Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

Co  z zamówieniami publicznymi?

W dniu 25.02.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego .W posiedzeniu Zespołu wziął udział Zbigniew Kaniewski, który reprezentował nie tylko Federację NSZZ  Przemysłu Lekkiego, ale także OPZZ. Zespół począwszy od tego posiedzenia rozpoczął prace przygotowawcze związane z potrzebą gruntownej nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,która zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej , w tym również naszej Federacji, ma mieć na celu uporządkowanie rynku zamówień publicznych , pod kątem jego przejrzystości , czytelności  a także  bardziej stanowczego wdrażania tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych .Wprowadzanie tych rozwiązań poprzedzone będzie analizą sytuacji w zakresie zamówień publicznych w poszczególnych sektorach. Na pierwszy ogień wytypowany został sektor  zdrowia i opieki społecznej . Podczas wielowątkowej dyskusji z udziałem między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wskazywano  na potrzebę zmian w aktualnie obowiązujących przepisach oraz podjęcia wprowadzenia w tym resorcie tak zwanych dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych , którymi po ich przyjęciu kierowali by się wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych funkcjonujących w tym sektorze .Praktyki te powinny zawierać również niezbędne wskazania  co do potrzeby większego niż do tej pory uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , w tym zwłaszcza przestrzegania Kodeksu pracy, a szczególnie umów o pracę w podmiotach realizujących te zamówienia.

Ważnym elementem posiedzenia Zespołu były tak zwane zamówienia in-house, które w skrócie rzecz ujmując są zamówieniami , przy których udzielaniu nie ma obowiązku ogłaszania przetargu  , a w tym także , co szczególnie jest ważne dla związków zawodowych , nie ma obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o prace .

Z inicjatywą wprowadzenia zamówień  in-house wyszła strona rządowa, pomimo wcześniejszych protestów, zarówno pracodawców jak i związków zawodowych. Strona pracodawców i związków zawodowych na posiedzeniu tego Zespołu po wnikliwym przeanalizowaniu tego problemu i   wielowątkowej dyskusji ponownie opowiedziała się za niewprowadzaniem tak zwanej instytucji in-house  do obecnie nowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych . Strona społeczna uznała potrzebę dogłębnej i eksperckiej analizy zamówień in-house w kontekście całego rynku zamówień publicznych .Zagadnienie to może mieć również w przyszłości poważne znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego  w kontekście ograniczenia dostępności naszych firm do zmniejszonego rynku zamówień publicznych,  w przypadku wprowadzenia zamówień in-house. Podczas posiedzenia  Zespołu Zbigniew Kaniewski wielokrotnie zwracał uwagę na niebezpieczeństwo w  przypadku wprowadzenia zamówień in-house na znaczne ograniczenie rynku zamówień publicznych , a tym samym pomniejszenia roli w  tych zamówieniach  tzw. klauzul społecznych , w tym przestrzegania Kodeksu pracy i uprawnień socjalnych pracowników w podmiotach gospodarczych  zabiegających o zamówienia publiczne.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Polski Kongres Gospodarczy
 
 
 
 

Dnia 27 stycznia 2016r. miał miejsce Polski Kongres Gospodarczy zorganizowany przez Pracodawców RP . W Kongresie oprócz  pracodawców uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim ,  związków zawodowych, organizacji gospodarczych , świata nauki itp. Podczas Kongresu, oprócz głównego tematu związanego z koniecznością odbiurokratyzowania gospodarki, zaprezentowane zostały oceny eksperckie dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej, kierunków zmian proponowanych przez obecną ekipę rządzącą i wpływu tych zmian na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach następnych .Z pozytywnym odzewem spotkało się wystąpienie Wicepremiera Morawieckiego, który duży nacisk kładł na potrzebę prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy rządem , pracodawcami i związkami zawodowymi w poszukiwaniu rozwiązań mających wzmacniać rozwój gospodarczy w naszym kraju . W ocenie ekspertów bieżąca jednak działalność   rządu wywołuje szereg negatywnych zjawisk , które w kolejnych latach mogą powodować pogorszenie się konkurencyjności naszej gospodarki wynikającej między innymi :

 • Z wysokiego poziomu długu publicznego
 • Osłabiania się pozycji polskiego złotego
 • Deprecjonowania sytemu bankowego
 • Rosnącego pierwotnego deficytu strukturalnego  państwa ,stanowiącego istotne zagrożenie dla finansów naszego kraju  w następnych latach
 • Braku jasnej wizji polityki energetycznej państwa
 • Źle funkcjonującymi zamówieniami publicznymi
 • Problematycznymi możliwościami sfinansowania obietnic rządu  w latach następnych                
   
W opinii przedsiębiorców z naszej branży  obecnych na  konferencji w/w tendencje ekonomiczne mogą mieć istotny  negatywny wpływ dla dalszego funkcjonowania części przedsiębiorstw przemysłu lekkiego w latach następnych. Podczas konferencji    pracowały trzy zespoły programowe , w tym zespół do spraw zamówień publicznych, w pracach którego brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Rząd przedłożył propozycje zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych , zgodnie z dyrektywami unijnymi  Propozycje tych zmian wzbudzały wiele zastrzeżeń , w tym również te zmiany które dotyczyły wzmocnienia klauzul społecznych w proponowanych zmianach ustawowych . Zbigniew Kaniewski w sposób zdecydowany opowiedział się w swoim wystąpieniu za wdrażaniem klauzul społecznych w nowym Prawie Zamówień Publicznych , w tym przestrzegania zasady umowy o pracę przy realizacji  przez wykonawcę  zamówień publicznych . Zbigniew Kaniewski podkreślił przy tym , że jest to wspólne stanowisko wszystkich partnerów pracujących w ramach doraźnego zespołu do spraw zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.    
  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg
Związki Zawodowe na temat „Pakietu Klimatycznego”

Na wniosek Rady Koordynacyjnej IndustriAll  odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie z przedstawicielami rządu na czele z Pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej ministrem Pawłem Sałkiem .    Spotkanie dotyczyło między innymi zmiany dyrektywy unijnej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej. Spotkanie przerodziło się w dyskusję o całej polityce dotyczącej  tzw. „Pakietu Klimatycznego” dyskutowanego w krajach Unii Europejskiej oraz będącego przedmiotem prac ostatniej konferencji klimatycznej w Paryżu . Podczas dyskusji związkowcy , w tym również Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski wskazywali na zbyt ambitne plany wdrażania w krajach Unii Europejskiej zaleceń wynikających z tzw. „Pakietu Klimatycznego” . Realizacja tych zaleceń zdaniem związkowców może być nie do udźwignięcia przez polską gospodarkę , ze względu na jej wysokie koszty , co w przypadku części przedsiębiorstw może oznaczać ich całkowitą likwidacje, a w stosunku do części pogorszenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych , grożącego w przyszłości zwolnieniami pracowniczymi . Zbigniew Kaniewski wskazywał na to, ze przy niskiej rentowności sektora przemysłu tekstylno-odzieżowego , może nastąpić gwałtowne pogorszenie konkurencyjności naszych firm. Biorąc pod uwagę powyższe Zbigniew Kaniewski zaproponował , aby sprawa tzw. „Pakietu Klimatycznego” ze względu na jej fundamentalne znaczenie  dla przyszłości polskiej gospodarki ,  była przedmiotem prac  i wypracowaniem  wspólnego poglądu Rady Dialogu Społecznego w celu uzgodnienia stanowiska Polski w powyższej sprawie i reprezentowania go na forum międzynarodowym, w tym Komisji Europejskiej .Stanowisko to powinno odzwierciedlać wdrażanie tzw. „Pakietu Klimatycznego” , tylko w tym zakresie w jakim udźwignąć jest w stanie polska gospodarka , która powinna mieć szansę unowocześniania swojej struktury , systematycznego rozwoju i poprawiania konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. W  dużej części z poglądami zaprezentowanymi przez związkowców zgodziła się strona rządowa. Spotkanie to było ważnym elementem konsultacji  dotyczących przygotowywanego stanowiska Polski w tej kwestii.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Odzież służbowa dla transportu publicznego

Pod patronatem między innymi Urzędu Zamówień Publicznych, Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego , Urzędu Transportu Kolejowego i naszej Federacji odbyła się Konferencja Odzież Służbowa dla Transportu Publicznego . Konferencja była okazją do zaprezentowania możliwości ofertowych przedsiębiorstw przemysłu tekstylno-odzieżowego na potrzeby mundurowe dla pracowników transportu publicznego. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznać się z procesem technologicznym produkcji wyrobów tekstylnych w zakładach przemysłu wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie .Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami  przemysłu włókienniczego otwiera nowe możliwości dla naszych firm pod kątem potrzeb wielu przedsiębiorstw  operujących w sektorze transportu publicznego . Różnorodność oczekiwań zarówno po stronie zamawiających usługi publiczne jak i po stronie naszych przedsiębiorstw, zbiega się z pracami nad nowelizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych , którą referowali przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Przewodniczący naszej Federacji Zbigniew Kaniewski jako członek doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali , że najniższa cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem wyboru oferty , ale przede wszystkim jakość, terminowość dostawy i przestrzeganie prawa pracy .Nowelizowana Ustawa o Zamówieniach Publicznych powinna sprzyjać tym tendencjom  , co będzie z korzyścią dla stabilizacji działalności przedsiębiorstw tekstylno –odzieżowych i zatrudnionych w nich pracowników . 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Krajowa Rada Federacji
w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju
SANATORIUM WŁÓKNIARZ - Sanatorium - sanatoria.org
W styczniu br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Federacji w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju .Członkowie Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej, a także część pracowników sanatorium zostali szczegółowo zapoznani przez Dyrekcję sanatorium z historią powstania obiektu , jego poszczególnymi etapami rozbudowy oraz planami na najbliższą przyszłość . Uczestnicy posiedzenia  mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń , z których korzystają kuracjusze – zarówno pomieszczeń hotelowych jak i rehabilitacyjno-leczniczych. Zapoznali się także z funkcjonowaniem wielu urządzeń medycznych  służących potrzebom leczniczym kuracjuszy .Uczestnicy posiedzenia obejrzeli  też  całą infrastrukturą techniczną  niezbędną do funkcjonowania sanatorium . Członkowie władz statutowych Federacji mieli okazję w celach porównawczych zapoznać się z funkcjonowaniem dwóch innych obiektów sanatoryjnych w Busku. Niezależnie od ogromu prac , który został wykonany w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju szybko rosnąca konkurencja na rynku uzdrowiskowym narzucać będzie potrzebę kontynuowania w naszym sanatorium dalszych prac inwestycyjno-remontowych zwłaszcza w części leczniczej , mającej na celu podnoszenie standardu usług leczniczych i hotelowych dla kuracjuszy. Dotychczasowa działalność zarówno Dyrekcji jak i pracowników w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju została wysoko oceniona przez organy statutowe Federacji . Obecni podczas posiedzenia pracownicy sanatorium brali udział w dyskusji i zadawali pytania dotyczące zarówno funkcjonowania sanatorium ”Włókniarz” jak i bieżącej działalności Federacji .
Podczas posiedzenia  omówione też zostały problemy bieżącej pracy OPZZ I Federacji , ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dialogu społecznego i jego nowej formuły  prawnej. Związki zawodowe przywiązują sporą wagę do powstałej Rady Dialogu Społecznego w kontekście realizacji szeregu postulatów związkowych , w tym zwłaszcza , zwiększenia dynamiki wzrostu najniższego wynagrodzenia , likwidacji tzw. umów śmieciowych , zwiększenia udziału klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , wprowadzenia systemu podatkowego , zmniejszającego dysproporcje między najbiedniejszymi  a najbogatszymi obywatelami , skutecznej walki z nieuczciwą konkurencją. Przedstawiciele naszego środowiska związkowego będą aktywnie uczestniczyć na różnych szczeblach wspomnianego dialogu społecznego w duchu realizacji naszych postulatów związkowych .

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

W styczniu bieżącego roku odbyło się pierwsze ,w ramach nowej formuły Rady Dialogu Społecznego  ,posiedzenie doraźnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych . W posiedzeniu Zespołu wzięli udział przedstawiciele rządu, pracodawców  i central związkowych . Z ramienia OPZZ w posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski . Zespół  zapoznał się z propozycjami zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych, które muszą być wprowadzone w życie najpóźniej do 18 kwietnia br . zgodnie z dyrektywami unijnymi  przyjętymi jeszcze w 2014 r. Niezależnie od tego zespół pozytywnie zarekomendował oczekiwane od dawna również i przez przedsiębiorców przemysłu tekstylnego bardziej stanowcze przepisy dotyczące tzw. klauzul społecznych , a w tym zwłaszcza wzmocnienie kryteriów poza cenowych i zatrudniania pracowników na umowę o pracę przy realizacji zamówień publicznych . Poprawić to powinno w przyszłości pozycję konkurencyjną naszych przedsiębiorstw , które będą przestrzegać Kodeks pracy , bezpieczeństwo pracowników oraz jakość realizowanych usług w ramach zamówień publicznych . Dotychczasowe bowiem praktyki w tym zakresie stosowane niejednokrotnie przez gestorów zamówień publicznych powodowały , że gestorzy wybierali oferty z najniższą ceną  , co działo się kosztem uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy i niejednokrotnie kosztem jakości oferowanych usług. Na problemy te zwracał uwagę podczas posiedzenia Zespołu  Zbigniew Kaniewski , który podkreślał dużą rozbieżność pomiędzy możliwościami jakie daje ustawa o zamówieniach publicznych , w kwestii tzw. klauzul społecznych , a bieżącą rzeczywistością .Problemy  związane z bieżącą realizacją ustawy o zamówieniach publicznych będą na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego przedmiotem dalszych prac zespołu .

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

             POSTULATY  ZWIĄZKOWE  A  PROGRAM  PRAWA  i  SPRAWIEDLIWOŚCI


Podczas swojego  ostatniego posiedzenia Prezydium OPZZ podjęło  na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego postanowienie o przygotowaniu materiału informacyjnego , wskazującego na dużą zbieżność między częścią programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości a postulatami OPZZ. Postulaty OPZZ zawierają część elementów programowych naszej Federacji .W przygotowanym  przez OPZZ materiałem  informacyjnym , który zamieszczamy poniżej odnajdujemy cały szereg postulatów ,których realizacją zainteresowana jest nasza branża . Materiał ten będziemy wykorzystywać w naszej bieżącej działalności , zarówno we współdziałaniu z OPZZ , rządem jak i parlamentarzystami  Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcamy  nasze zakładowe organizacje związkowe do skorzystania z poniższego materiału .
                                              Jan Guz pisze do Beaty Szydło  
 


Szanowna Pani Premier.
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych gratuluje Pani objęcia funkcji Premiera Rządu RP.
W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości odnajdujemy szereg postulatów OPZZ. Liczymy, że w ciągu najbliższych miesięcy nowy rząd przejdzie do ich realizacji. Deklarujemy w tym zakresie współpracę i współdziałanie.
 
Poniżej zwracamy uwagę na kluczowe  propozycje, które są zbliżone lub tożsame z postulatami OPZZ zawartymi w programie „Godna praca".
 
W zakresie emerytur - skrócenie wieku emerytalnego.
Blisko sześć lat temu OPZZ złożył w Sejmie projekt obywatelski dodatkowego rozwiązania umożliwiającego wcześniejsze przejście na emeryturę w zależności od stażu ubezpieczeniowego – 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn.
 
W zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Pobudzanie popytu wewnętrznego poprzez wzrost wynagrodzeń.
Wprowadzenie zasady, że płaca minimalna nie może być niższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
Likwidacja przepisu pozwalającego wypłacać osobom po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej.
 
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej niezależnie od formy zatrudnienia. Propozycja OPZZ – 15 zł.
 
W zakresie polityki rodzinnej.
Inwestycje w rodzinę, powszechny dodatek rodzinny. Dodatek rodzinny w kwocie 500 złotych na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie dostępności do przedszkoli, wprowadzenie medycyny szkolnej.
 
W zakresie polityki podatkowej.
Obniżenie podatków dla najuboższych poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie trzeciej wyższej stawki podatkowej dla najbogatszych. Dodatkowo OPZZ postuluje zmniejszenie stawek PIT dla najbiedniejszych oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Powrót do niższych stawek podatku VAT, w tym wprowadzenie zerowej stawki na ubranka dziecięce.
Ustanowienie podatku od instytucji finansowych.
 
W zakresie polityki gospodarczej.
Rozbudowa sieci transportowej, w tym dróg zwiększenie nakładów na kolejnictwo. Odbudowa gospodarki morskiej.
Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego i pozostawienie w rękach Skarbu Państwa spółek o znaczeniu strategicznym.
Zmiany w systemie zamówień publicznych.
Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego.
Maksymalnie efektywne wykorzystywanie węgla, jako podstawowego surowca energetycznego.
Wsparcie proinnowacyjne inwestycji.
 
W zakresie prawa pracy.
Deklaracja podjęcia działań w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. Ograniczenie liczby i czasu trwania takich umów.
Jednolite zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na rodzaj umowy.
Przywrócenie poprzednich zasad rozliczania czasu pracy (chodzi tu głównie o likwidację 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego).
Wprowadzenie zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę na piśmie przed przystąpieniem do pracy
Ograniczenie liczby wyjątków dopuszczających pracę w niedziele i święta.
Utrzymanie ochrony przed zwolnieniem z pracy na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Zmiana zasady funkcjonowania i zatrudniania przez Agencje Pracy Tymczasowej, tak aby nie były źródłem omijania prawa pracy.
Wprowadzenie przepisów gwarantujących ochronę wypłaty wynagrodzeń pracownikom;
Usprawnienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Sądów Pracy.
 
W zakresie ochrony zdrowia.
Krótsze kolejki, lepsza dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Tańsze i dostępne leki refundowane.
Podniesienie rangi zawodu pracowników ochrony zdrowia (wynagrodzenia i warunki pracy).
Wyzwania demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem.
 
Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji politycznej, realizacja w/w obietnic będzie się odbywała z poszanowaniem zasad dialogu społecznego i bezkolizyjnej współpracy politycznej w Parlamencie.
Deklaruję wolę dyskusji i współdziałania na rzecz dobrych zmian dla pracowników i społeczeństwa, licząc na spotkanie z Panią Premier w możliwie szybkim czasie.
Łączę wyrazy szacunku,

/- / J   a   n        G  u  z
Przewodniczący OPZZ
  
 Warszawa 16.11.2015 r.
 
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg                        W trosce o bezpieczne warunki pracy


                W Łodzi 18 listopada br.  odbyło się coroczne,  duże spotkanie organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , związane z ogłoszeniem wyników konkursów i różnorodnych inicjatyw  Okręgowej Inspekcji Pracy , mające na celu pobudzanie kolejnych inicjatyw popularyzujących przestrzeganie niezbędnych przepisów i norm związanych z zapewnieniem przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy. Inicjatywy te spotykają się z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców , o czym świadczyła duża ilość firm biorących udział w szeroko rozumianej akcji promującej bezpieczną pracę . W ubiegłym roku na naszej stronie internetowej zachęcaliśmy też do udziału w tym przedsięwzięciu , zarówno nasze przedsiębiorstwa jak i organizacje związkowe . Miło nam poinformować , że w konkursie na najlepszego społecznego inspektora pracy po raz kolejny brał udział Społeczny Inspektor Pracy z „ARIADNY” Pan  Gurdek Ryszard , który został wyróżniony za szczególnie dobre osiągnięcia jako Społeczny Inspektor Pracy . W  konferencji uczestniczył Przewodniczący Zbigniew Kaniewski , który w swoim wystąpieniu podkreślał dobrą współpracę pomiędzy naszą Federacją a Państwową Inspekcją Pracy na rzecz przestrzegania prawa pracy i warunków bezpiecznej pracy. Uczestnicy obrad uzyskali też informację ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwości uzyskania dotacji z ZUS w przypadku podejmowania działań , mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Szerszą informację w tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg
 

Rozmowy z pracodawcami

 

            W siedzibie Federacji odbyło się spotkanie Przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z Pawłem Tkaczykiem , członkiem Zarządu  Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego . Podczas spotkania omówiono tematykę dwustronnej współpracy na najbliższe miesiące dotyczącej między innymi przestrzegania Kodeksu pracy, nie zatrudniania pracowników na tak zwane umowy śmieciowe , a także podejmowania bieżących inicjatyw związanych z przygotowaniami przez gestorów zamówień publicznych, ich praktycznych zamierzeń w związku ze zbliżającym się nowym rokiem budżetowym 2016 .Omówiono też potrzebę podjęcia niezbędnych działań o charakterze organizacyjnym , które będą niezbędne zwłaszcza z punktu widzenia Związków Pracodawców , w celu uruchomienia funkcjonowania Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Rozmówcy  w związku z powyższym zgodzili się co do tego , aby w możliwie najbliższym czasie odbyć wspólne spotkanie wszystkich związków pracodawców  i związków zawodowych funkcjonujących w przemyśle lekkim. Spotkanie to miałoby na celu  omówienie przyszłego kształtu funkcjonowania Zespołu Trójstronnego

 

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


         Z prac Prezydium Federacji

 • Prezydium Federacji w swojej działalności  podkreśla  , zarówno w rozmowach z pracodawcami, jak i na różnych konferencjach gospodarczych potrzebę kontynuowania działań mających na celu ograniczanie nieuczciwej konkurencji, która jest jedną z fundamentalnych przyczyn ograniczania możliwości rozwojowych  poszczególnych przedsiębiorstw , hamowania  wzrostu płac,  i zmniejszania nakładów w nowe technologie . Sytuacja ta z jednej strony skutkuje  niskim  poziomem zarobków naszej branży, a z drugiej zmusza do podejmowania, wspólnie z OPZZ, systematycznych zabiegów o podnoszenie najniższego wynagrodzenia , które dla części pracowników przemysłu lekkiego jest często  jednym sposobem corocznego podnoszenia ich niskich wynagrodzeń . Z tych też między innymi powodów , płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 100zł do wysokości  1850 zł.
 • Prezydium Federacji w związku z ciągle pojawiającymi się sygnałami o próbach cofnięcia dotychczasowych uprawnień związkom zawodowym współpracuje z OPZZ  , aby w ramach nowej formuły dialogu społecznego nie dopuścić do dalszego ograniczania uprawnień związków zawodowych .
 • Prezydium Federacji aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach zarówno w ramach OPZZ, jak i IndustriAll na rzecz systematycznego ograniczania tak zwanych umów śmieciowych. W tym zakresie między innymi  promujemy tych pracodawców, którzy w naszym przemyśle odchodzą o tego rodzaju umów .Skutki tego rodzaju działalności są pozytywne , gdyż w coraz większej części przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , tam gdzie funkcjonują nasze związki zawodowe, tego rodzaju umów jest coraz mniej, lub w ogóle nie występują .

Łódź dn.17.11.2015 r.

Więcej