Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zbigniew Kaniewski na konferencji sprawozdawczej w ENKEVW dniu 10 lutego 2014 r. przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji sprawozdawczej naszej zakładowej organizacji związkowej w firmie Enkev.
Konferencję oprócz spraw bieżących zdominowała problematyka przyszłości przedsiębiorstwa w związku z przebudową dworca Fabrycznego w Łodzi i jego okolic, w obszarze którego ulokowane jest przedsiębiorstwo. Jak już wcześniej informowaliśmy, Federacja nasza podejmuje we współdziałaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa istotne działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z przyszłością tej firmy.
Podczas konferencji zarówno przewodniczący zakładowej organizacji związkowej
Bogusław Gabara jak i prezes firmy Czesław Grochulski podziękowali Zbigniewowi Kaniewskiemu i całej Federacji za dotychczasową pomoc w nagłaśnianiu problemów firmy zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.  Ogół uczestników konferencji podkreślił dalszą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Federacją przedsiębiorstwem w docelowym rozwiązaniu przyszłości firmy.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

W dniu 4 lutego Zbigniew Kaniewski i Michał Menes spotkali się z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” , na czele z przewodniczącym Grzegorzem Kasiewiczem.
Rozmowa dotyczyła bieżących problemów działalności związkowej jak i zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów służących szeroko definiowanemu sektorowi bezpieczeństwa ( policja , wojsko, BOR).
Warto podkreślić iż rozmowy skoncentrowały się na znaczącej roli Instytutu Moratex w dbałości o przestrzeganie norm i jakości wyrobów wykonywanych przez przedsiębiorstwa krajowe na potrzeby bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie w konfrontacji z wyrobami m.in. z krajów azjatyckich.
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium FederacjiW dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie


W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


Więcej
artykuly/art97/f-konf-opzz-mm.jpg

Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do UE m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Lenora sp. z o.o. w ŁodziW dniu 22 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy funkcjonowania organizacji związkowej , której przewodniczy kol. Bogdan Szondermajer . Podczas pobytu w przedsiębiorstwie odbyło się także spotkanie z prezesem spółki , w trakcie dyskusji podkreślono duży wysiłek załogi związany z restrukturyzacją firmy, wynikającą z potrzeb rynku.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

PKPP "Lewiatan" spotkanie z przewodniczcym Federacji

22 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem PKPP „Lewiatan” branży odzieżowej Wojciechem Słabym .
Przedmiotem rozmowy było omówienie wspólnych działań w zakresie podejmowania inicjatyw dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Uzgodniono ,że w najbliższym czasie obydwie organizacje będą kierować do przedsiębiorstw ankiety wskazujące na konkretne potrzeby kadrowe wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Rezultaty oceny ankiet będą przedmiotem współpracy z zainteresowanymi resortami, zarówno pod kontem kształtowania programów nauczania jak i systemu finansowego wspomagania kształcenia młodych ludzi, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski – przewodniczący FNSZZPL . Jednym z głównych tematów było omówienie przygotowań do kwietniowej konferencji w Gdańsku, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Industriall z państw członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarzem konferencji będą wszystkie ogólnopolskie organizacje związkowe o charakterze przemysłowym zrzeszone w Industriall , w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Kluczowym tematem konferencji będzie stosunek związków zawodowych do pakietu klimatycznego przyjętego przez Komisję Europejską . Rada upoważniła Zbigniewa Kaniewskiego do przedstawienia informacji o stanie wiedzy środowisk naukowych odnośnie problemów zmian klimatycznych zachodzących na kuli ziemskiej. Materiał ten będzie podstawą do wyrażenia stanowiska Industriall Polska, wobec propozycji Komisji Europejskiej, które zmierzają do podjęcia rygorystycznych zobowiązań wynikających z wzmożonej emisji CO2, mogących w konsekwencji odbić się na stopniowym ograniczaniu miejsc pracy w wielu krajach UE.

Rada Koordynacyjna dokonała wyboru członków Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa , którzy będą reprezentowali Polskę we władzach Industriall od czerwca 2014 r. Na wniosek przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego Rada powołała Michała Menesa w skład Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa.

Ponad to podczas posiedzenia dokonano wyboru logotypu Industriall-Polska

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Federacja i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w nowej kamanii dla EUROPY

Jak poinformował w swoim liście do przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego sekretarz EKZZ.

EKZZ wzywa instytucje europejskie do zmiany obecnego kursu zaciskania pasa oraz przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Dla EKZZ Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, który atakuje prawa socjalne.

Nasza Federacja aktywnie włączyła się w te działania .
 

Więcej