uwagę na potrzebę poprawy poziomu i jakości życia pracowników, ich rodzin oraz emerytów i rencistów  z przemysłu lekkiego. Podkreślili także  potrzebę  wspierania działań zmierzających do likwidacji dyskryminacji, mobbingu i molestowania  kobiet   w naszym przemyśle. Projekt „Tezy Programowe” trafi pod obrady Zjazdu, celem zaopiniowania i   przyjęcia przez Delegatów wybranych na XI Zjazd Federacji.
Wiesława Licha –Przewodnicząca Federacji przewodniczyła spotkaniu Komisji Statutowej w składzie: Babik Marcela, Durnoga Grzegorz, Gabara Bogusław , Golanowska Małgorzata, Rudnicki Zbigniew i Grażyna Wesołowska. Zadaniem Komisji było przygotowanie propozycji zmian do obecnie obowiązującego Statutu Federacji.  Członkowie  Komisji  pracowali nad   propozycjami zmian do Statutu złożonymi do Federacji.  Komisja Statutowa przyjęła  projekt zmian do  Statutu Federacji , który będzie przedstawiony Delegatom  do uchwalenia  na obradach XI Zjazdu Federacji w dniu 27 października 2022 r.