Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Dialog dwustronny

W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
Rozmowy dotyczyły :
a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

Więcej
artykuly/art99/pc171289_1.jpg

Spotkanie konsultacyjne z Zarządem Związku Zawodowego pracowników Fabryki Firan i Koronek „Haft „w Kaliszu

Prezydium Federacji z wizytą w Fabryce Firan i Koron Haft  w Kaliszu
 
Zbigniew Kaniewski i Michał Menes w dniu 17.12.2013 r. odwiedzili ZOZ w firmie Haft.
Ze strony naszej zakładowej organizacji związkowej uczestniczyli w spotkaniu przewodniczący Kol. Stefan Suliga oraz jego zastępca Kol. Waldemar Kupny.
Warto podkreślić iż uczestnikiem spotkania był przedstawiciel władz zakładowego związku zawodowego „ Solidarność”, co podkreśla dobrą współpracę pomiędzy dwoma związkami zawodowymi.
W trakcie spotkania, omówiono bieżące problemy funkcjonowania związków zawodowych w Hafcie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania oczekiwań płacowych pracowników tej firmy oraz związkowe zamiary w tej sprawie planowane na rok 2014 .

Więcej
artykuly/art98/pc161287.jpg

SPOTKANIE W FIRMIE OPTEX !!!

Na wniosek Kol. Andrzeja Pieczyńskiego oraz dzięki staraniom przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego w dniu 16-12-2013 r. odbyło się spotkanie z zarządem oraz właścicielami firmy OPTEX S.A w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prezydium Federacji  Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes.
Podczas spotkania Zbigniew Kaniewski przedstawił związkowe oczekiwania dotyczące realizacji bieżącej polityki firmy wobec pracowników.
Przedstawiciele firmy poinformowali o realizacji związkowych postulatów i zamierzeniach związanych z działalnością firmy w przyszłym roku. Realizacja części zakładowych postulatów związkowych wiąże się z dodatnim wynikiem finansowym firmy za ostatnie miesiące.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Propozycje Zw. Zaw. zmian w dialogu społecznym przedstawione Prezydentowi RP i pracodawcom

OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz FZZ - wspólne stanowisko dotyczące nowej formuły dialogu społecznego!!!


cyt. za OPZZ

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21-11-2013

21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
Delegatami zostali:
Kol. Grażyna Wesołowska
Kol. Wiesława Licha
Kol. Zbigniew Kaniewski
Kol. Michał Menes


Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


Wszystkim serdecznie gratulujemy!! 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie koordynacyjne INDUSTRIALL od 23 do 25-10-2013
W Pradze w dniach 23-25 odbyło się spotkanie koordynacyjne Industriall.
W obradach uczestniczyli Zbigniew Kaniewski przewodniczący FNSZZPL oraz jego zastępca Michał Menes.
Spotkanie skoncentrowane było na problemach nurtujących branże szeroko rozumianego przemysłu ( chemicznego, lekkiego, metalowego etc.) Podczas obrad przedstawiono bieżącą sytuację związków zawodowych  na Węgrzech, w Czechach na Słowacji i Słowenii oraz w Polsce.
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle LekkimW Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
artykuly/art76/img_1383.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 17-10-2013

 

Obrady Krajowej Rady Federacji połączone z
informacją
Państwowej Inspekcji Pracy

Więcej