Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego


Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Co z zamówieniami publicznymi ?

 

Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


 
Europejskie Związki Zawodowe w „Pakiecie klimatycznym „
 


W dniu 5 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach międzynarodowa Konferencja na temat skutków wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. „pakietu klimatycznego” proponowanego przez Komisję Europejską , a dotyczącego między innymi znacznego ograniczania w latach następnych emisji CO 2 . Obszerne materiały w tej sprawie podczas niezwykle burzliwych obrad, przedstawione zostały przez związkowców trzech central związkowych OPZZ, Solidarności  i Forum, a także przedstawicieli pracodawców reprezentujących krajowe górnictwo i hutnictwo . Z przedstawionych  materiałów  jasno wynika , że wdrożenie proponowanego przez Komisję Europejską znacznego ograniczenia emisji CO 2 w przypadku Polski , a zwłaszcza Regionu Śląskiego, związane będzie ze znacznym podniesieniem ceny energii , utratą wielu miejsc pracy , pogorszeniem konkurencyjności wielu przedsiębiorstw, a nawet całkowitą likwidacją części firm. Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski przedstawił stanowisko całego środowiska przemysłu lekkiego /pracodawców i związków zawodowych /, w którym wskazał na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , w przypadku znacznego wzrostu ceny energii , co w konsekwencji może prowadzić do zwolnień pracowników . W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę  podejmowania przez Polskę działań zmierzających do dalszego ograniczania emisji CO 2, ale tylko w takim zakresie w jakim jest w stanie udźwignąć polska gospodarka,  bez potrzeby zwalniania z tego powodu pracowników. Apelował też o to , aby Unia Europejska wspierała swoimi środkami niezbędne działania innowacyjne w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie emisji CO 2 , a nie tylko w drastyczny sposób egzekwowała swoje propozycje bez wyraźnego wsparcia  takich działań w realnej gospodarce .
Konferencje takie odbywać się będą w innych krajach , szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych , a wnioski z niej wynikające będą zawarte w ostatecznym materiale, który zostanie przyjęty przez Europejską Konferencję Związków Zawodowych w październiku 2016 r.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 r. Sejm RP na apel między innymi Międzynarodowej Organizacji Pracy proklamował swoją uchwałą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od wielu lat ruch związkowy na całym świecie obchodzi 28 kwietnia jako Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy . Obchody Dnia Bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. Dzień ten stanowi okazję do organizowania kampanii upowszechniającej wiedzę o problematyce zdrowej i bezpiecznej pracy , nowych zagrożeniach zawodowych i tym podobne. W związku z powyższym zachęcamy koleżanki i kolegów do wykorzystania  przez wasze organizacje związkowe  stosownych materiałów w powyższej sprawie zamieszczonych na stronie OPZZ  w popularyzowaniu w  waszych zakładach zdrowej i bezpiecznej pracy.

Prezydium Federacji NSZZ PL


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpgKadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody

W dniu 21.04.2016 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona kształceniu kadr  dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody organizowana przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich . W konferencji  wzięli udział  przedsiębiorcy z naszej branży,  przedstawiciele rządu ,  władz oświatowych , uczelni , organizacji gospodarczych i związku pracodawców .W spotkaniu brał udział Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski, jako współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Podczas konferencji wymieniano się doświadczeniami i oczekiwaniami w zakresie zapotrzebowania na kadry  dla potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym sektorze . Wiele miejsca poświęcono na zgłaszaniu inicjatyw mających na celu zachęcanie młodzieży do uczenia się zawodów potrzebnych dla naszego przemysłu .Wnioski wynikające z wielowątkowej dyskusji posłużą do dalszej aktywnej pracy na rzecz poprawy kształcenia kadr, pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przemysłu  na konkretnych pracowników . Materiał z tej konferencji będzie przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego z udziałem zainteresowanych ministerstw i władz oświatowych. 

Więcej
artykuly/art185/szkolenie-arturc3b3wek.jpeg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji


Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 7.04.2016r
 
  

W dniu 7.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji .Posiedzenie  dotyczyło omówienia najważniejszych spraw związanych z bieżącą działalnością naszej Federacji i OPZZ. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej


 

 

 

 

Zamówienia publiczne w resorcie Obrony Narodowej

 

 


W dniu 10.03.2016 r. odbyło się między innymi na wniosek Zbigniewa Kaniewskiego posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa

W dniu 8.03.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Włókienników Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli związków  pracodawców z sektora włókienniczego , organizacji gospodarczych i uczelni w celu dokonania aktualnej oceny przemysłu lekkiego , perspektyw jego rozwoju , zwłaszcza pod kątem  wykorzystania środków unijnych w ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski .Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych , które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości wielu przedsiębiorstw naszej branży będzie związane również z potrzebą zatrudniania wykwalifikowanych kadr . Podczas spotkania poświęcono wiele uwagi zmierzających do podjęcia przez wszystkie zainteresowane środowiska w naszej branży  zgodnego współdziałania na rzecz promocji nowych technologii, które będą zmieniać dotychczasowy wizerunek przemysłu włókienniczego i na tym tle poszukiwania kadr , które sprostałyby nowym wyzwaniom .Spotkanie to było pierwszym etapem przygotowań naszego środowiska do ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Kadry dla innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody – Potrzebne od zaraz”, które odbędzie się 26.04.2016 r. w Łodzi . Podczas konferencji  z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych , przewiduje się podjęcie skoordynowanych działań w skali kraju , mających na celu bardziej skuteczne niż do tej pory poszukiwanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. W toku dyskusji Zbigniew Kaniewski zwracał uwagę , aby zachęcając przyszłych pracowników do podjęcia pracy w naszym sektorze , mieć na uwadze systematyczne podnoszenie wynagrodzeń, przestrzeganie Kodeksu pracy, poprawę warunków pracy, a także potrzebę skoordynowania wysiłków finansowych państwa  z oczekiwaniami przedsiębiorstw pod kątem  takiego doboru programów nauczania i niezbędnych praktyk w przedsiębiorstwach , które byłyby zgodne z potrzebami  firm na konkretnych  fachowców .


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

Spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

W dniu 2 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego  Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha z Przewodniczącym Federacji Zbigniewem Kaniewskim i przedstawicielami Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego na czele z członkiem Zarządu Pawłem Tkaczykiem .Przedstawiciele naszego środowiska zapoznali Przewodniczącego Sejmowej Komisji z aktualną oceną stanu realizacji zamówień publicznych w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Wskazano na szereg nieprawidłowości przy realizacji tych zamówień , których  efekty  prowadziły w części przypadków do eliminowania krajowych producentów na rzecz producentów z Chin lub Bangladeszu . Taka sytuacja  była możliwa w wyniku nieprecyzyjnych zapisów zawartych w ofertach gestorów zamówień publicznych kierowanych do przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego. Przewodniczący komisji otrzymał stosowną dokumentację dotyczącą tej problematyki. Podczas spotkania wymieniono uwagi jak w praktyce powinna być realizowana ustawa o Zamówieniach Publicznych  w celu zapewnienia uczciwej konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości wyrobów oferowanych przez nasz przemysł i pełniejszym wdrażaniu klauzul społecznych, w tym przestrzegania umowy o pracę . Podczas spotkania uzgodniono pełną współprace przy nowelizowanej w najbliższym czasie Ustawie Prawo Zamówień Publicznych  , mającej na celu konieczność takiego doprecyzowania ofert w zamówieniach publicznych , które gwarantowałyby zapewnienie równej konkurencyjności producentom krajowym.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

Co  z zamówieniami publicznymi?

W dniu 25.02.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego .W posiedzeniu Zespołu wziął udział Zbigniew Kaniewski, który reprezentował nie tylko Federację NSZZ  Przemysłu Lekkiego, ale także OPZZ. Zespół począwszy od tego posiedzenia rozpoczął prace przygotowawcze związane z potrzebą gruntownej nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,która zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej , w tym również naszej Federacji, ma mieć na celu uporządkowanie rynku zamówień publicznych , pod kątem jego przejrzystości , czytelności  a także  bardziej stanowczego wdrażania tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych .Wprowadzanie tych rozwiązań poprzedzone będzie analizą sytuacji w zakresie zamówień publicznych w poszczególnych sektorach. Na pierwszy ogień wytypowany został sektor  zdrowia i opieki społecznej . Podczas wielowątkowej dyskusji z udziałem między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wskazywano  na potrzebę zmian w aktualnie obowiązujących przepisach oraz podjęcia wprowadzenia w tym resorcie tak zwanych dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych , którymi po ich przyjęciu kierowali by się wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych funkcjonujących w tym sektorze .Praktyki te powinny zawierać również niezbędne wskazania  co do potrzeby większego niż do tej pory uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych , w tym zwłaszcza przestrzegania Kodeksu pracy, a szczególnie umów o pracę w podmiotach realizujących te zamówienia.

Ważnym elementem posiedzenia Zespołu były tak zwane zamówienia in-house, które w skrócie rzecz ujmując są zamówieniami , przy których udzielaniu nie ma obowiązku ogłaszania przetargu  , a w tym także , co szczególnie jest ważne dla związków zawodowych , nie ma obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o prace .

Z inicjatywą wprowadzenia zamówień  in-house wyszła strona rządowa, pomimo wcześniejszych protestów, zarówno pracodawców jak i związków zawodowych. Strona pracodawców i związków zawodowych na posiedzeniu tego Zespołu po wnikliwym przeanalizowaniu tego problemu i   wielowątkowej dyskusji ponownie opowiedziała się za niewprowadzaniem tak zwanej instytucji in-house  do obecnie nowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych . Strona społeczna uznała potrzebę dogłębnej i eksperckiej analizy zamówień in-house w kontekście całego rynku zamówień publicznych .Zagadnienie to może mieć również w przyszłości poważne znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego  w kontekście ograniczenia dostępności naszych firm do zmniejszonego rynku zamówień publicznych,  w przypadku wprowadzenia zamówień in-house. Podczas posiedzenia  Zespołu Zbigniew Kaniewski wielokrotnie zwracał uwagę na niebezpieczeństwo w  przypadku wprowadzenia zamówień in-house na znaczne ograniczenie rynku zamówień publicznych , a tym samym pomniejszenia roli w  tych zamówieniach  tzw. klauzul społecznych , w tym przestrzegania Kodeksu pracy i uprawnień socjalnych pracowników w podmiotach gospodarczych  zabiegających o zamówienia publiczne.

Więcej