Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg                        W trosce o bezpieczne warunki pracy


                W Łodzi 18 listopada br.  odbyło się coroczne,  duże spotkanie organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , związane z ogłoszeniem wyników konkursów i różnorodnych inicjatyw  Okręgowej Inspekcji Pracy , mające na celu pobudzanie kolejnych inicjatyw popularyzujących przestrzeganie niezbędnych przepisów i norm związanych z zapewnieniem przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy. Inicjatywy te spotykają się z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców , o czym świadczyła duża ilość firm biorących udział w szeroko rozumianej akcji promującej bezpieczną pracę . W ubiegłym roku na naszej stronie internetowej zachęcaliśmy też do udziału w tym przedsięwzięciu , zarówno nasze przedsiębiorstwa jak i organizacje związkowe . Miło nam poinformować , że w konkursie na najlepszego społecznego inspektora pracy po raz kolejny brał udział Społeczny Inspektor Pracy z „ARIADNY” Pan  Gurdek Ryszard , który został wyróżniony za szczególnie dobre osiągnięcia jako Społeczny Inspektor Pracy . W  konferencji uczestniczył Przewodniczący Zbigniew Kaniewski , który w swoim wystąpieniu podkreślał dobrą współpracę pomiędzy naszą Federacją a Państwową Inspekcją Pracy na rzecz przestrzegania prawa pracy i warunków bezpiecznej pracy. Uczestnicy obrad uzyskali też informację ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwości uzyskania dotacji z ZUS w przypadku podejmowania działań , mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Szerszą informację w tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg
 

Rozmowy z pracodawcami

 

            W siedzibie Federacji odbyło się spotkanie Przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z Pawłem Tkaczykiem , członkiem Zarządu  Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego . Podczas spotkania omówiono tematykę dwustronnej współpracy na najbliższe miesiące dotyczącej między innymi przestrzegania Kodeksu pracy, nie zatrudniania pracowników na tak zwane umowy śmieciowe , a także podejmowania bieżących inicjatyw związanych z przygotowaniami przez gestorów zamówień publicznych, ich praktycznych zamierzeń w związku ze zbliżającym się nowym rokiem budżetowym 2016 .Omówiono też potrzebę podjęcia niezbędnych działań o charakterze organizacyjnym , które będą niezbędne zwłaszcza z punktu widzenia Związków Pracodawców , w celu uruchomienia funkcjonowania Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Rozmówcy  w związku z powyższym zgodzili się co do tego , aby w możliwie najbliższym czasie odbyć wspólne spotkanie wszystkich związków pracodawców  i związków zawodowych funkcjonujących w przemyśle lekkim. Spotkanie to miałoby na celu  omówienie przyszłego kształtu funkcjonowania Zespołu Trójstronnego

 

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


         Z prac Prezydium Federacji

  • Prezydium Federacji w swojej działalności  podkreśla  , zarówno w rozmowach z pracodawcami, jak i na różnych konferencjach gospodarczych potrzebę kontynuowania działań mających na celu ograniczanie nieuczciwej konkurencji, która jest jedną z fundamentalnych przyczyn ograniczania możliwości rozwojowych  poszczególnych przedsiębiorstw , hamowania  wzrostu płac,  i zmniejszania nakładów w nowe technologie . Sytuacja ta z jednej strony skutkuje  niskim  poziomem zarobków naszej branży, a z drugiej zmusza do podejmowania, wspólnie z OPZZ, systematycznych zabiegów o podnoszenie najniższego wynagrodzenia , które dla części pracowników przemysłu lekkiego jest często  jednym sposobem corocznego podnoszenia ich niskich wynagrodzeń . Z tych też między innymi powodów , płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 100zł do wysokości  1850 zł.
  • Prezydium Federacji w związku z ciągle pojawiającymi się sygnałami o próbach cofnięcia dotychczasowych uprawnień związkom zawodowym współpracuje z OPZZ  , aby w ramach nowej formuły dialogu społecznego nie dopuścić do dalszego ograniczania uprawnień związków zawodowych .
  • Prezydium Federacji aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach zarówno w ramach OPZZ, jak i IndustriAll na rzecz systematycznego ograniczania tak zwanych umów śmieciowych. W tym zakresie między innymi  promujemy tych pracodawców, którzy w naszym przemyśle odchodzą o tego rodzaju umów .Skutki tego rodzaju działalności są pozytywne , gdyż w coraz większej części przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , tam gdzie funkcjonują nasze związki zawodowe, tego rodzaju umów jest coraz mniej, lub w ogóle nie występują .

Łódź dn.17.11.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zmiana konta

UWAGA ! zmiana konta
 
Uprzejmie informujemy, iż od 1 grudnia roku 2015 ulega likwidacji konto w PKO nr  05124030311111000034267248

 Wpłatę składki związkowej w związku z powyższym     prosimy kierować na nr konta  Federacji NSZZ PL  
11 1090 2705 0000 0001 2280 6891  w      Banku Zachodnim WBK
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Z prac Prezydium Federacji
                  W związku z przyjętą przez Parlament ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i wejściem jej w   ostatnich dniach w życie, rozpoczęte zostały prace nad jej wdrażaniem .Federacja nasza współpracuje w tej sprawie zarówno z  OPZZ jak i związkami pracodawców. Zgodnie z tą ustawą istnieje możliwość funkcjonowania zespołów branżowych . Prezydium Federacji rozpoczęło w związku z tym prace we współdziałaniu ze związkami pracodawców  nad formami reaktywowania Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego  w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy .Prace nasze zmierzają do tego, aby stosowny wniosek w tej sprawie podpisany przez wszystkie związki pracodawców , związki zawodowe funkcjonujące w naszej branży skierować do Rady Dialogu Społecznego , która ma kompetencje do podejmowania stosownych decyzji w tej sprawie .Pozostajemy w przekonaniu, że będzie to możliwe jeszcze w tym miesiącu , chociaż jest to uzależnione od sprawności organizacyjnej utworzenia Biura Rady Dialogu Społecznego .
                 Niezależnie od tworzenia się od podstaw struktur organizacyjnych Rady Dialogu Społecznego Federacja nasza na bieżąco współpracuje w ramach zespołów roboczych  dotychczas funkcjonującego Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego.
                 Szczególnie intensywna praca ma miejsce w Zespole Roboczym do spraw Zamówień Publicznych .Członkowie Prezydium naszej Federacji podejmują  we współdziałaniu  z e związkami pracodawców cały szereg nowych inicjatyw , mających na celu wymuszanie na gestorach zamówień publicznych  w oferowanych przez nich zamówieniach publicznych  aspektów społecznych  , które dawałyby większą szansę na  coraz większą szansę na wygrywanie przetargów przez  przedsiębiorstwa przemysł u lekkiego .Aktualnie Prezydium Federacji we współpracy z pracodawcami przygotowuje się do szeroko zakrojonych akcji w tym zakresie , po powołaniu nowego rządu .Porozumieliśmy się w tej sprawie z innymi branżami, aby wspólnie zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Zamówieniach Publicznych,  wzmóc wysiłki na rzecz zwiększania społecznych aspektów w zamówieniach publicznych , które będą realizowane w nowym roku budżetowym .
                 Trwają też systematyczne prace dotychczasowej grupy do spraw edukacji zawodowej . Prezydium Federacji uczestniczy w jej wszystkich pracach mających na celu upowszechnianie szkolnictwa zawodowego , kształcenie kadr na konkretne potrzeby naszej branży i propagowanie zmieniającego się wizerunku sektora przemysłu lekkiego , jako branży nowoczesnej , korzystającej z najnowszych osiągnięć  technologicznych, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na dobrze wykształcone kadry .Prace te będą kontynuowane , gdyż  przed naszym przemysłem stoją kolejne wyzwania związane z systematycznie rosnącą konkurencją na rynku.
Łódź, 6.11.2015 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

 

Rada Ministrów w sprawie zamówień publicznych

 

 Rada Ministrów na jednym ze swoich posiedzeń przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych .

 

 Jest to realizacja jednego z naszych postulatów związkowych, dotyczących uwzględniania przez gestorów zamówień publicznych przy dokonywaniu wyboru ofert warunku zatrudniania przez oferenta pracowników na podstawie umowy o pracę. W wyniku tego zalecenia Rady Ministrów stosowanie obecnie klauzul społecznych ma się stać standardem w przetargach organizowanych przez administrację centralną . Fakt ten ma istotne znaczenie dla naszych przedsiębiorstw, które przestrzegając kodeksu pracy i chcąc realizować zamówienia publiczne  w kraju mogą z większym powodzeniem wygrywać przetargi . Najważniejsza jest jednak praktyczna strona realizacji wspomnianych zaleceń Rady Ministrów. Nasza Federacja wspólnie z pracodawcami będzie wnikliwie analizować w tej sprawie wszelkie poczynania dotyczące zamówień publicznych realizowanych przez administrację centralną. Temu celowi mają służyć planowane kolejne nasze spotkania w poszczególnych ministerstwach .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

O zamówieniach publicznych w Ministerstwie Finansów


W dniu 14.07.2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Wiceministra Finansów Jacka Kapicy z przedstawicielami Związku Polskich Producentów  Przemysłu Tekstylnego na czele z Pawłem Tkaczykiem oraz Przewodniczącym Federacji NSZZ PL Zbigniewem Kaniewskim . W toku spotkania przedstawiciele związku producentów i Przewodniczący Federacji dokonali oceny praktycznej strony funkcjonowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych, realizowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu tekstylnego. Podkreślano, że pomimo zmienionej Ustawy o Zamówieniach Publicznych , cena w wyborze oferenta przez gestora zamówień publicznych nadal odgrywa dominującą rolę , co powoduje , że realizacja zamówień publicznych często  dokonywana jest poza granicami naszego kraju , na przykład w Chinach . Pozorne oszczędności z tego tytułu , powodują  duży ubytek wpływów podatkowych do budżetu państwa , a nasze firmy tracą zamówienia na swoje wyroby. W konsekwencji grozi to stopniowym eliminowaniem przedsiębiorstw tekstylnych z rynku.  Argumenty przedstawicieli   przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego spotkały się ze zrozumieniem Ministra J.Kapicy.
Uzgodniono, iż pracodawcy w najbliższym czasie przedłożą propozycje adresowane do gestorów zamówień publicznych , które w większym stopniu uwzględniałyby społeczną funkcję zamówień publicznych , z uwzględnieniem oczekiwań krajowych producentów , ale mieszczących się w regułach określonych przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych . Ostateczne uwzględnienie wspomnianych propozycji będzie uzależnione od ich prawnej oceny , w kontekście zgodności  z Ustawą o Zamówieniach Publicznych .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


Zamówienia Publiczne w przemyśle lekkim
W dniu 10 lipca 2015 r. w siedzibie Federacji NSZZ PL odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z przedstawicielami

Związku Polskich Pracodawców Przemysłu Tekstylnego , na czele z Prezesem Markiem Ulewiczem . Podczas spotkania omówiono

aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych , z uwzględnieniem między innymi :
odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki skierowanej do związków zawodowych OPZZ , wskazującej na potrzebę systematycznego

zwiększania kryteriów poza cenowych w ofertach gestorów zamówień publicznych , a także konicznej zmiany mentalności po

stronie zamawiających i organów  kontroli , w celu odejścia od ceny , jako najważniejszego kryterium wyboru oferty.

Ministerstwo zwraca też uwagę na upowszechnianie przekonania, zgodnie z którym w długoterminowej perspektywie

najkorzystniejsza oferta nie musi być ofertą najtańszą,
Apelu do organów administracji samorządowych , o stosowanie klauzul społecznych w przetargach społecznych , wraz z

odejściem od kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty .Autorzy tego Apelu / Minister Pracy i Polityki

Społecznej W.Kosiniak Kamysz , Prezydent konfederacji LEWIATAN H.Bochniarz, Przewodniczący OPZZ J.Guz / wskazują na to , że

zabezpieczenie pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian , jakie obecnie

zachodzą w systemie zamówień publicznych
potrzeby dalszego wprowadzania kolejnych korzystniejszych pod kątem pracowników zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych

zgodnie z nowymi Dyrektywami unijnymi w tym zakresie ,
Uczestnicy spotkania wyrazili wspólny pogląd , że pomimo korzystniejszych zmian w naszym ustawodawstwie mających na celu

wykorzystywanie przez gestorów zamówień publicznych innych kryteriów niż cena,  praktyka daleko odbiega od oczekiwań.  W

tej sytuacji postanowiono skierować wspólne wystąpienie do odpowiednich ministerstw w celu omówienia z przedstawicielami

zainteresowanych resortów  praktycznej strony realizacji zamówień publicznych w przemyśle lekkim i wynikających z niej

wniosków. O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

 

 

 

                                                                                                                 Pani  Ewa  Kopacz

 

 Ldz 165/2015                                                                                       Premier Rządu RP

 

                Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego zwraca się z prośbą do Pani Premier o podjęcie niezbędnych działań mających na celu urealnienie postanowień władz Miasta Łodzi, dających z jednej strony szansę firmie ENKEV  S.A. na przeniesienie produkcji z rejonu Łódź Fabryczna w inne miejsce na terenie naszego miasta, a z drugiej na zapewnienie do tego czasu dostępu do niezbędnych mediów umożliwiających   tej firmie bieżącą produkcję , bez potrzeby zwalniania pracowników. Więcej szczegółów w tej sprawie znajduje się w piśmie Zarządu ENKEV skierowanego do Pani Premier

 

                Z naszej strony pragniemy podkreślić , że problem ten z naszej inicjatywy był rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego , z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do władz Miasta Łodzi o poszukiwanie rozwiązań umożliwiających  dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa  w nowym miejscu, jak do tej pory wysiłki te okazują się bezskuteczne.

 

                Zadajemy sobie pytanie , jak to jest możliwe , że władze Łodzi poprzez kolejne cząstkowe decyzje dążą w istocie do zamknięcia firmy , podczas gdy jako związkowcy otrzymujemy do konsultacji rządowe dokumenty dotyczące rewitalizacji przemysłu , wskazując na potrzebę jego dalszego rozwoju, a przemysł włókienniczy jako strategiczny został wpisany do Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego.

 

                Zwracamy się zatem do Pani Premier , aby rządowe programy dotyczące rozwoju przemysłu i związane z tym nowe możliwości tworzenia  miejsc pracy , mogłyby też być urzeczywistniane w Łodzi. Będzie  to dobry sygnał dla inwestorów , którzy chcieliby się w taki program wpisać , a nie być odstraszani nie zrozumiałymi decyzjami władz Łodzi. Liczymy, że pobyt Pani Premier w Łodzi wraz z całym rządem , da ważny impuls do zmiany postawy władz Łodzi. Z uwagi na to, że usłyszeliśmy parę dni temu ,że przybędzie Pani z dobrymi nowinami dla Łodzi i naszego regionu , to jak sądzimy będzie to dobra okazja ,aby władze Łodzi zmieniły swoje nastawienie dla firmy ENKEV  i postawiły na rozwój przemysłu w naszym mieście. W przeciwnym razie będziemy kontynuować wspólny związkowy protest na rzecz utrzymania miejsc pracy w ENKEVIE .

 

Łódź dn. 7.07.2015 r.

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

                                                                   

 

                                                                                                       

 

Apel Rady OPZZ

 

z dnia 1 lipca 2015roku

 

Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca br. wydał wyrok otwierający drogę do zrzeszania się w związkach zawodowych wykonujących pracę zarobkową, a w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Wyrok zaczął obowiązywać w momencie opublikowania w dzienniku ustaw. Niezależnie od działań podjętych przez ustawodawcę wydany wyrok ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Określa w sposób wiążący zakres podmiotowy zrzeszania się w związkach zawodowych . Wolność ta, zdaniem Trybunału przysługuje każdemu pracownikowi w rozumieniu konstytucyjnym.

 

                                       W praktyce oznacz to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i zrzeszać w nich na zasadach przewidzianych w statutach , w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:

 

prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,

 

prawo prowadzenia sporu zbiorowego,

 

zakaz dyskryminacji,

 

reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.

 

                                  Jest to również pierwszy krok do tego, chociaż częściowo wyrównać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

 

                                    Dla właściwej realizacji tego zadania niezbędne jest podjęcie szeregu działań przez organizacje członkowskie OPZZ oraz struktury terytorialne.

 

                                    Rada OPZZ zwraca się z apelem o:

 

przegląd statutów pod kątem możliwości zrzeszania się tej grupy zatrudnionych,

 

rozpoczęcie działań informacyjnych, w tym, organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez rady wojewódzkie OPZZ, zainteresowanie mediów, plakaty,

 

tworzenie warunków organizacyjnych do wstępowania nowych grup członków.

 

                                 Rada OPZZ zwraca się do kierownictwa OPZZ o przeanalizowanie innych niezbędnych zmian prawnych będących następstwem rozszerzonej definicji pracownika w rozumieniu konstytucyjnym, na którą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny.

 

                                                                       Rada

 

                                                    Ogólnopolskiego Porozumienia

 

                                                          Związków Zawodowych

 

 

 

                          

 

Więcej