Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpgKadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody

W dniu 21.04.2016 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona kształceniu kadr  dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody organizowana przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich . W konferencji  wzięli udział  przedsiębiorcy z naszej branży,  przedstawiciele rządu ,  władz oświatowych , uczelni , organizacji gospodarczych i związku pracodawców .W spotkaniu brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski, jako współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Podczas konferencji wymieniano się doświadczeniami i oczekiwaniami w zakresie zapotrzebowania na kadry  dla potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym sektorze . Wiele miejsca poświęcono na zgłaszaniu inicjatyw mających na celu zachęcanie młodzieży do uczenia się zawodów potrzebnych dla naszego przemysłu .Wnioski wynikające z wielowątkowej dyskusji posłużą do dalszej aktywnej pracy na rzecz poprawy kształcenia kadr, pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przemysłu  na konkretnych pracowników . Materiał z tej konferencji będzie przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego z udziałem zainteresowanych ministerstw i władz oświatowych. 

Więcej
artykuly/art185/szkolenie-arturc3b3wek.jpeg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji


Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 7.04.2016r
 
  

W dniu 7.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji .Posiedzenie  dotyczyło omówienia najważniejszych spraw związanych z bieżącą działalnością naszej Federacji i OPZZ. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej


 

 

 

 

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej

 

 


W dniu 10.03.2016 r. odbyło się między innymi na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa

W dniu 8.03.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Włókienników Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli związków  pracodawców z sektora włókienniczego , organizacji gospodarczych i uczelni w celu dokonania aktualnej oceny przemysłu lekkiego , perspektyw jego rozwoju , zwłaszcza pod kątem  wykorzystania środków unijnych w ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych , które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości wielu przedsiębiorstw naszej branży będzie związane również z potrzebą zatrudniania wykwalifikowanych kadr . Podczas spotkania poświęcono wiele uwagi zmierzających do podjęcia przez wszystkie zainteresowane środowiska w naszej branży  zgodnego współdziałania na rzecz promocji nowych technologii, które będą zmieniać dotychczasowy wizerunek przemysłu włókienniczego i na tym tle poszukiwania kadr , które sprostałyby nowym wyzwaniom .Spotkanie to było pierwszym etapem przygotowań naszego środowiska do ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody – Potrzebne od zaraz”, które odbędzie się 26.04.2016 r. w Łodzi . Podczas konferencji  z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych , przewiduje się podjęcie skoordynowanych działań w skali kraju , mających na celu bardziej skuteczne niż do tej pory poszukiwanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. W toku dyskusji Zbigniew Kaniewski zwracał uwagę , aby zachęcając przyszłych pracowników do podjęcia pracy w naszym sektorze , mieć na uwadze systematyczne podnoszenie wynagrodzeń, przestrzeganie Kodeksu pracy, poprawę warunków pracy, a także potrzebę skoordynowania wysiłków finansowych państwa  z oczekiwaniami przedsiębiorstw pod kątem  takiego doboru programów nauczania i niezbędnych praktyk w przedsiębiorstwach , które byłyby zgodne z potrzebami  firm na konkretnych  fachowców .


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

Spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

W dniu 2 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego  Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha z Przewodniczącym Federacji Zbigniewem Kaniewskim i przedstawicielami Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego na czele z członkiem Zarządu Pawłem Tkaczykiem .Przedstawiciele naszego środowiska zapoznali Przewodniczącego Sejmowej Komisji z aktualną oceną stanu realizacji zamówień publicznych w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Wskazano na szereg nieprawidłowości przy realizacji tych zamówień , których  efekty  prowadziły w części przypadków do eliminowania krajowych producentów na rzecz producentów z Chin lub Bangladeszu . Taka sytuacja  była możliwa w wyniku nieprecyzyjnych zapisów zawartych w ofertach gestorów zamówień publicznych kierowanych do przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego. Przewodniczący komisji otrzymał stosowną dokumentację dotyczącą tej problematyki. Podczas spotkania wymieniono uwagi jak w praktyce powinna być realizowana ustawa o Zamówieniach Publicznych  w celu zapewnienia uczciwej konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości wyrobów oferowanych przez nasz przemysł i pełniejszym wdrażaniu klauzul społecznych, w tym przestrzegania umowy o pracę . Podczas spotkania uzgodniono pełną współprace przy nowelizowanej w najbliższym czasie Ustawie Prawo Zamówień Publicznych  , mającej na celu konieczność takiego doprecyzowania ofert w zamówieniach publicznych , które gwarantowałyby zapewnienie równej konkurencyjności producentom krajowym.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

Co  z zamówieniami publicznymi?

W dniu 25.02.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego .W posiedzeniu Zespołu wziął udział Zbigniew Kaniewski, który reprezentował nie tylko Federację NSZZ  Przemysłu Lekkiego, ale także OPZZ. Zespół począwszy od tego posiedzenia rozpoczął prace przygotowawcze związane z potrzebą gruntownej nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,która zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej , w tym również naszej Federacji, ma mieć na celu uporządkowanie rynku zamówień publicznych , pod kątem jego przejrzystości , czytelności  a także  bardziej stanowczego wdrażania tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych .Wprowadzanie tych rozwiązań poprzedzone będzie analizą sytuacji w zakresie zamówień publicznych w poszczególnych sektorach. Na pierwszy ogień wytypowany został sektor  zdrowia i opieki społecznej . Podczas wielowątkowej dyskusji z udziałem między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wskazywano  na potrzebę zmian w aktualnie obowiązujących przepisach oraz podjęcia wprowadzenia w tym resorcie tak zwanych dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych , którymi po ich przyjęciu kierowali by się wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych funkcjonujących w tym sektorze .Praktyki te powinny zawierać również niezbędne wskazania  co do potrzeby większego niż do tej pory uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , w tym zwłaszcza przestrzegania Kodeksu pracy, a szczególnie umów o pracę w podmiotach realizujących te zamówienia.

Ważnym elementem posiedzenia Zespołu były tak zwane zamówienia in-house, które w skrócie rzecz ujmując są zamówieniami , przy których udzielaniu nie ma obowiązku ogłaszania przetargu  , a w tym także , co szczególnie jest ważne dla związków zawodowych , nie ma obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o prace .

Z inicjatywą wprowadzenia zamówień  in-house wyszła strona rządowa, pomimo wcześniejszych protestów, zarówno pracodawców jak i związków zawodowych. Strona pracodawców i związków zawodowych na posiedzeniu tego Zespołu po wnikliwym przeanalizowaniu tego problemu i   wielowątkowej dyskusji ponownie opowiedziała się za niewprowadzaniem tak zwanej instytucji in-house  do obecnie nowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych . Strona społeczna uznała potrzebę dogłębnej i eksperckiej analizy zamówień in-house w kontekście całego rynku zamówień publicznych .Zagadnienie to może mieć również w przyszłości poważne znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego  w kontekście ograniczenia dostępności naszych firm do zmniejszonego rynku zamówień publicznych,  w przypadku wprowadzenia zamówień in-house. Podczas posiedzenia  Zespołu Zbigniew Kaniewski wielokrotnie zwracał uwagę na niebezpieczeństwo w  przypadku wprowadzenia zamówień in-house na znaczne ograniczenie rynku zamówień publicznych , a tym samym pomniejszenia roli w  tych zamówieniach  tzw. klauzul społecznych , w tym przestrzegania Kodeksu pracy i uprawnień socjalnych pracowników w podmiotach gospodarczych  zabiegających o zamówienia publiczne.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Polski Kongres Gospodarczy
 
 
 
 

Dnia 27 stycznia 2016r. miał miejsce Polski Kongres Gospodarczy zorganizowany przez Pracodawców RP . W Kongresie oprócz  pracodawców uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim ,  związków zawodowych, organizacji gospodarczych , świata nauki itp. Podczas Kongresu, oprócz głównego tematu związanego z koniecznością odbiurokratyzowania gospodarki, zaprezentowane zostały oceny eksperckie dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej, kierunków zmian proponowanych przez obecną ekipę rządzącą i wpływu tych zmian na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach następnych .Z pozytywnym odzewem spotkało się wystąpienie Wicepremiera Morawieckiego, który duży nacisk kładł na potrzebę prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy rządem , pracodawcami i związkami zawodowymi w poszukiwaniu rozwiązań mających wzmacniać rozwój gospodarczy w naszym kraju . W ocenie ekspertów bieżąca jednak działalność   rządu wywołuje szereg negatywnych zjawisk , które w kolejnych latach mogą powodować pogorszenie się konkurencyjności naszej gospodarki wynikającej między innymi :

  • Z wysokiego poziomu długu publicznego
  • Osłabiania się pozycji polskiego złotego
  • Deprecjonowania sytemu bankowego
  • Rosnącego pierwotnego deficytu strukturalnego  państwa ,stanowiącego istotne zagrożenie dla finansów naszego kraju  w następnych latach
  • Braku jasnej wizji polityki energetycznej państwa
  • Źle funkcjonującymi zamówieniami publicznymi
  • Problematycznymi możliwościami sfinansowania obietnic rządu  w latach następnych                
     
W opinii przedsiębiorców z naszej branży  obecnych na  konferencji w/w tendencje ekonomiczne mogą mieć istotny  negatywny wpływ dla dalszego funkcjonowania części przedsiębiorstw przemysłu lekkiego w latach następnych. Podczas konferencji    pracowały trzy zespoły programowe , w tym zespół do spraw zamówień publicznych, w pracach którego brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Rząd przedłożył propozycje zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych , zgodnie z dyrektywami unijnymi  Propozycje tych zmian wzbudzały wiele zastrzeżeń , w tym również te zmiany które dotyczyły wzmocnienia klauzul społecznych w proponowanych zmianach ustawowych . Zbigniew Kaniewski w sposób zdecydowany opowiedział się w swoim wystąpieniu za wdrażaniem klauzul społecznych w nowym Prawie Zamówień Publicznych , w tym przestrzegania zasady umowy o pracę przy realizacji  przez wykonawcę  zamówień publicznych . Zbigniew Kaniewski podkreślił przy tym , że jest to wspólne stanowisko wszystkich partnerów pracujących w ramach doraźnego zespołu do spraw zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.    
  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg
Związki Zawodowe na temat „Pakietu Klimatycznego”

Na wniosek Rady Koordynacyjnej IndustriAll  odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie z przedstawicielami rządu na czele z Pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej ministrem Pawłem Sałkiem .    Spotkanie dotyczyło między innymi zmiany dyrektywy unijnej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej. Spotkanie przerodziło się w dyskusję o całej polityce dotyczącej  tzw. „Pakietu Klimatycznego” dyskutowanego w krajach Unii Europejskiej oraz będącego przedmiotem prac ostatniej konferencji klimatycznej w Paryżu . Podczas dyskusji związkowcy , w tym również Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski wskazywali na zbyt ambitne plany wdrażania w krajach Unii Europejskiej zaleceń wynikających z tzw. „Pakietu Klimatycznego” . Realizacja tych zaleceń zdaniem związkowców może być nie do udźwignięcia przez polską gospodarkę , ze względu na jej wysokie koszty , co w przypadku części przedsiębiorstw może oznaczać ich całkowitą likwidacje, a w stosunku do części pogorszenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych , grożącego w przyszłości zwolnieniami pracowniczymi . Zbigniew Kaniewski wskazywał na to, ze przy niskiej rentowności sektora przemysłu tekstylno-odzieżowego , może nastąpić gwałtowne pogorszenie konkurencyjności naszych firm. Biorąc pod uwagę powyższe Zbigniew Kaniewski zaproponował , aby sprawa tzw. „Pakietu Klimatycznego” ze względu na jej fundamentalne znaczenie  dla przyszłości polskiej gospodarki ,  była przedmiotem prac  i wypracowaniem  wspólnego poglądu Rady Dialogu Społecznego w celu uzgodnienia stanowiska Polski w powyższej sprawie i reprezentowania go na forum międzynarodowym, w tym Komisji Europejskiej .Stanowisko to powinno odzwierciedlać wdrażanie tzw. „Pakietu Klimatycznego” , tylko w tym zakresie w jakim udźwignąć jest w stanie polska gospodarka , która powinna mieć szansę unowocześniania swojej struktury , systematycznego rozwoju i poprawiania konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. W  dużej części z poglądami zaprezentowanymi przez związkowców zgodziła się strona rządowa. Spotkanie to było ważnym elementem konsultacji  dotyczących przygotowywanego stanowiska Polski w tej kwestii.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Odzież służbowa dla transportu publicznego

Pod patronatem między innymi Urzędu Zamówień Publicznych, Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego , Urzędu Transportu Kolejowego i naszej Federacji odbyła się Konferencja Odzież Służbowa dla Transportu Publicznego . Konferencja była okazją do zaprezentowania możliwości ofertowych przedsiębiorstw przemysłu tekstylno-odzieżowego na potrzeby mundurowe dla pracowników transportu publicznego. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznać się z procesem technologicznym produkcji wyrobów tekstylnych w zakładach przemysłu wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie .Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami  przemysłu włókienniczego otwiera nowe możliwości dla naszych firm pod kątem potrzeb wielu przedsiębiorstw  operujących w sektorze transportu publicznego . Różnorodność oczekiwań zarówno po stronie zamawiających usługi publiczne jak i po stronie naszych przedsiębiorstw, zbiega się z pracami nad nowelizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych , którą referowali przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Przewodniczący naszej Federacji Zbigniew Kaniewski jako członek doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali , że najniższa cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem wyboru oferty , ale przede wszystkim jakość, terminowość dostawy i przestrzeganie prawa pracy .Nowelizowana Ustawa o Zamówieniach Publicznych powinna sprzyjać tym tendencjom  , co będzie z korzyścią dla stabilizacji działalności przedsiębiorstw tekstylno –odzieżowych i zatrudnionych w nich pracowników . 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Krajowa Rada Federacji
w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju
SANATORIUM WŁÓKNIARZ - Sanatorium  - sanatoria.org
W styczniu br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Federacji w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju .Członkowie Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej, a także część pracowników sanatorium zostali szczegółowo zapoznani przez Dyrekcję sanatorium z historią powstania obiektu , jego poszczególnymi etapami rozbudowy oraz planami na najbliższą przyszłość . Uczestnicy posiedzenia  mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń , z których korzystają kuracjusze – zarówno pomieszczeń hotelowych jak i rehabilitacyjno-leczniczych. Zapoznali się także z funkcjonowaniem wielu urządzeń medycznych  służących potrzebom leczniczym kuracjuszy .Uczestnicy posiedzenia obejrzeli  też  całą infrastrukturą techniczną  niezbędną do funkcjonowania sanatorium . Członkowie władz statutowych Federacji mieli okazję w celach porównawczych zapoznać się z funkcjonowaniem dwóch innych obiektów sanatoryjnych w Busku. Niezależnie od ogromu prac , który został wykonany w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju szybko rosnąca konkurencja na rynku uzdrowiskowym narzucać będzie potrzebę kontynuowania w naszym sanatorium dalszych prac inwestycyjno-remontowych zwłaszcza w części leczniczej , mającej na celu podnoszenie standardu usług leczniczych i hotelowych dla kuracjuszy. Dotychczasowa działalność zarówno Dyrekcji jak i pracowników w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju została wysoko oceniona przez organy statutowe Federacji . Obecni podczas posiedzenia pracownicy sanatorium brali udział w dyskusji i zadawali pytania dotyczące zarówno funkcjonowania sanatorium ”Włókniarz” jak i bieżącej działalności Federacji .
Podczas posiedzenia  omówione też zostały problemy bieżącej pracy OPZZ I Federacji , ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dialogu społecznego i jego nowej formuły  prawnej. Związki zawodowe przywiązują sporą wagę do powstałej Rady Dialogu Społecznego w kontekście realizacji szeregu postulatów związkowych , w tym zwłaszcza , zwiększenia dynamiki wzrostu najniższego wynagrodzenia , likwidacji tzw. umów śmieciowych , zwiększenia udziału klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , wprowadzenia systemu podatkowego , zmniejszającego dysproporcje między najbiedniejszymi  a najbogatszymi obywatelami , skutecznej walki z nieuczciwą konkurencją. Przedstawiciele naszego środowiska związkowego będą aktywnie uczestniczyć na różnych szczeblach wspomnianego dialogu społecznego w duchu realizacji naszych postulatów związkowych .

Więcej