Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

19 kwietnia dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego


19 kwietnia 2015 r. 
obchodzimy 
Dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego
wszystkim pracownikom naszej branży składamy serdeczne życzenia!!! 
  Prezydium FNSZZPL

Więcej
artykuly/art150/p1012068.jpg

Manifestacja 18 kwietnia fotorelacja

18 Kwietnia 2015 odbyła się manifestacja OPZZ w Warszawie. Nasza branża złożyła swoją petycję w Ministerstwie Gospodarki.


Wraz z nami w manifestacji uczestniczyli pracodawcy ze Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego.

Prezydium Federacji składa szczególnie  serdeczne podziękowania za wsparcie organizacyjne, czynny udział i zaangażowanie :

Kol. Grażynie Krawentkowskiej 

Kol. Grażynie Wesołowskiej

Kol. Wiesławie Lichej 

Kol. Gabrieli Zmudzie 

Kol. Waldemarowi Kupnemu 

Kol. Czesławowi Kuleszy 
 
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Kształcenie wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu lekkiego

Z inicjatywy związków pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego oraz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
odbyła się w Łodzi debata mająca na celu wypracowanie  kompleksowej strategii działania 
na rzecz  kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu mody. 
Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta Łodzi a także  szeroko rozumianych władz oświatowych, dyrektorów szkół  i przedsiębiorców. 
Obrady prowadzili współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego - 
Zbigniew Kaniewski i Tadeusz Wawrzyniak. 
W toku dyskusji, zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół kształcących młodzież pod kątem ich pracy w przemyśle lekkim, 
przedłożyli swoje oczekiwania, zarówno pod kątem zapotrzebowania przemysłu lekkiego na wykwalifikowane kadry,
jak i wspólnego zachęcania młodzieży  do uczenia się w tych szkołach,  
zwłaszcza  mając na uwadze fakt, że w  programie regionalnym województwa łódzkiego na najbliższe lata,
przemysł lekki został uwzględniony jako branża priorytetowa.
Przedstawiciele władz poinformowali o różnych możliwościach wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, kształcącego kadry dla  naszej branży. 
Wnioski wynikające z tej debaty zostaną w najbliższym czasie sformułowane na piśmie i przesłane do wszystkich zainteresowanych. 
Po uwzględnieniu ewentualnych uwag dokument taki zostałby podpisany  przez wszystkie strony, 
stanowiąc podstawę wspólnych działań władz regionalnych, oświatowych i pracodawców, na rzecz kształcenia kadr dla przemysłu mody.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Środowiska

Rada Koordynacyjna IndustriALL Polska wystąpiła do pani Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w celu omówienia polityki rządu wobec polskiego przemysłu w świetle zapisów dotyczących polityki klimatycznej Unii Europejskiej . Do odbycia takiego spotkania został zobowiązany przez Panią Premier Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pan Minister Marcin Korolec. W ostatnich dniach takie spotkanie odbyło się przedstawicieli Rady Koordynacyjnej IndustriALL z Ministrem Korolcem. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. Związkowcy zgłosili pod adresem rządu wiele problemów , które z punktu widzenia przedsiębiorstw mogą mieć istotne znaczenie dla ich przyszłości w związku z unijnym pakietem klimatycznym. Zbigniew Kaniewski zwracał szczególną uwagę na to, iż wdrożenie proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań w ramach tzw. Pakietu Klimatycznego doprowadzi do znaczącego wzrostu cen energii . W konsekwencji, wobec ogromnej konkurencji jaka ma miejsce na globalnym rynku tekstyliów, odzieży i obuwia wpłynie to na pogorszenie konkurencyjnej pozycji firm przemysłu lekkiego a w konsekwencji utratę kolejnych miejsc pracy. Spotkanie wykazało, że w sprawach polityki klimatycznej jest wiele niejasności a w ślad za tym braku czytelnego sprecyzowania krajowej polityki klimatycznej, a tym samym trudnych do oszacowania skutków gospodarczych w poszczególnych sektorach. Wobec wielu nie wyjaśnionych problemów podczas spotkania podjęto wspólną decyzję o zorganizowaniu w ciągu miesiąca kolejnej narady z udziałem ekspertów mających przedstawić szczegółowe materiały analityczne dotyczące różnych aspektów polityki klimatycznej w odniesieniu do sektora gospodarki. Strona rządowa zgodziła się na analizę szeregu konkretnych propozycji zgłaszanych  ze strony związkowców i udzielenia na nie odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Wobec faktu, że Unia Europejska stoi jeszcze przed ważnymi decyzjami dotyczącymi globalnej polityki klimatycznej , które będą zapadały zarówno w drugiej połowie bieżącego roku jak i w roku przyszłym to konsultacje wewnątrz naszego kraju w tym z udziałem związków zawodowych mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu stanowiska Polski w odniesieniu do  tej problematyki. Strona rządowa zwróciła się do związkowców o wspieranie interesów Polski na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie tzw. Pakietu Klimatycznego. W związku z tym  związkowcy poinformowali o przygotowywanym przez Radę Koordynacyjną IndustriALL Polska spotkaniu na temat polityki klimatycznej ze wszystkimi Polskimi Europarlamentarzystami w celu wypracowania spójnego poglądu tych parlamentarzystów niezależnie  do jakiego ugrupowania politycznego należą.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Inauguracyjne posiedzenie władz statutowych Federacji 18-19 marca 2015 r.

 
18-19 marca 2015 r. odbyła swoje pierwsze posiedzenie Krajowa Rada Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Pierwsze uroczyste posiedzenie  wybranych na IX Zjeździe organów statutowych FNSZZ PL miało miejsce w 
Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „ Prząsniczka”  w Arturówku. 
W dniu 18 marca po raz pierwszy obradowała Komisja Rewizyjna Federacji.  
Członkowie Komisji dokonali wyboru ze swego grona wiceprzewodniczącej w osobie Kol. Genowefy Rybickiej oraz 
sekretarza  Kol. Adama Pietrzaka. Spotkanie poprowadziła kol. Małgorzata Zachara.  
Komisja Rewizyjna już na swoim pierwszym posiedzeniu rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała długofalowy plan zmian strukturalnych w naszej Federacji. 
W dniu 19 marca Prezydium Federacji  z okazji inauguracyjnego posiedzenia KRF wręczyło oficjalne notyfikację 
dla członków wybranych w skład tak Komisji Rewizyjnej jak i Krajowej Rady Federacji. 
Prezydium Federacji uhonorowano odznaką „zasłużony dla przemysłu lekkiego” 
kol. Waldemara Kupnego – członka KRF, przewodniczącego zw. zaw. w firmie HAFT w Kaliszu 
za szczególny wkład we wsparcie struktur  Federacji w problematyce organizacyjnej, tak ważnej  dla każdej sprawnie funkcjonującej instytucji. 
Krajowa Rada Federacji na swych obradach 18 oraz 19 marca, omówiła problematykę zmian strukturalnych w samej instytucji.
Poruszono także istotne problemy dotyczące sytuacji strajkowej panującej w całym kraju, w tym funkcjonowania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.
Istotnym elementem poruszanym podczas obrad KRF była także problematyka zamówień publicznych oraz kształtu przyszłych instytucji dialogu społecznego. 
 

 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom uczestniczącym w tym ważnym posiedzeniu 
K R F oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękujemy. 
Gratulujemy kol. Waldemarowi Kupnemu  otrzymanego wyróżnienia.
 

Prezydium FNSZZPL

Więcej
artykuly/art145/logo-do-stopki-lub-na-bok.png

Rada OPZZ ws. Rady Dialogu Społecznego 

Rada OPZZ 25 marca 2015 r.


25 marca 2015 r. obradowała Rada OPZZ jednym z najistotniejszych elementów 
było przyjęcie w ostatecznym brzmieniu projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 
Na wniosek władz Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego , kol. M. Menesa oraz  Kol. Z. Kaniewskiego w zapisach projektu ustawy 
w sposób szczególny zaznaczono konieczność utrzymania i rozwoju branżowego dialogu społecznego, realizowanego poprzez  Trójstronne Zespoły Branżowe. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Działalność Prezydium Federacji w lutym 2015.

 
 
Prezydium Federacji w lutym br. odbyło szereg spotkań konsultacyjnych z szefami 
zakładowych organizacji związkowych oraz członkami Krajowej Rady Federacji. W toku konsultacji omówiono bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną oraz przedstawiono założenia funkcjonowania ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego. 
Istotnym elementem prowadzonych spotkań było, także przybliżenie funkcjonowania struktury organizacyjnej naszej Federacji.
 

Wszystkim koleżankom kolegom dziękujemy za wspaniałe spotkania i owocną dyskusję. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Nadzwyczajne Prezydium OPZZ 14 stycznia 2015

 14 stycznia 2015 w Katowicach obradowało Prezydium OPZZ wspólnie z Radą Wojewódzką związku. 
Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia była kryzysowa sytuacja w górnictwie. 
W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski przewodniczący naszej Federacji oraz członek Prezydium OPZZ.
Z. Kaniewski w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność szerokiego współdziałania wszystkich branż we wsparciu dla górnictwa w tak trudnym momencie. Prezydium OPZZ podjęło w tym zakresie stosowne uchwały. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Wizyta Prezydium Federacji w

W dniu 13-01-2015 Prezydium Federacji odbyło spotkanie z zarządem naszej organizacji związkowej działającej w firmie Wólczanka w Grupie Vistula. Kol. Grażyna Krawętkowska poinformowała o poszerzeniu struktury działania związku do struktury ogólnopolskiej.
Poszerzenie działalności związku związane jest z dużą aktywnością zarządu organizacji oraz rosnącym zainteresowanie przynależności do związków pracowników z branży przemysłu lekkiego.
Prezydium Federacji odbyło, także spotkanie z zarządem firmy w osobie Pani dyrektor Grażyny Bors.  

Więcej