Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 17-10-2013r na temat przestrzegania przepisów prawa pracy


Informacje przedstawił przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi inspektor Paweł Szymański .
 
Jednym z tematów posiedzenia Krajowej Rady Federacji  była informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy,bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach pracy przemysłu lekkiego.
Informacja ta opierała się o 571 kontroli przeprowadzonych u 492 pracodawców  w okresie od stycznia do września 2013 r.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 2759 decyzji nakazowych.
Tak zwanych decyzji „płacowych” wydano 22 na kwotę świadczeń ponad 662 tys zł. należnych dla 327 pracowników.
Ponadto wydano 34 polecenia dotyczące wypłacania świadczeń dla pracowników  na kwotę 3963 zł .
Z tytułu nieprzestrzegania prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa pracy inspektorzy nałożyli 103 mandaty za stwierdzenie 340 wykroczeń.
Z informacji wynika ,że co 6 kontrola ze strony Państwowej Inspekcji Pracy kończyła się mandatem .
Najczęściej powodem wydawania decyzji nakazowych dot. warunków pracy był niewłaściwy stan techniczny maszyn urządzeń i obiektów,
brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne w zakładach, eksploatacja urządzeń w sposób zagrażający bezpiecznej obsłudze,
niewłaściwe prowadzenie szkoleń w zakresie BHP itp.
Z informacji wynikało , że najczęściej do naruszenia przepisów BHP dochodzi w małych zakładach pracy oraz tych, gdzie nie funkcjonują związki zawodowe.
W wyniku dyskusji podczas posiedzenia KRF uznano  potrzebę dalszych nieustannych działań związków zawodowych na rzecz przestrzegania
przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzajemnego wspierania się w zakresie inicjowania różnych przedsięwzięć, w tym ze strony Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz promowania w środowisku pracowniczym bezpiecznej pracy .