Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Przyszłość kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

Grupa Robocza , o czym informowaliśmy wcześniej na naszej stronie internetowej, została powołana przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego .
Zadaniem tej grupy jest przygotowanie rozwiązań służących poprawie efektywności systemu kształcenia zawodowego i współpracy przedsiębiorstw przemysłu lekkiego z sektorem edukacji, zwłaszcza w obszarach :
  • doskonalenia programów kształcenia zawodowego w szkołach średnich i wyższych
  • bazy techniczno-dydaktycznej    
  • kadry nauczycielskiej
  • poprawy wizerunku branż  
Podczas posiedzenia  Grupy przedstawiciele strony społecznej  /Zbigniew Kaniewski, Wojciech Słaby, Wiesław Wójcik / przedstawili, zarówno swoje oczekiwania co do końcowych wyników prac całej grupy , jak i podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami wynikającymi ze współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szeroko rozumianymi władzami edukacyjnymi. 
Przedstawiciele rządu poinformowali o aktualnych możliwościach prawnych i finansowych  związanych z możliwościami kształcenia kadr na poczet przemysłu.
W wyniku dyskusji , która unaoczniła potrzebę modyfikacji systemu edukacji kształcenia kadr  dla potrzeb przemysłu,uzgodniono potrzebę powołania dwóch grup eksperckich , z których jedna zajmować się będzie modyfikacja programów kształcenia zawodowego w szkołach średnich i wyższych , a druga  doskonaleniem współpracy pomiędzy szkolnictwem średnim i wyższym , a przedsiębiorcami nakierowaną  na konkretne zapotrzebowanie przemysłu na kadry w poszczególnych specjalnościach , mających w konsekwencji  poprawić konkurencyjność przemysłu lekkiego  oraz przyczyniać się do stopniowej zmiany wizerunku przemysłu lekkiego w opinii społecznej , jako przemysłu  niosącego ze sobą najnowsze rozwiązania technologiczne , będące owocem dokonań świata nauki  inżynierów i techników w ostatnich latach.
Zmiana tego wizerunku jest kluczem do powodzenia tego całego przedsięwzięcia. 
Powołanie i funkcjonowanie grup eksperckich odbędzie się w trybie roboczym zależnie od potrzeb.