Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Czy jeszcze będziemy szyć mundury?


Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

    13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.


 

Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego


Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Co z zamówieniami publicznymi ?

 

Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


 
Europejskie Związki Zawodowe w „Pakiecie klimatycznym „
 


W dniu 5 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach międzynarodowa Konferencja na temat skutków wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. „pakietu klimatycznego” proponowanego przez Komisję Europejską , a dotyczącego między innymi znacznego ograniczania w latach następnych emisji CO 2 . Obszerne materiały w tej sprawie podczas niezwykle burzliwych obrad, przedstawione zostały przez związkowców trzech central związkowych OPZZ, Solidarności  i Forum, a także przedstawicieli pracodawców reprezentujących krajowe górnictwo i hutnictwo . Z przedstawionych  materiałów  jasno wynika , że wdrożenie proponowanego przez Komisję Europejską znacznego ograniczenia emisji CO 2 w przypadku Polski , a zwłaszcza Regionu Śląskiego, związane będzie ze znacznym podniesieniem ceny energii , utratą wielu miejsc pracy , pogorszeniem konkurencyjności wielu przedsiębiorstw, a nawet całkowitą likwidacją części firm. Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski przedstawił stanowisko całego środowiska przemysłu lekkiego /pracodawców i związków zawodowych /, w którym wskazał na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , w przypadku znacznego wzrostu ceny energii , co w konsekwencji może prowadzić do zwolnień pracowników . W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę  podejmowania przez Polskę działań zmierzających do dalszego ograniczania emisji CO 2, ale tylko w takim zakresie w jakim jest w stanie udźwignąć polska gospodarka,  bez potrzeby zwalniania z tego powodu pracowników. Apelował też o to , aby Unia Europejska wspierała swoimi środkami niezbędne działania innowacyjne w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie emisji CO 2 , a nie tylko w drastyczny sposób egzekwowała swoje propozycje bez wyraźnego wsparcia  takich działań w realnej gospodarce .
Konferencje takie odbywać się będą w innych krajach , szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych , a wnioski z niej wynikające będą zawarte w ostatecznym materiale, który zostanie przyjęty przez Europejską Konferencję Związków Zawodowych w październiku 2016 r.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 r. Sejm RP na apel między innymi Międzynarodowej Organizacji Pracy proklamował swoją uchwałą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od wielu lat ruch związkowy na całym świecie obchodzi 28 kwietnia jako Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy . Obchody Dnia Bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. Dzień ten stanowi okazję do organizowania kampanii upowszechniającej wiedzę o problematyce zdrowej i bezpiecznej pracy , nowych zagrożeniach zawodowych i tym podobne. W związku z powyższym zachęcamy koleżanki i kolegów do wykorzystania  przez wasze organizacje związkowe  stosownych materiałów w powyższej sprawie zamieszczonych na stronie OPZZ  w popularyzowaniu w  waszych zakładach zdrowej i bezpiecznej pracy.

Prezydium Federacji NSZZ PL


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpgKadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody

W dniu 21.04.2016 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona kształceniu kadr  dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody organizowana przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich . W konferencji  wzięli udział  przedsiębiorcy z naszej branży,  przedstawiciele rządu ,  władz oświatowych , uczelni , organizacji gospodarczych i związku pracodawców .W spotkaniu brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski, jako współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Podczas konferencji wymieniano się doświadczeniami i oczekiwaniami w zakresie zapotrzebowania na kadry  dla potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym sektorze . Wiele miejsca poświęcono na zgłaszaniu inicjatyw mających na celu zachęcanie młodzieży do uczenia się zawodów potrzebnych dla naszego przemysłu .Wnioski wynikające z wielowątkowej dyskusji posłużą do dalszej aktywnej pracy na rzecz poprawy kształcenia kadr, pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przemysłu  na konkretnych pracowników . Materiał z tej konferencji będzie przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego z udziałem zainteresowanych ministerstw i władz oświatowych. 

Więcej
artykuly/art185/szkolenie-arturc3b3wek.jpeg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji


Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 7.04.2016r
 
  

W dniu 7.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji .Posiedzenie  dotyczyło omówienia najważniejszych spraw związanych z bieżącą działalnością naszej Federacji i OPZZ. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej


 

 

 

 

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej

 

 


W dniu 10.03.2016 r. odbyło się między innymi na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa

W dniu 8.03.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Włókienników Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli związków  pracodawców z sektora włókienniczego , organizacji gospodarczych i uczelni w celu dokonania aktualnej oceny przemysłu lekkiego , perspektyw jego rozwoju , zwłaszcza pod kątem  wykorzystania środków unijnych w ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych , które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości wielu przedsiębiorstw naszej branży będzie związane również z potrzebą zatrudniania wykwalifikowanych kadr . Podczas spotkania poświęcono wiele uwagi zmierzających do podjęcia przez wszystkie zainteresowane środowiska w naszej branży  zgodnego współdziałania na rzecz promocji nowych technologii, które będą zmieniać dotychczasowy wizerunek przemysłu włókienniczego i na tym tle poszukiwania kadr , które sprostałyby nowym wyzwaniom .Spotkanie to było pierwszym etapem przygotowań naszego środowiska do ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody – Potrzebne od zaraz”, które odbędzie się 26.04.2016 r. w Łodzi . Podczas konferencji  z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych , przewiduje się podjęcie skoordynowanych działań w skali kraju , mających na celu bardziej skuteczne niż do tej pory poszukiwanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. W toku dyskusji Zbigniew Kaniewski zwracał uwagę , aby zachęcając przyszłych pracowników do podjęcia pracy w naszym sektorze , mieć na uwadze systematyczne podnoszenie wynagrodzeń, przestrzeganie Kodeksu pracy, poprawę warunków pracy, a także potrzebę skoordynowania wysiłków finansowych państwa  z oczekiwaniami przedsiębiorstw pod kątem  takiego doboru programów nauczania i niezbędnych praktyk w przedsiębiorstwach , które byłyby zgodne z potrzebami  firm na konkretnych  fachowców .


Więcej