Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

 

 

                                                                                                                 Pani  Ewa  Kopacz

 

 Ldz 165/2015                                                                                       Premier Rządu RP

 

                Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego zwraca się z prośbą do Pani Premier o podjęcie niezbędnych działań mających na celu urealnienie postanowień władz Miasta Łodzi, dających z jednej strony szansę firmie ENKEV  S.A. na przeniesienie produkcji z rejonu Łódź Fabryczna w inne miejsce na terenie naszego miasta, a z drugiej na zapewnienie do tego czasu dostępu do niezbędnych mediów umożliwiających   tej firmie bieżącą produkcję , bez potrzeby zwalniania pracowników. Więcej szczegółów w tej sprawie znajduje się w piśmie Zarządu ENKEV skierowanego do Pani Premier

 

                Z naszej strony pragniemy podkreślić , że problem ten z naszej inicjatywy był rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego , z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do władz Miasta Łodzi o poszukiwanie rozwiązań umożliwiających  dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa  w nowym miejscu, jak do tej pory wysiłki te okazują się bezskuteczne.

 

                Zadajemy sobie pytanie , jak to jest możliwe , że władze Łodzi poprzez kolejne cząstkowe decyzje dążą w istocie do zamknięcia firmy , podczas gdy jako związkowcy otrzymujemy do konsultacji rządowe dokumenty dotyczące rewitalizacji przemysłu , wskazując na potrzebę jego dalszego rozwoju, a przemysł włókienniczy jako strategiczny został wpisany do Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego.

 

                Zwracamy się zatem do Pani Premier , aby rządowe programy dotyczące rozwoju przemysłu i związane z tym nowe możliwości tworzenia  miejsc pracy , mogłyby też być urzeczywistniane w Łodzi. Będzie  to dobry sygnał dla inwestorów , którzy chcieliby się w taki program wpisać , a nie być odstraszani nie zrozumiałymi decyzjami władz Łodzi. Liczymy, że pobyt Pani Premier w Łodzi wraz z całym rządem , da ważny impuls do zmiany postawy władz Łodzi. Z uwagi na to, że usłyszeliśmy parę dni temu ,że przybędzie Pani z dobrymi nowinami dla Łodzi i naszego regionu , to jak sądzimy będzie to dobra okazja ,aby władze Łodzi zmieniły swoje nastawienie dla firmy ENKEV  i postawiły na rozwój przemysłu w naszym mieście. W przeciwnym razie będziemy kontynuować wspólny związkowy protest na rzecz utrzymania miejsc pracy w ENKEVIE .

 

Łódź dn. 7.07.2015 r.

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

                                                                   

 

                                                                                                       

 

Apel Rady OPZZ

 

z dnia 1 lipca 2015roku

 

Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca br. wydał wyrok otwierający drogę do zrzeszania się w związkach zawodowych wykonujących pracę zarobkową, a w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Wyrok zaczął obowiązywać w momencie opublikowania w dzienniku ustaw. Niezależnie od działań podjętych przez ustawodawcę wydany wyrok ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Określa w sposób wiążący zakres podmiotowy zrzeszania się w związkach zawodowych . Wolność ta, zdaniem Trybunału przysługuje każdemu pracownikowi w rozumieniu konstytucyjnym.

 

                                       W praktyce oznacz to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i zrzeszać w nich na zasadach przewidzianych w statutach , w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:

 

prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,

 

prawo prowadzenia sporu zbiorowego,

 

zakaz dyskryminacji,

 

reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.

 

                                  Jest to również pierwszy krok do tego, chociaż częściowo wyrównać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

 

                                    Dla właściwej realizacji tego zadania niezbędne jest podjęcie szeregu działań przez organizacje członkowskie OPZZ oraz struktury terytorialne.

 

                                    Rada OPZZ zwraca się z apelem o:

 

przegląd statutów pod kątem możliwości zrzeszania się tej grupy zatrudnionych,

 

rozpoczęcie działań informacyjnych, w tym, organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez rady wojewódzkie OPZZ, zainteresowanie mediów, plakaty,

 

tworzenie warunków organizacyjnych do wstępowania nowych grup członków.

 

                                 Rada OPZZ zwraca się do kierownictwa OPZZ o przeanalizowanie innych niezbędnych zmian prawnych będących następstwem rozszerzonej definicji pracownika w rozumieniu konstytucyjnym, na którą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny.

 

                                                                       Rada

 

                                                    Ogólnopolskiego Porozumienia

 

                                                          Związków Zawodowych

 

 

 

                          

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Co dalej z ENKEVEM?
Sygnalizowaliœmy już  znacznie wczeœniej podczas  naszych spotkań związkowych o problemach zakładu ENKEV w Łodzi dotyczących eksmitowania przez władze Miasta Łodzi tej firmy z obecnego jej miejsca funkcjonowania . Problem ten z inicjatywy naszej Federacji był rozpatrywany między innymi na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego .Toczący się od długiego czasu spór w tej sprawie między władzami miasta a zarządem firmy, nie znajduje polubownego rozwiązania wobec nierealnych  do wykonania żądań  władz Łodzi kierowanych pod adresem firmy ENKEV. Ostatnie decyzje władz miasta w zasadzie uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Federacja nasza we współdziałaniem z funkcjonujacą w ENKEV -ie Zakładową organizacją związkową oraz zarządem przedsiębiorstwa występowała do Prezydent miasta z wnioskami urealnienia różnych postanowień władz miasta w odniesieniu do firmy ENKEV, w taki sposób aby przedsiębiorstwo to mogło przenieśœć się w inne miejsce , nie likwidując z dnia na dzień swojej produkcji , co w konsekwencji doprowadziłoby do upadku firmy i zwolnienia 200 osobowej załogi. Dotychczasowe działania pomimo protestu pracowników nie przynoszą pozytywnych rezultatów . W tej sytuacji Federacja nasza ponownie wystąpiła do Pani Prezydent o urealnienie oczekiwań władz miasta wobec firmy ENKEV, zapowiadając jednocześœnie , że w przypadku braku pozytywnej reakcji nastąpi rozszerzenie akcji protestacyjnej.
ŁódźŸ dn. 3.07.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


WAŻNE dla naszych organizacji związkowych!

W związku z ostatnim posiedzeniem Rady OPZZ , które odbyło się 1 lipca 2015 r. pragniemy zwrócić uwagę na
-możliwości skorzystania przez nasze przedsiębiorstwa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego , które są w dyspozycji Urzędów Pracy
-wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.06.2015 r. otwierający drogę do zrzeszania się w związkach zawodowych pracowników  wykonujących pracę zarobkową , w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych
W odniesieniu do wspomnianego wyżej funduszu niezbędne informacje o możliwościach skorzystania z tego funduszu przez dane przedsiębiorstwo, można uzyskać w odpowiednich Urzędach Pracy . W niedługim czasie , zarówno OPZZ jak i Federacja przekaże szerszą informację w jaki sposób korzystać z tego funduszu . Natomiast w związku ze wspomnianym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przekazujemy poniżej stosowny Apel OPZZ , szerzej informujący o istocie tego wyroku. Informujemy jednocześnie, że dokonamy stosownej analizy prawnej , na ile obowiązujące obecnie  związkowe statuty stwarzają możliwość poszerzania naszej bazy członkowskiej o wszystkich pracowników wykonujących pracę zarobkową.
W celu uzyskania innych informacji z posiedzenia Rady OPZZ zachęcamy do „wchodzenia” na stronę internetową OPZZ
Łódź dn.3.07.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

W dniu 17.06.2015 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawcza-wyborcza w naszym Związku Zawodowym Pracowników Tarnowskie Góry w  Tarnowskich Górach . W konferencji wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , który podziękował ustępującym władzom związku na czele z kol. Danutą Piekarec za wieloletnią i owocną prace . Przewodniczący poinformował o bieżących pracach Federacji i odniósł się do problemów nurtujących naszych związkowców .

 

Pogratulował też nowo wybranej Przewodniczącej  Związku kol Kuc Joannie . W konferencji uczestniczył też min. Prezes  Zarządu Przedsiębiorstwa, który poinformował o aktualnej sytuacji firmy i perspektywach jej dalszego funkcjonowania .Podziękowania za dobrą współprace pomiędzy związkiem zawodowym , a władzami miasta przekazała obecna na konferencji Wiceburmistrz Urzędu Miasta

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

19 kwietnia dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego


19 kwietnia 2015 r. 
obchodzimy 
Dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego
wszystkim pracownikom naszej branży składamy serdeczne życzenia!!! 
  Prezydium FNSZZPL

Więcej
artykuly/art150/p1012068.jpg

Manifestacja 18 kwietnia fotorelacja

18 Kwietnia 2015 odbyła się manifestacja OPZZ w Warszawie. Nasza branża złożyła swoją petycję w Ministerstwie Gospodarki.


Wraz z nami w manifestacji uczestniczyli pracodawcy ze Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego.

Prezydium Federacji składa szczególnie  serdeczne podziękowania za wsparcie organizacyjne, czynny udział i zaangażowanie :

Kol. Grażynie Krawentkowskiej 

Kol. Grażynie Wesołowskiej

Kol. Wiesławie Lichej 

Kol. Gabrieli Zmudzie 

Kol. Waldemarowi Kupnemu 

Kol. Czesławowi Kuleszy 
 
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Kształcenie wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

Z inicjatywy związków pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego oraz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
odbyła się w Łodzi debata mająca na celu wypracowanie  kompleksowej strategii działania 
na rzecz  kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu mody. 
Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta Łodzi a także  szeroko rozumianych władz oświatowych, dyrektorów szkół  i przedsiębiorców. 
Obrady prowadzili współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego - 
Zbigniew Kaniewski i Tadeusz Wawrzyniak. 
W toku dyskusji, zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół kształcących młodzież pod kątem ich pracy w przemyśle lekkim, 
przedłożyli swoje oczekiwania, zarówno pod kątem zapotrzebowania przemysłu lekkiego na wykwalifikowane kadry,
jak i wspólnego zachęcania młodzieży  do uczenia się w tych szkołach,  
zwłaszcza  mając na uwadze fakt, że w  programie regionalnym województwa łódzkiego na najbliższe lata,
przemysł lekki został uwzględniony jako branża priorytetowa.
Przedstawiciele władz poinformowali o różnych możliwościach wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, kształcącego kadry dla  naszej branży. 
Wnioski wynikające z tej debaty zostaną w najbliższym czasie sformułowane na piśmie i przesłane do wszystkich zainteresowanych. 
Po uwzględnieniu ewentualnych uwag dokument taki zostałby podpisany  przez wszystkie strony, 
stanowiąc podstawę wspólnych działań władz regionalnych, oświatowych i pracodawców, na rzecz kształcenia kadr dla przemysłu mody.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Środowiska

Rada Koordynacyjna IndustriALL Polska wystąpiła do pani Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w celu omówienia polityki rządu wobec polskiego przemysłu w świetle zapisów dotyczących polityki klimatycznej Unii Europejskiej . Do odbycia takiego spotkania został zobowiązany przez Panią Premier Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pan Minister Marcin Korolec. W ostatnich dniach takie spotkanie odbyło się przedstawicieli Rady Koordynacyjnej IndustriALL z Ministrem Korolcem. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. Związkowcy zgłosili pod adresem rządu wiele problemów , które z punktu widzenia przedsiębiorstw mogą mieć istotne znaczenie dla ich przyszłości w związku z unijnym pakietem klimatycznym. Zbigniew Kaniewski zwracał szczególną uwagę na to, iż wdrożenie proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań w ramach tzw. Pakietu Klimatycznego doprowadzi do znaczącego wzrostu cen energii . W konsekwencji, wobec ogromnej konkurencji jaka ma miejsce na globalnym rynku tekstyliów, odzieży i obuwia wpłynie to na pogorszenie konkurencyjnej pozycji firm przemysłu lekkiego a w konsekwencji utratę kolejnych miejsc pracy. Spotkanie wykazało, że w sprawach polityki klimatycznej jest wiele niejasności a w ślad za tym braku czytelnego sprecyzowania krajowej polityki klimatycznej, a tym samym trudnych do oszacowania skutków gospodarczych w poszczególnych sektorach. Wobec wielu nie wyjaśnionych problemów podczas spotkania podjęto wspólną decyzję o zorganizowaniu w ciągu miesiąca kolejnej narady z udziałem ekspertów mających przedstawić szczegółowe materiały analityczne dotyczące różnych aspektów polityki klimatycznej w odniesieniu do sektora gospodarki. Strona rządowa zgodziła się na analizę szeregu konkretnych propozycji zgłaszanych  ze strony związkowców i udzielenia na nie odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Wobec faktu, że Unia Europejska stoi jeszcze przed ważnymi decyzjami dotyczącymi globalnej polityki klimatycznej , które będą zapadały zarówno w drugiej połowie bieżącego roku jak i w roku przyszłym to konsultacje wewnątrz naszego kraju w tym z udziałem związków zawodowych mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu stanowiska Polski w odniesieniu do  tej problematyki. Strona rządowa zwróciła się do związkowców o wspieranie interesów Polski na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie tzw. Pakietu Klimatycznego. W związku z tym  związkowcy poinformowali o przygotowywanym przez Radę Koordynacyjną IndustriALL Polska spotkaniu na temat polityki klimatycznej ze wszystkimi Polskimi Europarlamentarzystami w celu wypracowania spójnego poglądu tych parlamentarzystów niezależnie  do jakiego ugrupowania politycznego należą.

Więcej