Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim

Podczas posiedzenia Zespołu  Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego Tadeusz Wawrzyniak , zaprezentował opracowanie pod nazwą „Przewodnik cech użytkowych tkanin przeznaczonych do produkcji odzieży.
Cechy i ich parametry techniczne , sposoby badań określone w normach jakościowych”. Przewodnik ten jest zbiorem niezbędnych norm , dla tych przedsiębiorców , którzy uczestniczą w procesach zamówień publicznych .Określa minimalne standardy wykonawstwa swoich wyrobów , które znane są  gestorom zamówień publicznych . Dokument ten może służyć pomocą dla wszystkich podmiotów gospodarczych w przemyśle lekkim , które nie maja doświadczenia w zakresie realizacji zamówień publicznych.   Przewodnik ten posiada pozytywne rekomendacje jednostek naukowo-badawczych funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.
W wyniku dyskusji na posiedzeniu Zespołu Roboczego przyjęto wspólne postanowienie ,że poszczególne ministerstwa /gestorzy zamówień publicznych /przekażą ewentualne  pisemne swoje uwagi do tego dokumentu. Uwagi te zostaną uwzględnione przez autorów przewodnika.
Prezes Tadeusz Wawrzyniak wystąpił jednocześnie z propozycją, aby przewodnik   po uwzględnieniu zgłoszonych uwag uzyskał pozytywną rekomendację Ministra Gospodarki.
Zakończenie całego tego procesu mającego na celu  zapewnienie niezbędnego standardu świadczenia usług w zakresie zamówień publicznych przez przedsiębiorców przemysłu lekkiego , będzie ważnym krokiem w zakresie stosowania dobrych praktyk dotyczących zamówień publicznych w sektorze przemysłu lekkiego.
Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele gestorów zamówień publicznych przekazali wstępne informacje w odniesieniu do skali zamówień publicznych w odniesieniu do przemysłu lekkiego na 2014 r.
Ponadto podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentował zmiany w Ustawie o Zamówieniach Publicznych , wynikające zarówno z propozycji rządowych, jak i zawartych inicjatywach poselskich nad którymi pracuje obecnie Sejmowa Komisja Gospodarki. W pracach tej komisji , w zależności od potrzeb, bierze udział Zbigniew Kaniewski , jako przedstawiciel związków zawodowych.