Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Negatywne zjawiska na rynku pracy w Polsce

W OPZZ odbyła się konferencja na temat kryminologicznych aspektów funkcjonowania rynku pracy w Polsce. W konferencji wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy  oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy. Z wiodącego tematu o kryminologicznych aspektach w funkcjonowaniu rynku pracy, dyskusja przerodziła się na temat patologicznych zjawisk występujących w tym zakresie w naszym kraju. Wnioski wynikające z tej konferencji zostaną ujęte w specjalnym raporcie i przekazane do wykorzystania przez stronę rządową, pracodawców oraz związki zawodowe. Część  zagadnień poruszanych na konferencji odpowiadało naszej ocenie, tego co dzieje się w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego. Na problemy te zwrócił uwagę, biorący udział w konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. W swoim wystąpieniu podkreślił między innymi potrzebę współdziałania pracodawców i związków zawodowych w zakresie realizacji wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mającej między innymi na celu poszanowanie w przedsiębiorstwach prawa pracy, partnerskiego stosunku pracodawców do związków zawodowych i przestrzegania przez przedsiębiorców tzw. dobrych praktyk handlowych. Obecna rzeczywistość daleko odbiega od tych norm, co najczęściej odbija się na pogorszeniu sytuacji samych pracowników. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

XXX-Lecie Związkowców w „RUNOTEKSIE”

Z okazji  XXX-Lecia powstania Zakładowej Organizacji Związkowej FWR „Runotex”, a także utworzenia Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się okolicznościowe spotkanie związkowców w tym przedsiębiorstwie.
Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników FWR „Runotex” Grażyna Wesołowska. Spotkanie było okazją do refleksji bogatej historii działalności związku , wynikającego między innymi z głębokich przemian jakim przechodziło przedsiębiorstwo w wyniku ogromnej presji rynku. Uczestniczący w obradach 
Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odznaczyli zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Federacji odznakami „Zasłużony dla Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego ”, związkowców o długoletnim stażu i aktywnej działalności na rzecz związku i przedsiębiorstwa.

Więcej
artykuly/art138/fkr_-4551.jpg

Gala 25-lecia Pracodawców RP

Gala 25-lecia Pracodawców  RP
W związku z powołaniem do życia w 1989 r. pierwszego związku pracodawców pod nazwą Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącego ważny  element ćwierćwiecza przemian ustrojowych, ekonomicznych i społecznych w naszym kraju - odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie Gala będąca okazją do podsumowania tego ważnego w historii Polski okresu.
W uroczystości obok władz państwowych na czele z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, wzięli udział  przedstawiciele pracodawców , związków zawodowych, organizacji społecznych. Podczas Gali wręczone zostały Super Wektory 25-lecia. Wektory te otrzymali między innymi ministrowie Skarbu Państwa w uznaniu zasług za aktywny udział w transformacji ustrojowej i gospodarczej w ostatnim 25-leciu. Wśród wyróżnionych znalazł się również Minister Skarbu Państwa, obecny Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski 


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

  


Formy Edukacji Zawodowej Gospodarki

Związek Rzemiosła Polskiego 
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Kształcenie kadr na potrzeby przemysłu włókienniczego

 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi /d. Zespół Szkół Włókienniczych / odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej tej szkoły z łódzkimi władzami oświatowymi z przedstawicielami przedsiębiorstw włókienniczych z regionu łódzkiego.  W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski. 
Spotkanie było okazją do dokonania oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a zarządami przedsiębiorstw, 
w zakresie stopnia realizacji oczekiwań pracodawców na konkretnych fachowców dla przemysłu włókienniczego. 
Z wystąpień przedstawicieli przedsiębiorstw wynikało, że jest większe zapotrzebowanie na kadry dla potrzeb włókiennictwa w stosunku do liczby uczniów opuszczających mury szkoły. 
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosunkowo mały nabór uczniów do tej szkoły.
Podczas spotkania uzgodniono potrzebę współdziałania wszystkich środowisk, zarówno w zakresie naboru uczniów do szkół, jak i promocji w łódzkiej społeczności zmiany tradycyjnego wizerunku postrzegania przemysłu  włókienniczego. 
Obecny na spotkaniu Zbigniew Kaniewski poinformował o przebiegu i wynikach prac 
Grupy  do spraw Edukacji powołanego przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego, 
wskazując zwłaszcza na działania podejmowane na rzecz poprawy wizerunku przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego, zgodnego z oczekiwaniem przedsiębiorców. 
 

Więcej
artykuly/art135/rada-opzz-xxx-lat.jpg

Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX -lecia istnienia organizacji

2 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady OPZZ z okazji XXX-lecia istnienia związku. 
ze strony Federacji Przemysłu Lekkiego w uroczystości uczestniczyli ;
Wiesława Licha - członek komisji rewizyjnej OPZZ, członek KRF 
Zbigniew Kaniewski - przewodniczący Federacji 
Michał Menes - wiceprzewodniczący Federacji.


 
 
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Bieżąca aktywnosć prezydium FNSZZ PL

 7 listopada odbyło się spotkanie robocze w siedzibie PIOT ( Polskiej Izby Odzieżowo Tekstylnej) w spotkaniu uczestniczyli Z. Kaniewski i M. Menes.  Na spotkaniu omówiono dalsze działania dotyczące prowadzenia autonomicznego dialogu społecznego w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. 


 6 listopada 2014r. z okazji 30-lecia powstania OPZZ  Łódzka Rada zorganizowała uroczystość, na której między innymi gościli: Artur Ostrowski - poseł na Sejm RP, Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ, radni Sejmiku Wojewódzkiego i Miasta Łodzi, Agnieszka Nowak – wiceprezydent Łodzi, przedstawiciele PIP, przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, pracodawcy, Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes reprezentujący  Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego.  

Wiesława Taranowska ( wiceprzewodnicząca OPZZ ) oraz Zbigniew Kaniewski  ( przedstawiciel prezydium OPZZ) wręczyli odznaczenia dla zasłużonych członków wojewódzkich struktur  OPZZ 23-24 października spotkanie Mediatorów w Ministerstwie Pracy.

Spotkanie połączone było z konferencją z okazji światowego dnia mediacji.  W trakcie spotkania omówiono m.in. nowe zasady prawne dla stosowania mediacji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  W spotkaniu uczestniczył dr Michał Menes wiceprzewodniczący FNSZZPL

 


 

 

 

 

 

artykuly/art133/pip.jpg

Konferencja PIP nt. Bezpieczeństwa Pracy

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 
 Pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” odbyła się druga z tego cyklu konferencja organizowana przez Okręgowy Inspektorat  Pracy w Łodzi . W konferencji uczestniczył Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Podczas konferencji poruszono wiele aspektów związanych z bezpiecznymi warunkami pracy , ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku pracy i systemowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem pracy .Uczestnicy konferencji zwracali dużą uwagę na to , aby pracodawcy podejmowali niezbędne wysiłki , aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy . Podczas prezentacji materiałów oraz dyskusji zwracano uwagę ,że nie zawsze środki ochronne przeznaczone dla pracowników  ( np. ubrania i obuwie) spełniają niezbędne normy jakościowe . Do problemu tego, w trakcie dyskusji , odniósł się Zbigniew Kaniewski , który wskazywał na to, iż część pracodawców zaopatruje pracowników w ubrania i buty robocze, nabywane po stosunkowo niskich cenach , w celu maksymalnego obniżania kosztów produkcji . Trudno oczekiwać , aby tak zakupione wyroby spełniały niezbędne normy jakościowe. W konsekwencji pogarsza to bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników. Sytuacja taka ma miejsce w różnych branżach. Pomimo, że w Unii Europejskiej obowiązują niezbędne standardy tego rodzaju wyrobów , to nie wszyscy producenci ich przestrzegają. Statystykę tą ponadto psuje import tych wyrobów , zwłaszcza z krajów azjatyckich , które co prawda cenowo są konkurencyjne , ale w 40 % nie spełniają norm obowiązujących na naszym rynku. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy powinniśmy dążyć do tego , aby zachęcać pracodawców do kupowania odzieży i obuwia na potrzeby pracowników spełniające niezbędne wymogi jakościowe . Powinniśmy to robić wszyscy  w ramach poszerzania idei tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomóc też w tej sprawie może zmieniona Ustawa o Zamówieniach Publicznych, która nie nakazuje gestorom zamówień publicznych wyboru najtańszego oferenta. Często bowiem najtańsza oferta związana jest  z obniżaniem warunków płacowych i nieprzestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w tego rodzaju firmach.   

Więcej
artykuly/art132/g-wesoc582owska.jpg

IX ZJAZD FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 17-10-2014IX Zjazd Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 17.10.2014


 

Więcej
artykuly/art129/pip.jpg

Painstwowa Inspekcja Pracy ws. warunków pracy podczas upałówPIP przypomina o obowiązku zapewnienia pracownikom napojów podczas upałów
Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa apeluje do pracodawców o przestrzeganie
przepisów gwarantujących pracownikom napoje podczas upałów. Obowiązek taki powstaje
przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C na
stanowisku pracy w pomieszczeniu.
Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu
całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.
W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej
temperaturze, pozbawionych dostępu do bieżącej wody, pracodawca zobowiązany jest
zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.
Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed
nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez np. rolety, żaluzje).
Główny inspektor pracy przypomina o obowiązku zwrócenia szczególnej uwagi na
warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej
sprawności psychofizycznej, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy pamiętać o
zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza - 65%.
Nieprzestrzeganie wymienionych obowiązków jest wykroczeniem przeciwko prawom
pracownika.
Należy przy tym dodać, że nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas
pracy podczas upałów. Mogą też wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. Powinni
jednak pamiętać, że w takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  •  kodeks pracy
  •  rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  •  rozporządzenie RM z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.

/mat. cyt. za pip.gov.pl/

Więcej